/000_0001.djvu

			Ch.'ześcijański 


Informator 
IT 
Zagłębia DąbrowskiegQ 


na rok 


1938. 


tena 60 gr. 


- 


- 


w y D A WN I C T W O : Związku Polskiego 
(L;wiązku -Popierania Polskiego Stanu Posiadania) 
Kolo w Sosnowcu. 


J
		

/001_0001.djvu

			lDARJ
		

/002_0001.djvu

			. 


-.J)K]) 94(
b2»I/- . I7- . 


(053)(Ob<- 
MIE
St	
			

/003_0001.djvu

			1. 


Spis rzeczy: 
Od Wydawnictwa i - o rozmów- 
nicy Związku Polskiego. 
Cele i zadania Związku Polskiego. 
Działalność Z w i ą z k u Polskiego 
w Zagłębiu Dąbrowskim 
Kalendarz na rok 1938 
S p i s placówek chrześcijańskich 


- 
 Str. 


3. 
2. 


5 


6 


4. 
5. 


13 


Sosnowiec 
I Wolne zawody: 
I. Adwokaci 
2. Lekarze 
3. Lekarze-dentyści 
II Zakłady przemysłowe 
III Handel: 
I. Banki, Instytucje Ubezpieczeniowe, Eks- 
pedycyjne. Kina . 
2. Apteki, Składy apteczne 
3. Branża spożywcza 
4. "ubraniowa . 
5. " techniczno-metalowa 
6. Drzewo 
7. Zakłady pogrzebowe, kwiaciarnie 
IV Rzemiosło 
V Zestawienie ilości firm chrześć. 
i żydowskich 
VI Ogłoszenia z Sosnowca. 


26 
27 
29 
30 


32 
33 
35-70 
71 
77-87 
88 
89 
90-104 


.J 


105
		

/004_0001.djvu

			VII. B ę d z i n Str. 
1. Wolne zawody 107 
2. Handel 109-119 
3. Rzemiosło . 120 
VIII. Dąbrowa Górn. 
1. Wolne zawody 124 
2. Handel 125-131 
3. Rzemiosło 132-136 
IX. Zagórze 136 
X. Gołonóg 137 
XI. Klimonfów . 1:8 
4. Ogłoszenia z Będzina, Dąbrowy Górn. 
i Zagórza 
XII. Grodziec 139-145 
XIII. Sfrzemieszyce 146-151 
XIV. Czeladź 152 
XV. Ząbkowice . 153 


=== Drukarnia Przemysłowa An
oni Mazurkiewicz, :::::::::: 
Sosnowiec, ul. Dęblińska 1. Tel. 62275 08 8 _ 


c
		

/005_0001.djvu

			Gd 'Wydawnictwa. 


OÓÓajemy óo użytku społeczeństwa 
nasze pierwsze wyÓanie informatora na 
rok 1938 ze spisem firm chrześcijań- 
skich w Zagłębiu Dąbrowskim. PonaÓto 
w tekście poÓajemy spis lekarzy i aÓ- 
wokat6w-chrześcijan 
Staraliśmy się zebrać informaCJe jak- 
najstaranniej - ze wszvstkich możliwych 
źróÓeł. Prosimy jeónak całe społeczeń- 
stwo o zainteresowanie się treścią in- 
formatora i o wskazanie ewentualnych 
usterek, abyśmy w następnym wyÓaniu 
mogli ich uniknąć. 
ZaÓaniem informatora jest zazna- 
jomienie ogółu z chrześcijańskimi źróÓ- 
łami zakupu i zarazem stałe przypomi- 
nanie o obowiązku każóego Polaka ku- 
powania tylko u swoich. 
Nie wątpimy, że całe społeczeń- 
stwo polskie przyczyni się najskuteczniej 
tą órogą Óo spolszczenia hanó/u i wy- 
twórczości, kt6re w 80% są Óziś mono- 
polem żyÓ6w. Dla zobrazowania tego 
stanu rzeczy pOÓajemy cyfrowe porów-
		

/006_0001.djvu

			nanie ilości firm chrześcijańskich i ży- 
óowskich w Sosnowcu. Statystyka to 
przerażajqca - ogromna przewaga firm 
żyÓowskich, a wielu chrześcijańskich 
brak zupełny. 
Winno to pobuÓzić inicjatywę pol- 
skq óo obsaÓzenia brakujqcych placówek. 
PoÓajemy je w tekście. BuÓzenie ini- 
cjatywy prywatnej w zakłaÓaniu przeÓ- 
siębiorstw-to naczelne zaÓanie Zwiqz- 
ku Polskiego, który w tym celu groma- 
Ózi informacje gosPoÓc.It:cze. 
Rozmównica Zwiqzku Polskiego. 
Dla zbierania i uÓzielania informa- 
cyj gospoóarczych Zwiqzek Polski za- 
kłaóa rozmównice, czynnq w lokalu Roła 
Powiatowego w Sosnowcu, przy ul. Ma
 
łachowskiego 9, w Ónie powszeÓnie, w 
goóz. 9-16, soboty 9-15, tel. 6-18-82. 
Prosimy całe społeczeństwo polskie 
o przysyłanie nam wszelkich wiaÓomo- 
ści, które przyczynićby się mogły Óo za- 
łożenia i wspomagania polskich placó- 
wek gospoóacczych. 
Hasłem naszym-współpraca z ca- 
łym społeczeństwem . 
ZW/ĄZER POLSRl. 


.
		

/007_0001.djvu

			Cele zadania Związku Polskiego. 


ZWIĄZEK POLSKI jest nazwą skró- 
coną: Związku Popierania Polskiego Sta- 
nu Posiadania z centralą w Poznaniuj 
jest organizacją apolityczną, zatwierdzo- 
ną przez whdze (Nr. B. P. V. la [822] 34 
Poznań 5 lutego 1935 r.) 
CELEM jej jest odżydzenie Polski 
na drodze ekonomicznej i zapewnienie 
pracy i chleba wszystkim Polakom. 


Sposoby działania. 
1. Uświadamianie społeczeństwa o 
niebezpieczeństwie żydowskim i koniecz- 
ności kupowania u chrześcijan. 
2. Wpływanie na kupców, by naby- 
wali towary pochodzenia chrześcijańs- 
kiego. 
3. I n fo r m o w a n i e społeczeństwa 
o chrześcijańskich źródłach zakupu. 
4. Inicjowanie polskiego hurtu i wy- 
twórczości 
5. Zbieranie informacyj gospodar- 
czych dla zakładania chrześcijańskich 
placówek przemysłu, handlu i rzemiosła. 


5
		

/008_0001.djvu

			W tym celu Związek Polski dąży 
do tworzenia oddziałów we wszystkich 
miejscowościach Polski, by móc spraw- 
nie wymieniać informacje. 
6. Prowadzenie akcji osiedleńczej t.j. 
iniciowanie zakładania placówek gospo
 
darczych, brakujących w poszczególnych 
miejscowościach Polski. 
-0- 
Solidarna współpraca całego spo- 
łeczeństwa ze Związkiem Polskim jest 
gwarancją odrodzenia gospodarczego 
i tężyzny Narodu Polskiego.- 


Działalność lwiazku Polskiego 
W" Zagłębiu Dąbrowskim. 
Związek Polski zawiązał się w Sos- 
nowcu w grudniu 1936 r. 
W lutym 1937 r. powstały dalsze 
Koła: w Wojkowicach Komornych i Bę- 
dzinie, a Koło w Sosnowcu stało się po- 
wiatowym. 
W październiku 1937 r. powstały Ko- 
ła Związku Polskiego w Grodźcu i Dą- 
browie Górniczej. 


6
		

/009_0001.djvu

			W pierwszym roku swej działalności 
Związek Polski w Sosnowcu zajął się 
przede Iwszystkim akcją propagandową 
dla uświadomienia i poruszenia społe- 
czeństwa. W tym celu urządzano od- 
czyty publiczne: 
W grudniu 1936 r. Ks. Trzeciaka na 
temat: "Polityka światowa żydów". 
W maju 1937 r. p. Jana Szczęsnego 
"Oblicze Ideowe Młodzieży Akademic- 
kiej". p. Zbigniewa Danileckiego--"Spra- 
wa żydowska na Wyższych Uczelniach" 
i p. mec. Jerzego Czarkowskiego - ,,0 
polskość Adwokatury". 
W październiku 1937 r. prezesa 7wią- 
zku Polskiego w Płocku p. Gustawa No- 
waka pt. "Jak odżydzono Płock" i "Jak 
zdobyć nowe źródła zarobku". 
Przeprowadzono specjalną akcję u- 
lotkową przed świętami Bożego Naro- 
dzenia i Wielkiejnocy wydano w 70.000 
egz., 7 stronicową broszurkę pt. "Poznaj 
żyda", zawierającą całokształt kwestii 
żydowskiej; wydano 1500 afiszów propa- 
gandowych dla wsi, formatu 1 mx70 cm. 
rozdano bezpłatnie 200 oprawnych ksią- 
żek żydoznawczych maturzystom Zagłę- 
bia i również bezpłatnie 30 kompletów 


7
		

/010_0001.djvu

			po ;3 książki do bibliotek i czytelń Za- 
głębia. Założono w Związku Polskim 
bibliotekę żydoznawczą. Co miesiąc wy- 
dawano członkom Związku Polskiego 
komunikaty żydoznawcze; wydano liczne 
odezwy i ogłaszano artykuły w prasie, 
kolportowano "Samoobronę Narodu" 
i "Poradnik Domu Polskiego". 
W grudniu 1937 r. wydano specjalne 
pocztówki żydoznawcze z tarczą obro- 
tową na której można odczytywać % ży- 
dów w różnych gałęziach życia gospo
 
darczego Polski. 
Wreszcie wydano z dużym nakładem 
pracy niniejszy i n f o r m a t o r. 
. Poza akcią propagandową Związek 
Polski w Sosnowcu prowadził akcję o
 
siedleńczą, zbierając i udzielając infor- 
macyj. 
W ostatnim roku powstało w Sos- 
nowcu kilka nowych sklepów chrześci- 
jańskich oraz przybył lekarz laryngolog- 
chrześcijanin, którego brak dawał się 
w Sosnowcu poważnie odczuwać. Wiele 
placówek brakujących, podawanych przez 
Związek Polski - nie zostało jednak 
obsadzonych z braku reflektantów. 


8
		

/011_0001.djvu

			Jak widać z tego pobudzanie inic
 
jatywy gospodarczej wśród Polaków jest 
stałą koniecznością i stanowić będzie 
główne zadanie Związku Polskiego w 
dalszej pracy. 
W ciągu roku istnienia Związek Pol- 
ski w Za
łębiu rozrósł się znacznie, je
 
dnocząc Polaków wszelkich przekonań 
politycznych i warstw społecznych, zwią
 
zanych wspólną ideą odżydzenia Polski. 


9
		

/013_0001.djvu

			Chrześcijański 
Informator 


Zagłębia Dąbrowskiego 
na rok 


1938. 


w y D A WN I C T W O: Związku Polskiego 
(Związku Popierania Polskiego Stanu Posiadania).
		

/014_0001.djvu

			.
 


.. 
-
		

/015_0001.djvu

			STYCZEŃ 31 


.. 


l S. I N. Rok. Miecz. 
2 N. / , Im. Jez. Makarego 
3 P. Daniela 
I. 
4 W. Tytusa B. 
5 S' I Tclesfora P. M. 
6 C. T1'zch [{1'óli 
7 P. -t Lucjana i Julii 
8 S I 8p,weryna Op. 
9 N. I Marcjanny P. M. 
10 P. Agatona P. 
11 W. Honoraty P. 
12 8 Arkad. Czesł. 
13 C. Werono Bogum. 
. 14 P. t Feliksa Hilar. 
15 S. Pawła I Pusto 
16 N- I Ma rceL Włod
 
17 P. Antoniego Op, 
18 W. Katedry św. Piotra 
19 S. Henryka B. W. 
20 O. Fabiana i Seb. 
21 p. Agn. Jarosł. 
22 S Winc i Anastaz. 
23 N. Ildefcnsa :B. W. 
24 P Tymoteusza B. 
25 W. Naw1'. św Pawła 
26 S Polik. Miłosza 
27 C. Jana tłot. B. 
28 P. -t Obj. św. Agnieszki 
29 S. Franc. ZdzisI. 
30 N. , Martyny M. P. 
31 P. Piotra Nolasko 


13
		

/016_0001.djvu

			L UTY 28 
IW. Ignacego RM. 
S S. i Oczyszcz. NMP 
3 c., Blażejft B. M. 
4 P. t Allsgarego 
5 S. Agaty P. M. 
GN.I D o roty- -Bogd
 
7 P. Romualda Op. 
8W. Jana z Matt} 
9 S. Apolonii P. M. 
10 C. Scholastyki 
II P. 8bjo.w. NMP wLourd. 
12 S. 
 Eulalii 
13 N.:!ta ta.r zyny 
14 P'I Walent Kapł. 
15 W. Faust. i Jow. 
16 S. Julianny P. M. 
17 C Po.tryr.juszlI 
18 P. t Symeona B. M. 
19 S. . Konrada 
20 N. I Leona 
21 P. Maksymilian& 
22W. Kat. św. Piott'a 
23 S. Piotra Damian8 
24 C Madeja Apost. 
25 P CezlIrego W. 
26 S. Aleksandra 

7:N'1 Alek s. NeBt 
 
28 P. Romaua WP. 


14
		

/017_0001.djvu

			MARZEC 


IW. . , . Albina B.W. 
2 S. Popiel., Hel. 
3 C. Kunegundy Oes. 
4 P.I t Kazimierza K. 
5 S. I t Adrjana i Euz. 
s-iffWłktora 
7 P. r Tomasza 
8 W. Bl Wincent. 
9 S. t s. dz., Franc. 
10 O. 40 Męczenników 
II P. t S. dz. Konstant. 
12 S. t S. dz. Grzegorza 
la -ifTX rY8tyn y-- 
14 P' I Matyldy L. 
15 W. Klempnsa 
16 S. i Zbigniewa 
17 C. B Jana Sark. 
18 p I Cyryl o Bohd. 
19 S" Józ. Obl. NMP. 
90 N.I Wolframa B. 
21 P. Benedykta Op. 
22 W. Katarzyny W. 
23 S. Katarzyny Kr. 
24 O. Gabriela Arch. 
25 P' I t Zwiast. NMP. 
26 S. t Bogdana 
a 7 N. Jana DamaiZ. 
28 P. Jana Kapistr. 
29 W Eustazego 
30 S. Anieli W d. 
31 O. Balbiny, Zbign. 


31 


1
		

/018_0001.djvu

			KWIECIEŃ 30 
l P., Te od , Wład. 
2 S. Franciszka a Panlo 
3 N. I Ryszarda B. K 
4 P. Izydora B. W. 
5 W. Wincentego 
6 S. Wilhelma , 
7 C Epifaninsza B. 
8 P. t Dyonizego 
9 S. lIIarii Jarom. 
lO N
Ezech1ela Pr. 
II P., Leona W. Prz. 
12 W. Wiktora 
'3 S, I H'
'"'gil,'. 
14 C t Wal er. Jnst. 
15 P. i" Anllst. Wacł. 
16 S. t Marceliana M. , 
17 N. : Zmartw. Chr. P., 
18 P. Wielkanoo 
19 W . Tyrnonll CzesI. 
20 S. Sulpiejns-a 
21 C Anzehna 
22 P. t 
otera i Kaja 
23 S. Wojciecha, Jerz. ' 
24 N. Fidelisa Jar. 
25 P. Mm'ka Ewang. 
26 W. Kleta i Marc. o 
27 S Pi..tra Kamiz. 
28 C. P;lwła od Krz. 
29 P. Piotra M. 
30 S. Katarzyny 


... 


16
		

/019_0001.djvu

			M A J 31 


l N Fil,})(£ i .Jak A. 
2 t' Z g'''Ullta I\r. 
3W. '-OLzn. Konst. 
4 S Floriaua 
5 U. P,II.a 
6 l' t Jam! Apost. 
7
'
lIi
i
-ł'._ 
S N I stanisł"wli B. 
9 P. , Gr>el!"olza Naz. 
10 W. ;7yd..ra Or. 
11 S. 
[lIlIIert" B. W, 
12 C. \'..11 r"cPl!"o 
13 p I t -erwacego 
14 S I IJollifac,'go 
15 Nlz"f'i Wd. M. 
lO P. Jan,! N..pomuc. 
17 W. I hISł.h"lisa 
18 s. , Feliksa 
:9 C PlO'''' 
20 1'. t Bernardyna 
21 S. I Wikt .ra 
22-N.! J..hl 
23 P. , g. dz. Dezyd. 
24 lA. "(lz .Joau!:y 
2S S. [( (łz. Grzeg 
26 C I Wn'ł:bowst Paf.skie 
27 1'. t B..dv 
28 S Augustyna 

 N-:- I Tell dozji 
30 P Feliksa 
21 W. . AuLli, P.-troD. 


MłE
SKA 
JIBUOTEKA PUBliCZNA 
r DĄBROWIE GóRNICZEJ 


17
		

/020_0001.djvu

			CZER\VIEC 30 


1 
.' K: Jakub.. 
2 c' l M:lrcelilla 
3 Po t EfllzlIla 
4 S. S.rea Jezus. 
5 Nll esł. Du cha Sw. 
6 P. SWiąt. Nurblwta 
7 W. Rllh,'rta 
8 S. S. dz. Ms1!nma 
9 C. PrYllla, Felićji 
10 1" j S. dz. BO!!IIIIl,ła 
II S. ..... dz Harllaby 
12 N, I T . ójcy św. 
13 P. Autolliesro Pad. 
14 W. Bazylego 
15 S \V i; a, Modestll 
16 C. Boże Ciało 
17 P. t Il1l1oe
"t
go M. 
18 S. 1Ilarka i!1a Co 
19 N 1- Gerw o i Protaz. 
20 P. Sylwerillsza 
21 '\'0 Alojzego GOlU. 
22 So J'auJiua B. W. 
23 C. Walidy 
24 P' l t Nin". ŚW. .Jana 
25 S. Prospera B. W. 
26 N. f jana i Pawł.! 
27 P., Wladfsls"'" Kro 
28 W. [.POIIS' ł fI'ny 
29 s. ) Piotm i P.t wla 
30 Co \!VsIJ.ś\voPaw'/a 


18
		

/021_0001.djvu

			L I P I B C 31 


1 I' I t 1\"jś"'. A'no;,. J. 
2 S. Nnlll. NL"'I P. 
------- - 
3 N' I Anatollusza 
4 1'. Józefa '{,LI.s. 
5 W Auton Zak. 
6 S. Izaja	
			

/022_0001.djvu

			SIERPIEŃ 31 


I P. j
illtr(t Ap. ." Ok. 
2 W I ,\" Jl ,'. A lIil'l..kiej, 
3 S. Z!1U1. r. Ś Szczep. 
4 C. (1"lIIillil Wn'p,l)llwl. N"'''.' 
16 W. .Jlltlch Oj N JIP. 
17 S Ih,'k" Wyzn. 
18 C. 11..1" y i Bron. 
19 p t M .-iiI/HI BoI. 
20 S n rll .rd" 01' 
21 N. Jo .n"y, 
 "l 
22 P. Snnfor. i T,II!. 
23 w.1 Firp" i ne;,i<
j. 
24 .., I n"..tlulllie.l" Ap. 
25 C I Lndwika Kr. 
26 P. K.l1 P. .Ias'I1ng{wsk 
2.7 S. Przen rd. Ś" Kuz. 
. -
 -- 
18 N' I Augu
tyn" B. 
29 P. Scięc. 'Ił. ś'v. Jaml 
30 W Róży. Szczę.. ; 
31 S.I R" 11111 .da W. o
		

/023_0001.djvu

			w nZESIEŃ 30 


I O. rhi
Ir", Br.."isł 
2 P. ' I ' Stefalla l(rólll W. 
3 S. SZ)'J1l01l11 Slup. 
4 N I Rozal,j P. 
5 P W;lwczyńca 
6 W ,Z'II'harill
,a 
7 S.I Re. i II)' Mplch. 
8 o ' 1 1vnr{)(IZ NJIP. 
9 P t 8crgills1.a 1'. 
10 S. 31ik..In.I" Z T..I 
11 N. I ' Pruta i J
Gkll. 
12 P. Jrnit'1/./n NJJP. 
13 W. EIIgcII i 1'. 
14 S I Podm. Rrz ŚlIJ. 
15 O NJIP. BulcH?I.ej 
16 P. i' E"z..bli 

 7 S I 
t y-.:. J1l 
w FrBllc. 
18 N. I Józefa, lo eny 
19 I' l .ln'lUarlUsza 
20 W EII
t;,chiusza 
21 S. IlIl;,tCIISl:1 II. 
22 l'" 'l'olllllszn B. 
23 P t T,'klo B&L'"lIsł. 
24 S Nil/P od u'yk. n. 
2a N cł Łady-ława Z G" 
26 P OyprialHl i J..st. 
27' 1\0'111)' i D.'lliilulI 
28 S. W'LI'ła".1I Kr 
29 O Michała A,'rll. 
30 r.. IH"rouilllU Kapł. --- 


'. ! 


! ,.. 

. I 
,.
		

/024_0001.djvu

			PAŹDZIERNIK 31 
I s.1 B,. Jalla z IllIkli 
2 N
 I Ąnloł ów Stro 
3 P. T
I esy Oz Jo 
4W. Frane. Seraf. 
5 S Placyda M. 
6 C. llntllolla W. 
7 P. N.łlP. Różo, .Inst. 
8 S P"lagii, Brygidy 
9 N : Oyonilego 8. 
10 P.I Franc. Bor\! 
uW. W.M P. Aldony 
J2 S 
(ltk8ym i I i:uIII 
13 C. EJ \\":Irda Kro 
14 P. t K:dksh PM. 

 
eresy 
d \v. - 
16 N Martyni8n? 
17 P. \X ikr om, 
I:tłg. 
,8W. Łnkrrszn ElU 
19 S Piotr;,. Zi"mowita 
20 C. Jana Rant., Ireny 
21 P. t Urszul' P. \f. 
22 S. Kord"l" Al..d. 
23 N I 
ew i Rom. 
24 P. Rnfnln A7'ch. 
2SW. Kryspilla 
26 S. ł;warysta Po M. 
'7 C. P. N. .Jp.z. Ch 7'. 
28 P. t S,!m. i TadedSza 
29 S. Narcyza B. W. 
33 .....\ Jpz Chr Króla 
3' P. Symforiu8za 


122
		

/025_0001.djvu

			LISTOP AD 30 


1 W' I Wszystko Sw 
2 S Dzień lod. Bobel. 
3 C Iluberta BW. 
4 p.1 ]{arolu Borom. 
5 S. I Zuch j Elib. 
fi N. I L
onarda W. 
7 1'. N ,bndu i Kar. 
8 W. GoMr. i M. 
9 S Teod i Oresta 
10 C Alldrzeja z Aw. 
11 P Sw. Nlcpodlf'głości 
12 S Jll:lre. 'IX itoJ,la 
13 N. I StaniSł . Kostki 
14 p 1 .lIII{\wd:l fi. W. 
15 W. ].enpold
. W. 
16 S. EdUlIllldn B W. 
17 C. Grzcg Alb,'rta 
18 P. t Odo"n P. Rom. 
19 S. Elżbiet!. Kr. W. 
20 N.I Ft!lik!18 i Wał. 
21 P. Dr NP. JIIUU/sza 
22 W. ' Cec, Iii P. 
23 8. KlelilcnslI P. M. 
24 C. Jana od Ku!żm 
25 P. Kat
rz!uJ P. 
26 S. Piutr.. Kour"da 
'1.7 ł'4 I wlrg I,usza 
28 P. Mallswctm B. 
29 W. S..tnrllin3 i Fil 
30 
 I Alldr£ejm Ap 


23
		

/026_0001.djvu

			GUUDZIEŃ 31 


I C, E'iei..sza B. -v. 
2 Po I mi ian..y 1'. M. 
3 S. t Frlln,'is..k6 Ks. 
4NlBiłrbary p M- 
5 1'. I "aLLy "? 
6 W. 
Iik Jaja B. 
7 S. A, hroi go B. 
8 C Nipp P. NMP. 
9 ł' t Walerii I Leok. 
10 S NJIP. Lm'et. 
11 N-I DarnHZ QO p
 
12 P. A"
ks'nd'a M 
13 \\'. ł.lu'ji. WIar! 
14 ", ny., kora iIIer. 
15 C W,lIeri;lIla 
Ib P, t Ellz..Lillsza 
17 S. I J,..zarza 
1B
G r"c I8na 
19 P. D:lrill.za 
20 W T
of"il'l 
21 S. t !::i. tlz Tomasza 
22 C Honorulv ni 
23 P. t S dz 'Wiktorii 
24 S t Wig. Ir,lI)' 
25-NTNaro 1 z-:- Ch':-P,- 
26 P. , SzczepKna M. 
27 W. .Tann Ap Ew. 
28 S. 
lIodz
;on',6\V 
29 C' I T '1II"
ZI1 B. 
30 1'. t Eugeniusz", B. 
31 S. S
 Iwestru .... W. 4
		

/027_0001.djvu

			Spis 


p I a c ó W" e k chrześcijańskich 
w Zagłębiu Dąbrowskim. 


u W A G A: 
Nie umieszczamy w spisie spółek akcyj- 
nych o anonimowym kapitale, spnłek 
polsko-żvdowskich i ad\Aiokatów. zatrud
 
niających aplikantów żydów. _
 
W wolnych zawodach podani są tylko 
chrze
cijanie z, urodzenia. -,.,7, 
 


23
		

/028_0001.djvu

			SOS
OWIEC 


Adwokaci: 
Borowski Janusz, Małachowskiego 9. 
Braun Juliusz, Warszawska 6. 
Busz Henryk. 3 Maja 19. 
Chudzyński Franciszek, Legionów 29. 
Janczewski Henryk, Małachowskiego 2. 
Jasiński Kazimierz, Dęblińska 1. 
Kozielski Wacław, 3 Maja 15. 
Krywyj Aleksander, Warszawska 8. 
Kuchta Tadeusz, P,łsudskiego 14a. 
Lipski Mirosław, Małachowskiego 9. 
Łaszczyński Maciej, Małachowskiego 5 a 
Łokczewski Zyvmunt, 1 Maja 28. 
Marx Hertryk. Małachowskiego 2a. 
Pilecki Dobiesław, Warszawska 6. 
Płodowski Tadeusz, 3 Maja 15. 
Rajzman Henryk, 1 Maja 14. 
Sawka Piotr, Sienkiewicza 13. 
Sokólski Witold, Oietlowską 6. 
Wóner Tadeusz. Dębłińska 11. 

8remba Apolinary, Małachowskiego 16. 


26
		

/029_0001.djvu

			Lekarze 


Bentkowski Włodzimierz, 3 Maja 17, 
Berdo Nadzieja, Małachowskie
o 22, 
Bieńkowski Mieczysław, Pierackiego 8, 
Bilik Adam, Orla 11, 
Blinstrub Rudolf, Dęb1ińska 1, 
Budzyński Bolesław, Warszawska 6, 
Chmielowski Piotr, Piekarska 1, 
Chomentowski Witalis, 3 Maja 18, 
Falęcki Józef, Sielecka 8, 
ficenes Jan, Pierackiego 6, 
Grabowska-Mromlińska Maria, Wawel 3, 
Hanasz Stanisław Zeromskiego 10, 
Jankowski Stanisław, Szpital "Pekin", 
Jiitłner Ma I ian, Czysta 7, 
Kołodziej Stanisław, Szpital "Pekin", 
Konopka - Krogulska Helena, Milowice, 
Szosowa 11. 
Kozarski Jerzy, Modrzejów, Dąbrowskie" 
go 9, 
Kozłowski Michał, Dęblińska 13, 
Krogulski Henryk, Milowice, Szosowa 11, 
Kubacki Józef, Chemiczna 6, 
Lewicki Zygmunt, Sienkiewicza 8, 
Liedtke Czesław, Zeromskiego 14, 
Lipnicki I
nacy. 3 Maja 30, 
Maćkowski Józef. 3 Maja 8, 


27
		

/030_0001.djvu

			Moncets Helena, Modrzejowska 39, 
Nasiłowski Antoni, Orla 26, 
Niepielski Bc>gusław, 3 Maja 27-b, 
Osiński Adam, Le
ionów 18, 
Paszyc Stanisław, Piłsudskiego 8, 
Piasecki Mieczysław, Wiejska 11, 
Pajchel Mieczysław, Le
ionów 27, 
Sławikowska Maria, 3 Maja 3, 
Sokołowski Tadeusz, Warszawska 10, _ 
Starzyński Sławomir, 3 Maja 32, 
Suchodols\:i Kazimierz, Warszaws'i:a 6, 
Sztuka Franciszek, Małachow
kiego 2-a 
Swiątecka-Wierzbicka J., 3 Maja 30, . 
Trawiński Marian, Le
ionów 27, 
Smigielski Piotr, Mireckiego 11, 
Trąbczyński A'1drzej, Piłsudskiego 8, 
Uhl A 1olf, Wawel 3, 
Wasilewski Witold, :3 Maja 29, 
Wierzbicki Leon, 3 Maja 30, 
Witkowski Władysł., Małachowskiego 22, 
Włyński Tadeusz, Chemiczna 12. .; 
Wójcik Andrzej. Plac Kościuszki 1, ., 
Zahorski Karol, 3 Maja 17, ,
 
Zamieński Mici1ał, Mc>drzejowsk8 39, . [ 
Zawadzki Stani
ław,. Piłsudskiego.. 24. i 


28
		

/031_0001.djvu

			Lekarze-dentyści 


Dr. Barańska Zofia, Zeromskiego 10, 

" Barwińska Zofia, 3 Maja 32, 
" Barwiński Wacław, " 
." Bitny-Szlachta Maria, 3 Maja 8, 
" Frolewiczowa Walent., Warszawska p 
" Garlińska Jadwiga, Piłsudskiego 8, 
" Konopka Natalh, Piłsudskiego 46, 
" Kownacka-Gutowska Czesława, Pił- 
o sudskiego 50, 
.Dr. Mancewiczowa Ludwika, Orla 26, 
." Pindelska II ena, Pierackiego 4, 
" Paszkowska Wanda, Mazowiecka 3a, 
" Sulimierski Jan, 3 Maja 7, 
" Wojańczyk Pelagia, Piłsudskiego 46, 


Polak leczy się 
tylko u lekarza Polaka!
		

/032_0001.djvu

			Zakłady Przemysłowe 
Czechowski Henryk, odlewnia, Leszno 5, 
"Dorota" kop. wę
la, Małachowskiego 6. 
.,Dźwignia", Swobodna 3, 
Dietel H. Sp. Akc., przem. włókienniczy 
Żeromskiego 1, 
Schon C. G' J Sp. Akc., Chemiczna 12, 
Sosnowiecka Fabryka Mydła Wolff Ha- 
lina, Chemiczna 4, 
Fabryka żarówek "Pawil", Pawlikowski 
i S-ka, Daleka 1 O, 
Fabryka Bieli Cynkow.-ZajgJer, Biała 2, 
Kruszyński Józefat, Swobodna 6, 
Palusiński, Wapienniki. Prusa 8, 
Fabryka Uszczelnień do maszyn przędz. 
i tkalnych, Zawadzki T. - 1 Maja 23, 
Zakłady Kotlarskie i OdJe"'fnie 
Metali 
G!"enda Jan, Grabowa 9, 
KubaJka Józef, Mireckiego 1 a, 
Inż. Kraupe Stanisław, (odlewnia meta- 
li), Mireckie£!o 7, 
Szc7.ebara Józef, (odl. met) Floriańska 16 
Piątkowski Ludwik, Zakręt, - 
Sosno Warszt. Szkutnicze, B-cia Lahals- 
cy, Parkowa 1, < ". 
Stalownia Woźniak, Mireckiego, 


$0
		

/033_0001.djvu

			Drukarnie 


"Błyskawica", J. KOłder, Piłsudskiego 20, 
Mirek Edmund i S-ka, Piłsudskiego 25, 
Mazurkiewicz Antoni, Dęblińska 1, 
"Praca" Drukarskie Zakłady B. Jędrals- 
ki i J. Jakubczyk, Kołłątaja 10, 
Sosnowieckie Zakłady Graficzne, War- 
szawska 8, 
Wyżykowski A. 3 Maja 5, 
"Udziałowa" Stypa i Cholewa 3 Maja 7 


Zakład piecząUIarski 
Lucjan Stybliński, Małachowskiego 9, 
i 1 Maja 26. 


Fotografowie 
Godeccy, Orla 28. 
Lazar Stanisław, Piłsudskiego 14, 
Mieszkowska Stefania, Piłsudskiego 20, 
Rączka, Mościckiego, 
foto-Atelier SteImaszc pyk, Orla 4, 
Art. "Studio", Piłsudskiego 44, 
foto-Tkacz, Sielecka, 
Foto-Zudin, Kaliska, 


oJ 


3$
		

/034_0001.djvu

			Banki 
Bank Handlowy w Warszawie S. A., Ma- 
'- łachowsHe!1o 3, 
Bank Rzemieślniczy, Sp. z o. o., Piłsud- 
skiego 16, 
Bank Spółdzielczy, MClfiacka 1, 
Bank Związku Spółek Zarobk. 3 Maja 9, 
Bank Polski, Małachowskiego 7, 


Instytucje ubezpieczeniowe 
Powszechny Z"kład Ubezpieczeń, insp. 
Jan Figiel, Reymonta 30, 


Przedsiębiorstwa 
ekspedycyjno-przewozowe 
Łach, ul. Stara, 
LeksO"Jvska Waleria (autobusy) Stara 11, 
lO WVI1()oa" sp. z o. o.. K Strze:ecki, Pił- 
. sudskie
o 48. 
Biskup Stanbław, Czeladzka, 
Bożek, Sielecka, 
Smorąg Kazimierz, DA1eka 35, 
Stachera Stanisław, Wysoka. 
Białowąs Stefan, Wiej
ka. 


32
		

/035_0001.djvu

			Hotele 
.,Victoria", 3 Maja 23, 


Kina 
"Apollo", Wawel 22, 
"Casino", Mariacka 9, 
"Eden", Deblińska 4, 
"Momus" , Nowopogońska, 
.,Zagłębie", 3 Maja 6, 


Apteki 
Garbaczewski Jan, Sienkiewicza 9, 
Jagiełłowicz Marceli, Piłsudskiego 18, 
Rogowski Henryk, Małachowskiego 12, 
Truszkowski Celestyn, Piłsudskiego 48, 
Turski Zygmunt, 1 Maja 18, 
Zieleziński Stanisław, Orla 28, 
Wasilewski Wt, Modrzejowska 10. 


Składy apteczne, sprzedaż my- 
dła, perfum, kosmetyków 
kat. II 
Jagiełłowicz Marian , 3 Maja 7. 
"Polmin" . Państw. Fabr. Olejów Min., 
Modrzejowska, 


33
		

/036_0001.djvu

			kat. III. 
Frydecki, Modrzejowska, 
"Siła" Sosno Fabr. Mydła, Krupski Win
 
centy, Hale Rozwoju. 
Olędzki Antoni, Perła 3, 
Pietranek Bronisław, Mościckiego 15, 
"Polmin" Państw. Fabr. Olejów Min 
Stacja Benzynowa, 
kat. IV 
Krzemieniewska Fel. "Uroda", Orla 14, 
Malczewska Antonina, Strzelecka 2, 
Maśląg Euzebiusz, Hale Rozwoju, 
Roniła Helena, Wapienna 11, 
Siejeński Aleksander, Narutowicza 15. 
Trzepka Anna "Uniwersum", 3 Maja 32, 
Królilwwska Br., Nowopogońska 22, 


4 


Najskuteczniejsze leki - 


pochoÓzq tylko 


z chrześcijańskiej apteki. 


34
		

/037_0001.djvu

			Cukiernie, restauracje, piwiar- 
nieJ mleczarnie i t.p. 
kat. II 
"S'lvoy" Restauracja, 3 Maja 8, 
"Adriii" restauracja i kawiarnia 3 Maja 15 
"Udziałowa" kawiarnia, 3 Maja 6, 
kat. nI 
"Bagatela" cukiernia, 3 Maja 23, 
"Bar Cieszyński" restauracja 3 Maja 23, 
Cuglewski Aleksander, Piłsudskiego 40, 
Cuglewski Józef, Piłsudskie
o 38, 
Czok MaksymiI., restaurada, Wapienna 6, 
Dąbrowski Aleksander "Hala Mleczna"', 
Piłsudskiego 18, 
"Europa", I
awiarnia, Piłsudskiego 16, 
"Gastronomia" Szczerek Ryszard, Krzy- 
wa 1, 
Gliński Henr., Milowice, Saturnowska 23, 
Imioła Teofil, restauracja, Nowopogoń
 
ska 38, 
Janicki Piotr. resstauracja, Robotnicza 6, 
Jaskólski Stanisław, wytw. wyrobów cu- 
kierniczych, 3 Maja 14i Piłsudskiego 42, 
Knaś Jan, Dęblińska 5, 
 
Kubicki Józef (wł. Michał Dudek) Czystą 3 
Kędzierski, 3 Maja 21, 'C. 
Łukaszewicz Maria, Modrzejów, Rynek 10." 


35'
		

/038_0001.djvu

			Macha Stanisław, Rybna 27, 
Marchewka Jan, Piłsudskiego 56, 
Olesińska Maria, PI. 11 Listopada 16, 
Orzechowska Stanisława, Nowopogoń
 
ska 27, 
,.Palais de Dance" restauracja, Sadowa 3, 
PełKa Stani:.ław, restauracja, Nowopo- 
gońska 1, 
Peuc-:ker Karol. cukiernia, Modrzejowska 1 
"Rex", kawiarnia, 3 Maja 17, 
Stolarski Leonard, Bryniczna 7, 
Szczypa Bolesław, Orla 7, 
Sawulski Józef, Bar Teatralny, Piłsuds- 
kiego 2, 
"Victoria", Zarzycki St. 3 Maja 21, 
Wcisło Józefa, Sielecka, 
Wojtasiewicz Maria, Modrzejów, Krzywa 1 
"B11r Polski" , Modrzejów, Modrzejow- 
ska 30, 
Wyszomirscy L. i Z. Modrzejowska 30, 
"Ziemiańska" Spółdzielnia, Sienkiewi- 
cza 1, 
Zwią.zek Prac. Przem. i Handl., bufet klu- 
bowy, Sienkiewicza 17-a, 
Zaba Maria, restauracja, Narutowicza 22, 
Zelwietr Bro'1isław, restauracja 
 bufet 
-. i II kI., Dworzec Kolejowy, 
f3ar "Silesia", 1 Maja 14, 


36
		

/039_0001.djvu

			Bar S1w, 
Choinaclm Anna, piwiarnia, Ciepła 4. 
Cupiał Karol, piwiarnia, Piłsudskiego 54, 
Czajkowski Roman, Piwiarnia Wawel 4, 
Dworak Władysław, 
Dziedzic Paweł, Strzelecka, 
Hanasz Franciszek, piwiarnia, Kaliska 42, 
Kalinowska Maria, 
Karolek Emilia, kawiarnia, 3 Maja 23, 
Kleczewski Józef, Orla 30, 
Krajewska Celina, 
Krupa Stanisław, Kaliska, 
Kulawik Zofia, piwiarnia, Narutowicza 36, 
Laber Eustachiu3z, piwiarnia, Piłsuds- 
kiego 28, 
Landarsk8 Maria, Perla, 
Latacz Walentyna, Piłsudskie
o 20, 
Lisik Antonina, piwiarnia, Aleia 18, 
Maj Stanisław, gastronomia, Hale Roz- 
. woju, 


37
		

/040_0001.djvu

			Maślanka Paulina, Jeziorowski Wł., Lu- 
dwika 2, 
Migas Józefa, kawiarnia, Racławicka 1, 
Milińska Jadwiga, Modrzejowska 42, 
Mucha Tomasz, piwiarnia, Nowopogoń- 
ska 36, 
Musialik Julian, Okrzei 42, 
Pałyga Agnieszka, piwiarnia, Narutowi- 
cza 32, 
Pałyga Edward, piwiarnia, Staszica 21, 
Hadosz Lucjan, Wapienna 1, 
Rubik Janina, Warszawska 18, 
Setman Maria. piwiarnia, Radawicka 4, 
Skurczyński Zygmunt piwiarnia, Piłsud- 
skiego 106, 
Suk Zygmunt, paszteciarnia, Orla 9, 
Szkop Maria, Narutowicza 17, 
Szkutnik Maria. piwiarnia, Pe_Ia 3, 
Sliwińska Scholastyka, piwiarnia, Będziń- 
ska 14, 
Trojan Wiktoria, piwiarnia, Chemiczna 10, 
Uchnast Petronela, Chemic7na 26, 
Urbańczyk Ludw.. piwiarnia, Będzińska 42 
U r 
 a c z. Stefania, piwiarnia, Piłsud- 
skiego 53, 
Willand Wanda, Nowopogońska 27, 
Wojciechowska Wiktoria, Targowa, ; 
Wyderski Stefan, Bufet, Sąd Okręgowy, 


38
		

/041_0001.djvu

			Maślak Jan, Modrzejów, 
Nowak Stanisław, Herbaciarnia, Moś
i.c- 
kiego, 
Plutecka Władysława, 
Stachejska Anna, Sie!ecka 35, 
Zasadziński Kazimierz, piwiarnia, Zerom- 
skiego 6, 
Zielnik Maria, Piłsudskiego 20, 
Ząhkowska Maria, 
Zurek Jan, Piłsudskiego 64, 


Słodycze, napoje chłodzące itp. 
kat. II. 
Buchacz Florentyna, Czeladzka 35, 
Bry tek Tadeusz, Ludwika 4, 
Cebo Maria, Naftowa 18, 
Cesarz Maria, Górnicza 3, 
Dłubak Helena, Nowa 10, 
Dublin Wiesława, Klimontowska 18, 
Dybowska Irena, Dworzec, kiosk 
fabr. Fruziński, 
Fras Tekla, Piłsudskiego 25, 
Kaczmarczyk Józef, Majowa 20, 
Kaczmarski Józef. Chemiczna 12, 
Kijańska Maria. Piłsudskiego, 
Kołądziej Czesław, Będzińska 33, 


3.9
		

/042_0001.djvu

			Kowalczyk Jadwiga. Dańdowska 5, 
Katorba Jan, Piłsu:łskiego 55, 
Majer Maria, Bracka 1, 
Mączka Władysław, Wdwel 1. 
Młynarska Janina, Górnicza 18, 
Mue Waleria, Wapienna 84, 
Ociepka Fr., Pusta 32, 
Osmęda Roman, 1 Maja 16, 
Pawłowska Maria, Dzika 1, 
Richard Stanisław, 1 Maja 17, 
Stempel Jadwiga, Pszenna 6, 
Szczupider Emilia, Sielecka 21, 
Trukalina Julia, 1 Maia 12, 
Warszawska Janina, Nowopogońska 25 
Zmożysko Wincenty, Kopernika 16, 


Owoce, jarzyny, woda 
sodowa itp. 


kat. III 
Błotnicka Maria. 3 Maja, 
Nowak Stanisława, Pusta 16, 
Stojczyk i Gołąbek, Wodna 1, 
Waszyńska Wiktoria, Zeromskiego 14, 
kat. IV 
"Abisynia", Mączka, Piłsudskiego 30, 
Abram Maria. Perla 33. 
Adamczyk Stanisław, Wschodnia 6, 


40
		

/043_0001.djvu

			A.msUidt Anna, Kaliska 5
a, 
Bednarski ZYQmunt, Miła 2, 
Bała Kazimierz, Sielecka 24, 
Bereza Gertruda, 1 Maja 13, 
Birecka Maria, Warszawska 16, 
Bubak Zofia, Złota 4, 
Buchacz Helena, Orla 7, 
Buła Eleonora, Kościuszki 4. 
Cikała Stanisław, Przejazd 1, 
Ciosek MałQorzata, Narutowicza 34, 
Domańska Stefania, Chemiczna 10, 
Drozd Józefa, Tylna 8, 
Dziemuszkin Andrzej, Naftowa 17, 
Fobiszewska Natalia, 3 Maja 14, 
feldy Jan, Kamienna 12, 
Fidor Józef, Swobodna 1, 
Flak Maria, Będzińska 20, 
Fiok Wanda, Piłsudskiego 122, 
Gladała Maria, Floriańska 14, 
Góra Jadwiga, Naftowa 11, 
Grelak Maria, Sielecka 9, 
Gry
iel Maria, Piłsudskiego 84, 
Hazler Anna, Staszyca 8, 
Hyla Franciszka, Będzińska róg Rybnej, 
Hynek Zofia, Kaliska 23, 
Jadowska Franciszka, Dietlowska 8, 
Jaeła Julia, Owsiana 4, 
Jawor Br" 1 Maja 1, 


41-
		

/044_0001.djvu

			Jeleń Józef, Rybna 6, 
Jakubowska Jadwiga, Piłsudskiego 21, 
Jałowiecka St. Narutowicza 20, 
Janczur Michalina, Wawel 9, 
Jasiurkowska Maria, Kamienna 12, 
Jaworski Ignacy, Będzińska 28, 
Jażdżowska Stefania, Strzelecka 4
a, 
Kaleta Anna, Majowa 2, 
Konieczko Zdzi
ław, Aleja 21, 
Kostur Zofia, Zytnia 5. 
Kotowski Stanisław. Narutowicza 20, 
Kaluta Wacław, Piłsudskiego 7a, 
Kazanecka Maria, Nowopogońska 9, 
Kozioł Wanda, Piłsudskiego 25. 
Koźlak Stan. Hale Rozwoju, 
Krupa Wincenty. Nowopogońska 32, 
Kubasik Antoni, Saturnowska 8, 
Kubasik Józef, Bryniczna, 
Leżnek Maria, Ciepła 4, 
Libiel ska Zofia, Grochowa 8, 
Lipa Jadwiga, Sobieskiego 24, 
Lipska Stefania. 05trogórska 4, 
Łokai Maria, Aleja 30. 
Magdziak Julia, Hale Rozwoju, 
Majchrzak Katarzyna, Stara 11, 
Motysek Józef, Czeladzka 35, 
Mędrys Janina, 1 Maia 24, 
Misiaszek Józefa, Nowopogońska 24, 


42
		

/045_0001.djvu

			Motyl Stanisław, 1 Maja 4, 
Młynarski Tomasz, Czeladzka 14, 
Nędza Janina, Wita Stwosza 9, 
Nowacka Helena, Stara 5, 
Nowacka Zofia, Naftowa 17 b, 
Nowak Aniela, Mościckiego 14, 
Nowak Józefa, Piłsudskiego 29, 
Nowak Stanisława, Dańdowska 31 , 
Ociepa Józef, Sucha 2 a, 
Ociepiwska Helena, Dziewicza, 
Orkisz Edmund, Saturnowska 26, 
Ostrowska Br., Kamienna 2, 
Pawlak Aniela, 3 Maja 20, 
Piątek Apolonia, Rudna 12, 
Piotrowska Waleria, Krakowska 4, 
Postułka Genowefa, Majowa 2, 
Przekota Władysława, Pusta 29, 
Przeniosło l\\agdalena, Sadowa 1, 
Rabsztyn Jan Ciepła 4, 
Reczko Maria Strzelecka 4, 
Rembek Anna, Sielecka 29, 
Rode Aniela, Brzozowska 21, 
Sarnecka E'eżbieta, Będzińska 19, 
Serweciński Bolesław, 1 Maja 6, 
Sierant Helena, Narutowicza 16, 
Sitkiewicz Zygmunt, Modrzejów Rynek 1:) 
Sommer Fr. Staszica 30, 
Pertlanek Maria, Piłsudskiego 21 i 31, 


43..
		

/046_0001.djvu

			Skupień Antonina, Sielecka 31, 
Skuza Wojciech, Bryniczna 2, 
Sroka Emilia, Kamienna 2, 
Stefaniak Kazimiera, 1 Maja 28, 
Stępień Jan, Podjazdowa 2, 
Stępień Tomasz, Chmielna 8, 
Stybliński Lucjan, 3 Maja 8, 
Supernak Balbina, 1 Maja 13, 
Sus Stanisława, Floriańska 44, 
Szczerba Genowefa, Będzińska 32, 
Szczypa Feliks, Studzienna, 
Slimak Zygmunt, Bryniczl1a 15, 
Sliwiwski Jan, Pszenna 19, 
Smirczyński Czesław, Floriańska 10, 
Wawrzykowska Wanda, Perla 29, 
Wieczorek Elżbieta, Dańdowska 68, 
Wiejala Maria, Hale Rozwoju, 
Wienczko Jadwiga, Nowopogońska 24, 
Wilk Władysława, Sobieskiego, 
Włoka Stanisław, Oekerta 7, 
Wojciechowski Zdzisław, Robotnicza 8, 
Woitasiwska Genowefa, Oaleka 11, 
Wójcik Maria, Daleka 36 a, 
Wraniszewska Julia, Narutowicza 22, 
Wrzesień Janina, Nowopogońska 21, 
Zamojski St.: Kuźnica 3, 
"Zakopianka", Reterman Ant., Będziń- 
- ska 39, 


44
		

/047_0001.djvu

			Zapała Anna, Modrzejów, Powstańców 8 
Zaród Janina, Piłsudskiego 74, 
Żabkka Aure'iR. 3 Maja 32, 
Zalewska Zofia, Żeromskiego 8, 


Sprzedaż Win i Wódek 
kat. III. 
Białas Wincenty, Ciepła 7. 
Bubel Antoni, Krakowska 3. 
Ciesielski Stefan, Piłsudskiego 2. 
Choiński Jan, Modrzejowska 43. 
Dąbek Bolesław, Piłsudskiego 84. 
Dyja Wł., Przenna 2. 
Dziubińska Zofia, Teatralna 1. 
Gorgon Mateusz, Targowa 16. 
Judziński Dominik, Legionów 1. 
Konicki Karol, Czeladzka 24 
Kaczorowski Bolesław, Okrzei 28 
Kołodziej Czesław, Perla 21. 
Krzysztofczyk Wt, Narutowicza 26. 
Kułak Konstanty, Sienkiewicza 1 a. 
Kunert Mieczystaw, Będzińska 23. 
Majecka Stanis
awa, Hale Rozwoju. 
Mleczko Jan, Bedzińska 40. 
Mucha Marcin, Piłsudskiego 61. 
Michalski Henryk, Nowopogońska 36. 


45
		

/048_0001.djvu

			Potyka Ralmund, Modrzejów. 
Piątek Bolesław, Piłsudskiego 52. 
Rajczyk Leonard, Grochowa 4. 
Rosół St., Piłsudskief10 44. 
Reszka Jan, Okrzei 20, 
Sliwiński Jan, Kaliska 26. 
Trela Władysław, Al. Mireckiego 17, 
Tvlec Józef. Dębowa 26 
ZelazKiewicz Maria, Czeladzka 2. 
Zw. Inwalidów Wojennych, Rudna 34. 
ka t. IV 
Chęciński Józef, Klimontowska 24, 
Kochanowicz Bronisława, Wiejska 26, 
Wleciał Jan, Wawel 12, 
Winter Mieczysław, Dańdowska 14, 
Zelichowski Józef, Piłsudskiego 130, 


lV żech prawdzżwże 


polskżm monopolem 
- 


ł 
bęł>zże h a n ł> e l a l k o h o l e m.' 


46
		

/049_0001.djvu

			Artyku.ły spożywcze 
i kolonialne 


kat. II 
A. Koziołkow i M. Jędryczek, sp. z 0.0. 
3 Maja 21, 
kat. 1lI . 
Bartos Józef, Nowopogońska 16a, 
Czarnecki Roman, Ja
ielIońska 3, 
Cupiał Stanisław, Orla 11 a, 
Chałat Franciszek Modrzeiowska 30, 
Ciszewski Z., Lwowska 3, 
Drabik Wanda, 3 Maja 5, 
Hurtownia Chrz. Tow. Dobroczynności, 
3 Maja 20 i w Modrzejowie, 
Jankowski Stanisław, Piłsudskiego 16, 
Kuleszowa Helena, Piłsudskiego 78, 
Kowacka Antonina, Rybna 27, 
Krynke Maria, Piłsudskiego 4, 
K ulińska Bronisława, Piłsudskiego 59, 
Rogalski Stanisław, Perla 31, 
Robotnicza Spółdz. Zagłębia Dąbr., Wal'; 
cownia Hr. Renard 
Perła 7, 
Mirosławskiego 2, 
Dolna 8, 
" "Sielecka 28, . 
Spółdz. Stow. Spoż. prac. Hr. Renard, : 


" 


,. 


" 


" 


" 


47-
		

/050_0001.djvu

			Stow. Spółdz. Spoż. "Sprawiedliwość", 
Milowice, Kapliczna 1 
Spółdzielnia Urzędn. Tow. Sosn., 3-go 
Maja 27 
Spółdzielnia Spożywców z o. o. "Spo- 
łem", Orla 26 
Powszechna Spółdz. Spoż.,Chemiczna 12 
., "., Staszica 19 
Robotnicza 1 
Będzińska 15 
Sucha 24 
" Piłsudskiego 56 
" Wapienna 4 
" Floriańska 14 
Radawicka 22 
" Daleka 16 
" Pusta 42 
" Nowopogoń
 
ska 23 
;, " Mariacka 1 
" "" Będzińska 15 
Spółrlzielnia Powszechna Spożywców- 
. Dzika 8 
Węgiel Władysław, Huta Staszica 
Woźniak Sylwester, Kapliczna 7 
Stolecki, Narutowicza 21 
Hł.łrtownia A. Blajer, Targowa 1 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


48
		

/051_0001.djvu

			kat. IV 
Agdan Janina, Grochowa 2, 
Arystachona Helena. Pszenna 11, 
Adamczyk Maria. Mościckiego 12, 
Adamkiewicz Andrzej, Mirosławskiego 13 
Antosik Maria. Kopernika 37 
Bajor Henryk, Sielecka 21 
Baea Fr., floriańska 20 
Bagiński Mateusz. Rybna 8 
Barczyk Teofil, Pańsl	
			

/052_0001.djvu

			Choińska Władysława, Hale Rozwoju 
Choiński Roman, Staszica 25 
Chrobak Piotr, Okrzei 42 
Chrzanowska Józefa, Radocha 2 
Chwastek Jan, Sobieskiego 8 
Cieka Maria, Dębowa 2 
Ciszewski Zbigniew, Lwowska 3 
Cygan Franciszka, Zielona 2 
Czachowska Irena, Perla 29 
Czapla Kazimierz, Daleka 31 
Czapla Stefan, Bryniczna 17 
Czapla Władysława, Wapienna 28 
Czarnecka Wanda, Kopernika 8 
Czernkiewicz Bogdan, Wiejska 34 
Dudek Henryk, Pańska 20 
Dudek Tadeusz, Pańska 40 
Dąbrowska Janina, Floriańska 24 
Dąbrowski Zdzisław, Dęblińska 11 
Dembowicz Aurelia, Piłsudskiego 59 
Dobrek Piotr, Wapienna 1 
Domagała Władysław, Kuźnica 12 
Donnau Maria, Rudna 36 
Dratwińska St. Kaliska 29 
Dudzicz Wanda, Aleja 10 
Dwikówna Aleksandra, Małachowskie- 
go 14 
Dymarska Krystyna, Dolna 20 
Dyrka Apolonia, Książęca 2 


60
		

/053_0001.djvu

			Dyrka Genowefa, Daleka 50 
Dziedzic Wł. Strzelecka 8 
Dzierwa Wt. Kaliska 39 
Dziubińska Zofia, Teatralra 1 
Dziurowicz Stanisław, Kołłątaja 11 
Drabik WRnna, 3 Maja 5 
fabian Alicja, Ciepła:3 
Fabjancwska Lucyna. Miła 5 
federowicz Zofia, Karpacka 1 
Filipek Ignacy, Sucha 44 
Fiuk Zygmunt, Daleka 60-a 
Flak Emil, Sucha 22 
Flak Gertruda, Floriańska 24 
Flak Sabina, Podjazdowa 15 
Florczyk Marianna, Sielecka 26 
Forma Michał, Piłsudskiego 28 
Fronczek Anastazja, Nowopogońska 27 
Frydlewska Helena, Robotnicza 4 
Findalewski Franciszek, Dębowa 3 
Filipczyk Bronisława, Podgórska 4 
Baran Jadwi
a, Modrzejowska 39 
Girek Edmund, Kaliska 29 
Gądek Zofia, Orla 24 
Gałka Domicella, Sielecka 6 
Gardzińska Klara, Mała 7 
Gardzińska Wiktoria, Perla 17 
Gawron Edward, Wapienna 5 
Gęsikowska St. Żytnia 20 


51
		

/054_0001.djvu

			Golara Katarzyna, Nowopogońska 37 
Golda Maria, Piaski, Betonowa 33 
Gołębiowska Henryka, Dziewicza 7 
Gorej Irena, Kol. Pekin 
Gorgon Maria, Wielka 8 
Gorczyński St. Bryniczna 26 
Góra Piotr, Brzozowa 13 
Grabowska Helena, Zielona 23 
Grabowska Janina, Szopena 12 
Grabowska Magdalena, Kopernika 13 
Grabowski Franciszek, Słowackiego 50 
Grajnert G()tfryda, Reymonta 12 
Grzebień Helena, Sielecka 10 
H łaczkiewicz Emilia, St. Pogońska 28 
Hantkiewicz Eugeniusz, Robotnicza 8 
Hazler Maria, Nowa 4 
Hofman Władysława, St. Pogoń 16 
Hyla Leokadia, Okrzei 4 
Jakubowski Jan, Kordonowa 2 
Janasik Bronishw, Tatrzańska 2 
Janczykowska EUl1enia, Narutowicza 38 
Janik Bolesław, Północna 4 
Jankowska Helena, Pszenna 2 
Jankowska Irena, Rl;lcławicka 15 
Janowski Wadaw, Orla 5 
J8sJq')łka Teofil , Bukowa 11 
Jeznach Antoni, Nowa 22 
Jeznańska Maria, Kaliska 16 


52
		

/055_0001.djvu

			Jędrusik Stefan. Batorego 8 
Jędrzejewska Anna, Szopena 9 
Kazowska Stefania, OKrzei 16 
Kidewska Józefa, Czeiadzka 38-b 
Kiereś Janina, Wieiska 11 
Kopkówna Genowefa, Al. Mireckiego 28 
Kuk Edward, Modrzejów 
Kwaśniewska Maria, Tar
owa 14 
Kaczmarczyk E:łmund, Orla 17 
Kalaga Zofia, Kacza 16 
Kalinowski K Narutowicza 30 
Kalinowski Piotr, Rudna 34 
Kalisz Józef, Piłsudskiego 72 
Kania Karolina, Piłsudskiego 22 
Kempińska Br. Floriańska 51 
Kisiołek Maria, Towarowa 11 
Kleszcz Eugenia, Złota 5 
Kleszcz Maria, Wiejska 17 
Klimek Wł, Piłsudskiego 25 
Kocot Feliksa, Klimontowska 27 
Kołodziej Jan, kol. Zuzanna 25 
Kołodzieiczyk Janina, Wiejska 40 
Kołodziejczyk Katarzyna, Rudna 21 
Kołodziejczyk Mikołaj, Będzińska 35 
Korysta Leon, Okrzei 
Kosmala Bogusław, Matejki 12 
Kostrzewski Leon, Czeladzka 11-a 
Kowalik Walenty, Racławicka 3 


53
		

/056_0001.djvu

			Kowalik Maria, Czeladzka 26 
Kowalski Marian, Mariacka 12 
Kozibąk Józef, Batorego 1 
Kreczmer Stetania, Kamienna 2 
Król Julia, Smolna 10 
Kruk Emilia, Wielka 30 
Kryczka Michalina, Konopnickiej 32 
Kucharski Kazimierz, Kacza 3-a 
Kuchna Janina, Okrzei 52 
Kuchna Piotr, Matejki 9 
Knapik Stanisław , Rybna 4 
Gregorska Zofia. Lwowska 3 
Kuleszowa Maria. Dębowa 14 
KamIla Kulisa, Piotrkowska 8 
Kuzior Jan, Smolna 13 
Kwaśkowicz Józefa, Mazowiecka 4 
Kwiatek Bronisława, Rudna 10 
Laprus Jan, Sienkiewicza 6 
Latosiński Tadeusz, Rybna 8 
Lewandowska Marianna, Szewska 2 
Litwin Władysława, Sielecka 10 
Lorencki St., Krasińs \iefJo 1 
Litewka Józef, Piłsudskiego 8 
Łabuś Jan, Kapliczna 8 
Łukowicz Tełesa, Piotrkowska 7 
Łysek Antonina, Dańdowska 3 
Mildner Domiqla, kol. Zuzanna 
Maj Wacław, Orla 4 


54
		

/057_0001.djvu

			Machnik Maria, Małachowskiego 14 
Machań Helena, Orla 18 
Maj Rozalia, Wiejska 14 
Malczewski Jan, Peda 15 
Marczak Bronisława, Okrzei 28 
Masłoń Aniela, Wyspiańskiego 20 
Mastrzykowski Marcin, Wschodnia 18 
Maszczyk Tadeusz. Milowice, 
Mateja Pelagia, Okrzei 24 
MatIuch Emilia, Legionów 24 
Matusik Marian, Dębowa 46 
Matusik Teofil, Debowa 14 
Matuszczyk Jan, Wodna 12 
Mędrek Maria, Dolna 24 
Michalak Stanisława, Zofii 15 
Migdał Genowefa, Piłsudskiego 38 
MiQdał Walenty, Sielecka 28 
Mikołajczyk Natalia, Zeromskiego 6 
Mirows
i Jerzy, WysDiańs:
iego 25 
Monsior Stanisław. Perla 5 
Morton Maria, Grzybowa 8 
MusiaW
 Krystyna, Okrzei 42 
Musiał Alina, Radocha 4 
MusiCłł feliks, Francuska 16 
Nlzicka Helena, Podgórska 4 
Nosek Antonina, Browarna 3 
NiprlbCłł Jl'lifl, R
bna 5 
Noszczyńska Tekla, Floriańska 36 


55
		

/058_0001.djvu

			Nowak Jan, SląsKa 1 
Nowak Aurelia, Batorego 3 
Nowakowski Roman, Piłsudskiego 48 
Ociepka Halena, Rudna 15 
Obrusik Franciszek, Daleka 34 
Odrobina Mieczysław, Mazowiec1m 6 
Opalski Mieczysław, Sląska 12 
Ordon Maria, Chemiczna 28 
Orszulska Janina, Sielecka 6 
OZ<5a Stefan , Piłsudskiego 54 
Ozdoba Franciszek, Wyspiańskiego 25 
Oziębło Aleksander, Rudna 15 
Ożóg Regina, Piłsuds\<;iego 54 
Pająk Anna, Ostroaórska 4 
Paluch Stefania, Robotnicza 7 
Papiesz Stanisław, Tylna 26 
Pawińska Władysława, Narutowicza 20 
Petera Krystyna, Brzozowa 7 
Pęciak Apolonia, Kuźnica 31 
Pierchala Jan, Małe Zagórze I 
Pietrycha Katarzyna, Floriańska 50 
Pilch Helena, Staszica 8 
Piotrowski Robert, Tabelna 15 
Płachta Julia, Robotnica 6 
Płaczek Eugenia, Modrzejów 
Pochciał Anna, Lisia 1 
Polak Emilia, Będzińska 39 
Ponta Antonina, Staropogońska 13 


56
		

/059_0001.djvu

			Porc Maria, Floriańska 35 
Poroszewska Irena, Czeladzka 55 
Postrzałek Zofia, Sielecka 32 
Romankow Jan, Podaórska 22 
Rachwalska Anna, Kaliska 43 
Rak Antoni, Sląska 13 
Regulska Maria, Perła 17 
Rosa Marian, Dolna Srodula 
Rubik Natalia, Sielecka 41 
Rutka Maria, Nowopogonska 8 
Stanek Zenobia, Będzińska 12, 
Sadło Bronisława, Mickiewicza 9 
Sajkowsk8 Salomea, Konopnickiej 12 
Sambor Aniela, Wapienna 26 
Sienkiewicz Zofia, Sielecka 21 
Sieroń Tomasz, Piłsudskiego 102 
Siewniak Krystyna, Rysia 7 
Siwecka Agnieszka, Zagórska 5 
Siwecki Tadeusz, DłuQa 9a 
S'wwrońska Sabina, Dzika 2 
Słaby Józef, Słoneczna 8 
Słota Janina, Sucha 46 
Słota Stanisław, 
Słupska Anna, Tabelna 44 
Słupska Waleria, Wschodnia 9 
Słuos'	
			

/060_0001.djvu

			Sonik Alfreda, Wawel 8 
Sonik Maria, 1 Mala 32 
Sprężyna Maria, Rudna 38 
Stanek Zellobia, Będzińska 12 
Stolecka Emilia, Orla 22 
Strojniak Helena, Robotnicza 3 
Stychno Maria, Dzika 2 
Surma Marcin, Floriańska 6 
Suwała Felicja, Matejki 11 
Szafas Stefania, Nowa 6 
Szczerbińska Maria Konopnickiej 1 
Szczerkowska Franciszka, Dolna 3 
Szewczyk Helena, Rudna 50 
Szmal Stanisław 
Szostek Jan, Piłsudsl
ieQo 33 
Szymacha Antoni Będzińska 33 
Slęzak Jan, Wawel 6 
Slęzak Tekla, Staszica 8 
Spiewakowski Antoni, PS7enna 6-a 
Swiadkiewicz Marianna, Modrzelów 
Tomasik Adam, Srodula Dolna 8 
Tomecka Stefania, Czeladzka 13 
Tomsik Katarzyna, Mazowiecka 2 
Torbus Józefa, Grochowa 17 
Trzebska Amelia, Nowopogońska 13 
Twardoch Zofia, Wa9ienna 22 
Twardoch Anna, Daleka 18 
Utracka Natalia, Czeladzka 28 


5W
		

/061_0001.djvu

			Urgacz Genowefa, Piłsudskiego 53 
Walc Jan, Lipowa 10 
WaIIer Emilia, Sucha 48 
Wa'Arzynkiewicz Kazimierz, Staropo- 
gońska 
Wieczorek Józef, Dańdowska 68 
Wiltosińska Maria, Perła 14 
Witek Irena, Robotnicza 25 
Witek Stanisława, Robotnicza 24 
Witkowska Jadwiga, Moniuszki 6 
Wlazło Maria 
Włosowicz Zofia, Piłsudskiego 35 
Wocka Maria, Konopnickiej 6 
Wojnowski Zbigniew, Floriańska 35 
Wojtela MałE1orzata, PodE1órska 24 
Wojkowiak Emilia, Strzelecka 2 
Wolna Matylda, Staropogońska 20 
Szczurko Julianna, Piłsudskiego 21-a 
Sztaba Maria, Dęblińska 4 
Wolny Antoni, Sielecka 17 
Wolny Teofil, KCl liska 14 
Wójcik Tomasz, Wapienna 15 
Wrońska Władysława, K()nopnickiej 20 
Wróbel Stnnisław, Studzienna 1 
Wrzesień Józefa, Piłsudskiego 4 
Zaczyński Jan, Tylna 18 
Za grodzki Kazimierz, Srednia 11 
Zając Irena, Pusta 18 


59
		

/062_0001.djvu

			Zapała Marcin, Henryka 13 
Zarębska Maria, Hr. Renard 24 
Zarębski Stefan, Dębowa 14, kol. Lud- 
wika 
Zientara Jan, Okrzei 26 
Ziębiec Zofia, Kuźnica 6 
Ziółkowski Jan, Bukowa 5 
Zygiert St. KalisKa 15 
Żarska Józefa, Grochowa 18 
Żelichowska Janina, Piłsudskiego 130 
Żurek Aniela, Perla 11 
Zyglicka Kunegunda, Robotnicza 1 
Żyłka Jan, Prusa 2 
Zientara Lucjan, 1 Maja 10 
RadomsKi W. i S-ka, 3 Maja 30 


Sprzedaż kawy i cykorii 
Stępień Tomasz, (składnica towarów 
f-my "Bałtyk" - słód i cykoria) Pił- 
sudskiego 102 
Poznańska palarnia kawy "Kłos", Ro- 
botnicza 2 


60
		

/063_0001.djvu

			Mleko i nabiał 


kat. III 
"Krakowianka" - Zw. Hurtow. Nabiału 
Sienkiewicza 1 
"Małopolski Związek Mleczarski" 3-go 
Maja 8 
Spółdzielnia Ziemiańska, Sienkiewicza l 
Zjednoczone MleczaJ nie w Górach Swię- 
tokrzyskich, 3 Maja 22 
kat. lVi 
Jędralska Bronisława, Piłsudskiego 110 
Lis Maria, Sielecka 9 
Łudzik Henryk, Kopernika 18 
Maszczykowska Jadwiga, Wschodnia 8 
Musiał Genowefa, Narutowicza 20 
Pawlak Aniela, 3 Maja 20 
Piekarski Grzegorz, Dzika 1 
Pawłowska Jadwiga, Sieled a 24 
Pawłowska Janina, Stara 11 
Piotrowska Maria, Nowopogońska 25 
Pluciński Feliks. Grochowa 14 
Samborska Weronika, Kaliska 43 
Sekunda Stanisław, Robotnicza 2 
Słaboński Władysław, Hale Targowe 
Staszkiewicz Kazimierz, Moniuszki 3 
Stępniewska Janina, Pawia 3 
Stępniewska Maria, Kościuszki 5 


61
		

/064_0001.djvu

			Straż Franciszek, Kaliska 31 
Strój Katarzyna, Będzińska 19 
Suski Józef, Narutowicza 17 
Szajer Władysław, Dębowa 14 (stragan) 
Szopa Aleksander, Czarna 1 
Sztaba Maria, Dęblińska 2 
Swiątek Maria, Robotnicza 13 
Swierczyński Czesław, Racławicka 8 
Tejchman Paweł, Lipowa 12 
Taborowska Kazimiera, Słowackiego 46-a 
Wieczorek J"\n, Sadowa 2 
WiIczyńska Julia, Mała 7 
Zientara Kazimierz, Targowa 20 


Sprzedaż pieczywa 
kat. III 
Brzozowska Maria, Warszawska 
Hała. Julian, Piłsudskiego 82 
Król Józef , Małachowskiego 6 
Z urek Stanisław, Piłsudskiego 80 
kat. IV 
Blajer Antoni, Staropogońska 4 
Wróbel Władysław, Racławicka 17 
Król Jan, Orla 24 
Jureczko-Nowop(lgońska 


62
		

/065_0001.djvu

			Mięso i wędliny 


kat. J 
.,Polonia" Sp. Handł.
EksPI Legionów 24 
kat. III 
Biały Józef, Zielona 23 
Brzozowski Wacław, Piłsudskie
o 72 
Ciałowicz Władysław, 1 Maja 27 
Cypliński Władysław, Będzińska 13 i Pił- 
sudskiego 48 
Dobromilska Leokadia, Perla 9 
Górska Maria, Piłsudskiego 45 
Hepek Jan, 1 Maja 36 
Jankowski Józef, Pusta 27, 
., Janina" Kucharska Anna, WarSzaw- 
ska 1 
Koss Józef, Warszawska 14 
Łakomik Antoni, Słoneczna 13 
Łakomik Feliks , Piłsudskiego 102 i Pił- 
sudskiego 65 
Kałwak Piotr, Nowopogońska 12 
"Konieczny Bronisław, Warszawska 14 
Kotek Stanisław, Chemiczna 12 
Rygał Konstanty, 1 Maja 6 
Sliwiński Stanisław, Będzińska 21 
Turlej Ignacy, Sielecka 29 


63
		

/066_0001.djvu

			,.Za[1łebianka" , 


" 


3 Maja 11 
Mościckiego 8 
Narutowicza 19 
Żeromskiego 14 
1 Maja 14 
Nowopogońska 25 


" 


kat. IV 
Adamczyk Franciszek, floriańska-Ha- 
Je Targowe 
Bednarczyk Władysław, Targowa 20 
BogClcka Maria, Hale Rozwoju 
Baran Antoni, Hale Targowe, 
Bujakowski Franciszek, Hale Targowe 
Cesarz Apolonia, Modrzejów Henryka 
Chlebowski feliks, Kopernika 18 
Dudek Władysław, Daleka 34 
Dworak Andrzej, Barbary 15 
Ferdyn Stanisław, Hele Targowe 20 
Fryc Stanisław, Ciepła 4 
Franciszka Julia, Ciepła 4 
Gajewski Franciszek, Kapliczna 7 
Gajewski Franciszek, Rudna 13 
Gęborski Tomasz. Okrzei 30 
Guzik Helena, Okrzei 34 
Guzik Stanisław, Matejki 16 
Hamankiewicz Mieczysław, Ciepła 4 
Hart Piotr, Długa 19 
Hołdyk Tomasz, Hale Targowe 20 


64
		

/067_0001.djvu

			Jabłońska Janina, Zeromskiego 14 
Jaros Zygmunt, Piłsudskiego 124 
Jasionek Józef. Wyspiańskiego 20 
Kaczorowska Stanisława, Okrzei 22 
Kaczorowski Roman, Ciepła 4 
Kałwak Piotr, Perła 15 
Kantorowicz Stanisław, Kuźnica 15 
Kflrbowniczek Anna, Modrzejów Rynek 11 
Kazimierczak Władysł., Hale Targowe 20 
Kleszcz Wincenty, Milowice, Złota 3 - 
Kołtoński Józef, Klimontowska 25 
Koźmin Zygmunt, Hale Targowe 
Król Aleksander, 1 Maja 23 
Lato Józef 
Lisiakiewicz Józef, Lipowa 9 
kat. IV 
Lulkowska Florentyna, H
le Targowe 
Majchrowski Józef, Hale Targowe 
Merek Franciszek, Modrzelów, Rynek 3 
Michalski Stanisław, Hale Targowe 
Mielczarek Wojciech, Będzińska 9 
Mleczko Wiktor, Targowa 20 
Morawski Piotr, Hale Targowe 
Morawski Stanisław, Hale Targowe 
Mucł\a Karol, Hale Targowe 
Nowak Aleksander, Sielecka 2 
Nowak Marian, Targowa 20 
Nowak Jan, Zytnia 20 


65
		

/068_0001.djvu

			Nowak Stanisław, Piłsudskiego 122 
Osoliński Piotr, Hale Targowe 
Pawlik Wanda, Staropogońska 2 
Piechulska Władysława, Hale Targowe 
Placek Andrzej, Walcownia Hr. Renard 
Plutecki Stanisław, Nowopogońska 17 
Rozdzyński Jan, Orla 3 
Rybczyński Franciszek, Hale Targowe 
Rybczyński Józef, Hale Targowe 
Rygał Konstanty, Piłsudskiego 56 
Sikorski Jan, Narutowicza 20 
Słocińska Józefa, Gampera 7 
Stępień Zygmunt, Targowa 20 
Strózik Antoni, Grzybowa 12 
" " Dębowa 29 
Szpindler Stanisław, Floriańska 25 
StrzeJczyk Eugeniusz, Staszica 25 
Szczedrągun Jadwiga, Hale Targowe 
$więcki Marceli, Hale Rozwoju 
Tuszyński Władysław, Hale Rozwoju 
Urgacz Stefan, Kordonowa 6 
Witos Stanisław, Hale Targowe 
Wosiński Stanisław, Mylna 8 
Wójcik Stanisław, Robotnicza 26 
Wójcik Stefania, Hale Rozwoju 
Wawrzyn Izydor, Tylna 18 
Wróbel Helena, Ciepła 4 
Wróbel Władysław, Sielecka 6 


66
		

/069_0001.djvu

			Zyguła Antoni, Pszenna 6 
Zmudzka Józefa, Hala Miejska 
Zurek Maria, Ciepła 4 
Zurek Stanisław, Ciepła 4 


Sprzedaż trzody chlewnej 
i bydła 
kat. I 
", Polonia" Eksport Trzody Chlewnej 
i Bydła, 3 Maja. 11 
kat. II 
Bonarski Jan i Pluciński J, Teatralna 
Madej Jan i Wl'odarczyk Fr. Graniczna 1 
Sztuka Stanisław, Graniczna 1 
Sztuka Leon, Nowopogońska 16 
kat. III 
Liberski Jan, Graniczna 1 
Larnko Roman, Dietlowska 11 
kat. IV 
Cieślak Karolina, Wodna 1 
Kobiński Wincenty, Modrzejów Dębo- 
wa 14 


Sprzedaż drobiu 


kat. IV 
Gumuczyński Teofil, Henryka 10 
Kwiecień Katarzyna, Dekierta 5 
Surma Elżbieta, Tatrzańska 18 


67
		

/070_0001.djvu

			Hurtowa sprzedaż soli 
kat. II 
Hurtownia Soli, inż. Czarnerki Wadaw, 
Wspólna 16 


Fabryka sztucznych wód 
mineralnych 


,- 


,.Wir", Sielecka 37 
Fabryka Wód f! a z o w o-o w o c o w y c h. 
E. Kosm('\la. Orla 13 
Czesław Goebel, Nowopogońska 
Dziurski Jan, Chemiczna 
Bujak Jan, Wawel 10 


Sprzedaż ziemiopłodów 
kat. II 
"Mąkopol", Polskie Tow. Hand. s. z 0.0. 
Łyczko i Knapik, Prosta 14 
kat. IV 
Dymarski franciszek, $rodula Dojna 20 
Domański Stefan, Rampa, Sienkiewicza 5 
Domański W
adysław, " " 


68
		

/071_0001.djvu

			fi rek Antonina, Średnia 2 
Fryczek Olga, Sielecka 35 
Górecki Kazimierz, Targowa 20 
Górnicka Jadwiga, Okrzei 44 
Górnicki Józef, Mirosławskiego 2 
Kuler Henryk, Narutowicza 22 
Lachowski Wojciech, Piłsudskiego 
Leksowski Kazimierz, Zytnia 5 
Machura Jan, Sienkiewicza 5 
Machul"a Helena, Piłsudskiego 114 
Musialski Stanisław, Graniczna (Targowa) 
Serweciński Bolesław, 1 Maja 6 
Su dera Adam 
Szewczyk Anna, Będzińska 3 
Szurma Bartł	
			

/072_0001.djvu

			Kubiak Bolesław, Małachowskiego 32 
Kuczborski Feliks, Modrzejowska, róg 
Warszawskiej 
Musiałowicz i Leski, Piłsudskiego 18 
Klinbail Maria, 1 Maja 14 
Mechanik Jan, 3 Maja 
Opara Piotr, Mościckiego 
Pelegrin Janina, 3 Maja róg Małachow- 
skiego 
Smoliński Walery, Francuska 12 
Szymczyk Władysław, 3 Maja 
Wroński Józef, Pszenna 19 
Zwichorowski Józef, 3 Maja pl. 11 Lis- 
topada 


Po/ak 
kupuje 


papierosy 


tylko w polskim sklepie! 


70
		

/073_0001.djvu

			Ubrania gotowe 
Poznański MMazvn Odzieży. Malewski 
Michał. 3 Maja 23 
kat. IV 
Fiderkiewicz Franciszek, Hale Rozwoju 
Krzyżkiewicz Klaudia, Warszawska 6 
Skowroński Antoni, Hale Rozwoju 
Sklep Chrześć. Tow. Dobroczynności, 
3 Maja 


Trykotaże 
M. Bałdysowa - M. K W. T. "Silesia" 
Piłsudskie
o 8 
Fabryka pończoch i trykotaży-Gaik 
Antoni, Swobodna 
Gaik Jan, - fabryka pończoch Warszaw- 
ska 


Materiały wł6kiennicze 
kat. II 
Garliński Bronisław, 3 Maja 19 
kat. III 
"Bławat Polski", 3 Maja 1 O 


11
		

/074_0001.djvu

			"Bławat Pols
i" , Warsza\\ska 1 
"Polski Bławat", Orla 26 
Borowiecki Władysław, 3 Maja 29 
..Edward" , 3 Maja 7 
Kosik Leon, Modrzejowska 5 
Powsz. Spółdz. Spożywców, Będziska 15 
kat. IV 
Bałaga Helena, Hale Rozwoju 
Fi!ipek Jan, Sielecka 32 
Grzesik Antoni, Chemiczna 2 
Jabłoński Adam, BęGzińska 38 
Jarmundowicz Jadwiga, Mariacka 8 
Kozłowska Franciszka, Rybna 3 
Krawczyńska Z, Szopena 9 
Marcinkowski Zenon, Nowopogońska 27 
Mularczyk St., Hale Rozwoju 
Pałucha Czesław, Hale Rozwoju 
Pawlarczyk St., Błotna 3 
Rosiński Edward, Warszawska 2 


Ceraty, linoleum, pokrycia me- 
blowe, wyroby gumowe itp. 
M Kowalska i S-ka, Dekerta 5 


12
		

/075_0001.djvu

			Pracownia Haftów artystyczno 
M. Brzozowska, Małachowskiego 2
d 


Pracownia gorsetów, 
biustonoszy itp. 
Maria Duszowa, Mościckiego 9 


Wełny i włóczki 
"Trójkąt w Kole", 3 Maja 21 
M. Kowalska, Dekerta 5 


Artykuły galanteryjne 
kat. II 
Kucharski Paweł, 3 Maja 8 
kat. III 
Adamiec Józef, 3 Maja 14 
Czechowski Zy
munt, Wspólna 18 
"Edward II , 3 Maja 7 
Jedrzeiewska Natalia. 3 Maja 5 
Kwiatkowska Maria, Nowopogońska 25 


73
		

/076_0001.djvu

			Marzec Michalina, 3 Maja 21 
Sowiank8 Henryka. Modrzejowska 39 
kat. IV 
Bacharz Wincenty, Robotnicza 5 
Banaszewski Jan, Mościckiego 15 
Błaszkiewicz Krystyna, Hale Rozwoju 
Buczyński St. Hale Rozwoju 
Budzisz Ignacy, Pusta 19 
Bujak Jan, Perla 31 
Chudzik Władysław, Modrzejowska 39 
Ciężyńska Eleonora, Będzińska 9 
Cykowski Bogumił, Bracka 2 
Chrześcijańskie Tow. Dobroczynności, 
3 Maja 20 
Francuz Michał, Kołłątaja 10 
Gębska Gertruda, Narutowicza 19 
Girek Edmund, Hale Rozwoju 
Girek Marian, Modrzejowska 30 
Godowski Zygmunt, Kopernika 2 
Górak Jadwiga, Hale Rozwoju 
Grabiec Właaysław, 1 Maja 47 
Gromnicka Maria, Wysoka 6 
Jabłońska Antonina. Będzińska 40 
Kochanowkz Janina, Modrzejowska 30 
Kopeć Stanisław, Koźla 5 
Kowalczyk Emilia, Ciepła 4 
Kuzior Roman, Górnicza 24 


74
		

/077_0001.djvu

			Kwiecień MariAnna, Hale Rozwoju 
Latał Leokadia, Modrzejowska 30 
Leks Mieczysław, Chmielna 
Merek Ludwik, Henryka 9 
Meyer Edyta, Nowopogońska 12 
Mickiewicz Anton i, Hale Rozwoju 
Miodek Wt, Hale Rozwoju 
Molicka Wiktoria, 3 Maja 19 
Nowak A
nieszka, Kordonowa 4: 
Ociepka Stefania, Hale Rozwoju 
PandeI Bolesława, Hale Rozwoju 
Pawlikowski Wł., Piłsudskiego 110 
Piszczyk Helena, Lisia 1 
Posyłka Józef, Hale Rozwoju 
PrószYński ZY£!ffiunt , Modrzejowska 30 
Przewłoski Jan, Pańska 12 
Radosińska Felicja, Mościckiego 8 
Regulski Józef, Sienkiewicza 1-a 
Sadzik Stefania, Staropogońska 2 
Skowroński Stefan, Bryniczna 21 
Tomecka Janina, Hale Rozwoju 
Trąbski Ignacy, Pusta 29 
Ur
acz St., Rudna 28 
Walotek Julian, Hale Rozwoju 
Rudzki Zygmunt, Orla 14 
Tkacz Kazimierz, Brzozowa 11 
"Ina", Orla 24 


75
		

/078_0001.djvu

			Pracownie kapeluszy 
damskich 
"Alf"eda". Piłsudskie
o 54 
"Pani". H. Staśkiewiczowa, Piłsudskie- 
go 14-a 
Trepkowa. WHdoria. 3-(!0 Maia 23 


Pracownia fartuchów 
Pracownia fartuchów przy Kat. Stowa- 
rzyszeniu Kobiet, Dworska 1 


Artykuły sportowe 
kat. IV 
"Olimpiada" Piłsudskje
o 28 
S"ładnica Harcerska, Warszawska 1 ; 
"Stadion", 3-110 Maja 29 


Pracownia bielizny męskiej 
Władysław Niziński, Warszawska 6 


Obuwie 


kat. III 
"S ok ó ł" Ignacy Łuczyński, Warszaw- 
ska 10 


76
		

/079_0001.djvu

			Starosfecki Bolesław, Warszawska 12 
kat. IV 
Frąckiewicz, Mościckiego 12 
Haberko Franciszek, Góra Dębowa, Ka- 
liska 9.a 
Janicki Maciej, Hale Rozwoju 
Kicka Anna »Polski Ma!!azyn Obuwia" 
Orla 26 
Korgol, Mościckie
o 12 
Kwiecień Ludwik, Hale Rozwoju 
Ka'ista Andrzej. Orla 3 
Kasznia, Orla 14 
"Nadzieja". Hale Targowe 
Niziński Jan, Nowopogońska 23 
Ostrowski Tadeusz, Powstańców 6 
Pogoda Wincenty, 3-go Maja 32 
Stachurek Maria. Ksawerska 30 
Więckowska Petronela 
Wojsa Stan., Piłsudskiego 74 


Wyroby skórzane, gumowe itp. 
kat. II 
Krawrzvk Juliał'\. 3 Maia 8 
Biuro Techniczne "Meteor" Klat Augu- 
styn, Warszawska 6 


77
		

/080_0001.djvu

			kat. IIł 
Brzozowski Jan, 3 Maja 19 
Piechocki Zyamunt, Warszawska 6 


Skóra i przybory szewskie. 
kat. IV. 


Barański franciszek, Hale Rozwoju 
Bujak Bronisław, Sielecka 12 
Gorgon Michał, Okrzei 48 
Gorel Gertruda, Piłsudskiego 27 
Jeziers
i Wacław, Targowa 14 
Karcz Bronisław, Słowackiego 2 
Kaspwwski St., Złota 9 
Kowalski Antoni, Nowopogońska 28 
Kozłowska Janina, Będzińska 15 
Markiewicz Emilia, Będzińska 20 
Malawski Marian, Perla 18 
Ociepka Irena, Grochowa 7 
Ociepka Michał, Hale Rozwoju 
Torbus Józef, Owsiana 2 
Wrześniewski Bronisław, Modrzejows- 
ka 30 . 
Zabińska Krystyna, Będzińska 20 


78
		

/081_0001.djvu

			Sprzedaż starego żelaza, 
metali, cegły i t.p. 
kateg. III 
Baran Stanisław, Piłsudskiego 24, 
Michael Artur i s-ka , Piłsudskiego 46, 
"Zel - Metal" J. Jezierski, Piłsudskiego 20 
Siewni ak Józef, Piłsudskiego 64, 
kateg. IV 
Jędryczek Mikołaj, 3 Maja 23. 
Janota Władysław Miła 4, 


Sprzedaż węgla, koksu i ar- 
tykułów technicznych 
kat. I 
Polskie Tow. Handlu Węglem ..Węglo- 
blok", S.A., Piłsudskiego 18, 
kat. II 
"Eltema" - (J. Kowalski), Leszno 11. 
Tow. Przem. Handł. "Carbomet" , L. Mie- 
rzyński i S-ka, 3 Maja 7, 
Chrzanowski Ignacy, tel. 618-88 
Kowalski Stanisław, Dęblińska 7, 
T ow. Handl. Przemysł. St. Maleszewski 
i W. Rudowski 3 Maja 11. 


79
		

/082_0001.djvu

			Inż. Malinowski Witold, Piłsudskiego 18 
"Manometr", warszt. mech. Grabowa 1, 
kat. III 
Biuro Handl. Przem. A. Michael i S.ka, 
Piłsudskiego 46, 
Pawlicki Stanisław, Racławicka 1, 
Szust er Stanisław, Piłsudskiego 8, 
Biuro Techn. Słotta i Służałek. Piłsud- 
skiego 54. 
kat. IV 
Czyż Franciszek, Dębowa 26, 
Łyczko Roman, Prosta 14, 
Uchnast Józef, Majowa 5, 
"Węglodrzew", Kazimierz Grabowski, Sie- 
lecka 3, 
"Węglokoks", Kordaszewski feliks, Ja- 
giellońska 5, 
Wilner Aleksander i S-ka, 3 Maja 31, 
"Wat", Leszno. 


Sprzedaż wyrobów żelaznych 
kat. II 
Grabowski Izydor , Bedzińska 23, 
Sutkowsl{i Jan. Wawel 4, 


80
		

/083_0001.djvu

			Sutkowska Helen a, - wytwórnia klatek 
"Koliber" Wawel 4, 
kat. III 
Biuro Handl. Przem. A. Michael i S-ka, 
Piłsudskiego 46, 
Krakus", Kwiecień Benedykt, Ciepła 4, 
Królikowska Bronisł. Nowopogońska 22, 
Metalurgia" sp. z o. o., Klimaszewski 
Stefan, Warszawska 6, 
kat. IV 
Adamek Kazimierz (druty) Radocha 6. 
Płonka Julia, Bracka 2, 
"Przyszłość", Gałęziowska Julia, Mo- 
ścickiego 4, 
Trzciński Jan, Piłsudskiego 30, 
Zborowska Aniela, Narutowicza 17, 
"Taran", A. Imiela i E. ł{ucharski (siat- 
ki druciane) Będzińska 17. 


Sprzedaż różnych maszyn 
i instrumentów 


kat. II 
Krawczyk Julian (broń, amunicja, instru- 
menty muzyczne, rowery, wózki dzie- 
cinne), 3 Maja 8, 


81
		

/084_0001.djvu

			kat. III 
Brzozowski Jan, (broń, amunicja, instru
 
menty muzyczne, zabawki), 3 Maja 19, 
Jakubiński Jerzy (instrumenty muzycz- 
ne) Modrzejowska 39. 
"Polonia" (instrumenty muzyczne) Hale 
Rozwoju, 
Krajowa Fabryka Strun - K Centauz 
i M. Sawicz, Mariacka 9, 


Sprzedaż samochodów, 
rowerów i i.p. 


kat. II 
"Auto" - inż. Strokowski Zygmunt 
(sprzedaż samochodów i art. technicz
 
nych) Pułaskiego 1, m. 11, 
Biuro Techn. Handlowe-Fr. Maruszewski 
i S
ka (samochody) 3.go Maja 5, 
..Motorcar", Pierackiego 4, 
kat. III 
Baran Karol (rowery i części), Modrze- 
jowska 39, 
Warsztaty resorów i sprężyn - Malik 
Piotr, Rzeczna 1. 


82
		

/085_0001.djvu

			Artykuły elektro i radiotech- 
niczne i t.p. 
kat. II 
Biuro Techniczno-Handlowe-inż. L. i M. 
Rudowscy, Piłsudskiego 24, 
Biuro Techn.-HandloweJ Fr. jhuuszews- 
ki 3 Maja 5, 
Biuro Techniczne Maciejewski i Makow- 
ski, (maszyny i urządzenia kopalniane), 
Warszawska 6. 
Powszechne Tow. Elektrochniczne, A_E.G. 
Warszawska 6; 
Sklep Elektrowni Okręg. Zagłębia Dąbr. 
Piłsudskiego 18, 
Tow. Handl.-Przemys.ł inż. Maleszewskl 
i W. Rudowski, 3 Maja 11-a, 
kat. III 
"Elrafo" Sojka St., Orla 26, 
Gurtzman Tadeusz, Piłsudskiego 8, 
"Meteor" Klatt Augustyn, Warszawska 6 
B-cia Łukasik, zakłady elektrotechnicz- 
ne, Dekerta 13, 
Swięcicki Aleksander, Leszno 6, 


Warsztaty reperacji maszyn 
do pisania 
B-cia Czajkowscy, Małachowskiego 13, 


83
		

/086_0001.djvu

			Szkło i porcelana 


kat. 1lI 
"Wielki Bazar" sp. z o. o. Ruciński Cze- 
sław, 3 Maja 23, 
"Kryształ", Modrzejowska 30, 


Zegarrrlistrzostwo i jubiler- 
stwo 


kat. IV 
Głuch Józef, Podjazdowa 8, 
Jakubiński J. Tomasz, Modrzejowska 39, 
I)wiecień Benedykt, Ciepła 4, 
Niepoń Włodzimierz , 3 l"[aja 23, 
Rutkowski Tadeusz 1 Maja 12
a 
Windak franciszek, Nowopogońska 36, 
florian Maksymilian, Modrzejowska 35. 


Artykuły techniczne 
" Wat", Wytwórnia Art. Technicznych 
Leszno 7 
Wytwórnia farmaceutyczno-Chemiczna 
"Medico" Mgr. Łukasiewicz, Piłsud- 
skiego 56 


84
		

/087_0001.djvu

			Blacharstwo 
Fabryka pap smołowych i zakład de
 
karski, Gross Fmanuel, Pańska 
Windys Franciszek, Bracka 7 
Przedsiębicrstwo blacharsko - dekarskie 
Adam Hesse, Orla 11 
Edward Kalisz, Racławicka 3 
Lisicki, Nowopogońska 


Biuro kupna i sprzedaży 
B. Wylon i St. Maśląg, Warszawska 12 


Zakłady rzeźbiarsko- 
kamieniarskie 
Jan Zagórski, Mireckiego 3 
Jan Mitela, Rudna 17 
Józef Wójcik, Dziewicza 12 
St. Niebudek, Będzińska 14 


Biura techniczne i budowlane 
Antoni Luft, Sielecka 24 
Inż. W. Malinowski, Piłsudskiego 18 
Wacław Paszkowski, 3 Maja 5 
Z. Krawczyk, Jagiellońska 3 


85
		

/088_0001.djvu

			Przedsiębiorstwo g6rn..wiert- 
nicze i hydrotechniczne 
Łempicki M. S. A., Małachowskiego 26 


F.;tbryki gilz 
"Piastówki". T3d. Maizner, Orla 3 
"Djza", Płażyński, Wielka 24 


Materiały piśmienne, książki,. 
gazety i t.p. 
Fabryka Papieru Lamprecht P, Legio- 
nów 2-a, 
kat. II 
fabryczne Składy Papieru "Pniowiec". 
Czysta 9, 
kat. III 
Czechowski Władysław, 3 Maja 8, 
"Czytaj", 3 Maja 23, 
Domańska Jadwiga, Nowopogońska 10, 
Hlawski Józef 3 Maja 21, 
Huras Aleksander, Orla 24, 
Rozdzielnia "Ruch", Dęblińska 1, 
. ,Nasza księ
arnia". 3 Maja 14. 


86
		

/089_0001.djvu

			"Polonia", Hale Rozwoju, 
"Ruch", kiosk na dworcu, 
"Wiedza", Gruszczyński E. 3 Maja 8, 
"Zgoda" Ojdanowski Włodzimierz, Pił- 
sudskiego 8, 
kat. IV 
Chrz. Tow. Dobroczynności, Kaliska 23. 
Kozakiewicz Wincenty, PerJa 7, 
Lukas Katarzyna, Żytnia 24, 
Majewski Roman, Nowopogońska 29, 
Placek Agnieszka, Hale Rozwoju, 
Sawicz Michał, Nowopogońska 38, 
Szewczyk Bronisława, Kamienna 2, 
Szmigiel Stanisław, Piłsudskiego 21-a 
i Pogoń, 
Wawro Michalina, Żytnia 24, 
"Kultura", Celina Sauter, Wawel 8, 
"GraBa", J. SaduIska, Żeromskiego 14, 


KSIĘGARNIA NASZA 
Sosnowiec, 3 Maja 14, (obok dworca), tel. 63.147. 
posiada stale na składzie: 
ksiąiki szkolne, nowości baletrystyczne 
i naukowe, mapy, nuty i mat. piśmienne 
Wypożyczalnia książek na miejscu. 


87
		

/090_0001.djvu

			Meble 
B-cia Antczak, Nowopogońska 17 
Błotniewski Bolesław, 3 Maja 7 
Spółdzielnia Zjedn. Stolarzy, Piłsuds- 
kiego 16 
ToII Antoni, 3 Maja 19 
Tomczyk Piotr, Nowopogońska 19 


Wyroby stolarski e 
kat. III 
Babiński Bogdan, Mireckiego 1 
kat. IV 
Czekaj Jan, Pańska 15 
"Drzewotwór" , Zygmunta 5 
Sikora Piotr, Zamkowa 4 
Zakład modelarski, Bolesław Szczepań- 
ski, Sienkiewicza 4 
Zakład stolarski, Reszka Ignacy, Bę- 
dzińska 9 


Sprzedaż drzewa 
i materiałów drzewnych 
Malinowski Leonard, Długa 7 
" Technodrzew ", Poddemski Edward, 
Dęblińska 11 
Tyc Edmund, Kaliska 54 
Agencja sprzedaży drzewa, Królewska t. 


88
		

/091_0001.djvu

			Zakłady Pogrzebowe 
Mazur Szczepan, Kaliska 43 
"Rączka J .", Pr. Mościckiego 13 
Jasiński, Orla 30 


Pracownie ram 


"Artes" . Mościckiego obok kościoła 
Dymarski Romuald, Przechodnia 3 


Kwiaciarnie 


kat. III 
"H. Dietel"-handel kwiatami i jarzyna- 
mi, Dietlowska 


kat. IV 
"Flora" Mrożek Wadaw, 3 Maja 23 
Mesjasz Jacenty, Orla 26 
Nowak Jan, Mościckiego 22 
Serweciński Bolesław, 1 Maja 6 


89
		

/092_0001.djvu

			Ciesielstwo 
Galewski Franciszek, Kręta 26 
Maćkowski Stanisław, Wielka 18 
Pniak Leopold, Dolna 4 
Podsiadło Stefan, Szkolna 4 
Resler Władysław, Zytnia 5 
Sławecki Stanisław, Pańska 6 
Wieczorek Grzegorz, Kaliska 9-a 


Stolarze 
Banasik Józef, Orla 18 
Banasik Piotr " 
Bieranek Stanisław, Nowopogońska 30 
Barysz Stanisław, Kaliska 35 
Chmielewski Jan 
Dłubakowski Kazimierz, Długa 18 
Deka Rosimin, Warszawska 6 
"Drzewotwór" Adamczyk, Zygmunta 
Giercuszkiewicz Marian, Mościckiego 
Goraj Antoni, Pekin 
Habrzyk Stanisław, Przechodnia 3 
Jasiński Stanisław, Orla 30 
Jałaj Jacenty, Piłsudskiego 25 
Kaczmarczyk Stanisław, Milowice 
Kolasa Stanisław, Konopnickiej 2 
Kowalczewski J. i Puck A., Zakład mode- 
larsko-meblowo-budowlany, Sucha 48 


90
		

/093_0001.djvu

			Kamiński Adolf, Mazowiecka 8 
Łebek Jan, Piłsudskiego 82 
Martin Gustaw, Wspólna 
Maj Ignacy, Kowalska 
Makarewicz Adam, Staropogońska 
Makuch Stefan, Kuźnicka 11 
Opalski Edward, Floriańska 32 
Parlicki Piotr, Narutowicza 36 
Paczkowski Jan, Smolna 13 
Pęciak Jan, Wawel 10 
Reszka Ignacy, Będzińska 9 
Rene Stanisław, Piłsudskiego 102 
Skowroński Karol, Sielecka 12 
$wierczyński Teofil, Grabowa 17 
Smiech Kazimierz, Piłsudskiego 108 
Stępień Jan, Wiejska 14 
Swiderski Antoni, Piłsudskiego 54 
Swiderski Józef, Piłsudskiego 25 
Szczepański Bolesław, Sielecka 4 
Spółdzielnia Zjednoczonych Stolarzy, 
Piłsudskiego 16 
Tałaj Ignacy, Sienna 1-a 
Trepka Stefan, Pawia 
Tymiński Adam, Piłsudskiego 25 
Wiecha Wincenty, Wiejska 22 
Wałkowski Ludwik, Mościckiego 15 
Weber Marian, Wielka 18 
Zajdel Franciszek, Racławicka 6 


91
		

/094_0001.djvu

			Murarze 
Bęć Wojciech, Rybna 18 
Bednarek Jan, Zgoda 3 
Bochenek Stanisław, Kaliska 14 
Cylke Emil, Pusta 
Dobis Hieronim, Sielecka 6 
Kępiński Antoni, Królewska 3 
Kaszycki Stefan, Srednia 17 
Kubicki Józef. Wiejska 17 
Krynicki Stanisław, Legionów 67 
Komar Franciszek, Książąca 
Kociński Mieczysław, Wysoka 6 
Luft Antoni, Sielecka 34 
Lech Walenty, Orla 
Major Jan, Wąska 8 
Pałyga Stefan, Wronia 14 
Przygrodzki Bolesław, Wodna 4 
Rudek Leonard, Małobądzka 6 
Szostek Ignacy, Piłsudskiego 33 
Trojanowski Józef, Wapienna 85 
Targoński Władysław, Wapienna 7 
Wyłupek Konstanty, Staszica 
Wieczorek Grzegorz, Kaliska 9 
Wleciał Marian, Pusta 44 
Zapiór Michał, Dolna 3 


92
		

/095_0001.djvu

			Zdunowie 
Blicharczyk Paweł, Sielecka 4 
Balas Piotr, Wiejska 14 
Balas Wincenty, Wiejska 14 
Chodnikiewicz Czesław, Sielecka 4 
Komornicl
i Piotr, Nowopogońska 36 
Marzec Antoni, Kuźnica .. 5 
f"torga Franciszek, 1 Maja 30 
Prucnol Józef, Sucha 12 
RoguIski Roman, Nowa 10 
Stroiński Władysław, Floriańska 42 
Strzałkowski Julian, Pszenna 11 
Wilski Jan, Wysoka 34 
Wywrot Zygm\1nt, Dziewicza 3 


Malarze 
Chodziński Jan, Płocka 5 
Chachulski Leonard, Miła 5 
Gorek Wojciech, Sienkiewicza 8 
Grod Józef, kol. Niemce 
Jażdżyk Bolesław, Legionów 24 
Klimkiewicz Karol, Reymonta 
Kidawa Mateusz, Piłsudskiego 28 
Kulpiński Narcyz, Orla 3 
Kępiński Bolesław, Sielecka 11 
Mamełko Marian, Dębowa Góra, Okrzei 
Pietranek Franciszek, Mościckiego 


93
		

/096_0001.djvu

			Poduszyński Józef, Bracka 5 
Romanowski Tadeusz, Czysta 7 
Szymczyk Jan, Teatralna 4 
Wrzesiński Józef, Czysta 7 
Zabłocki Feliks, Wiejska 35-a 
Zorek Jan, Grabowa 3-a 
Zygała Stanisław, Dębowa Góra, Dą- 
browskiego 14 


Tapicerzy 


rymarze 


Dobrogowski Józef, Piaski Zeromslde- 
go 2 
Dobosz Jan, 3 Maja 
fiszer Piotr, Wawel 10 
Grabowski Izydor, Zielona 26 
Grygiel, Zielona 19 
Lipa Feliks, Mariacka 12 
Lisik Franciszek, Sienkiewicza 1 
Malinowski Jan, Mariacka 7 
Marlicki Józef, 1 Maja 14 
Ratajski Bolesław, Nowa 14 
Trzeciak Jan, Prosta 1 
Tomczyk Piotr, Nowopogońska 16 
Tomczyk Jadwiga, 1 Maja 14 
Tyfel Julian, Kaliska 22 
Wiatr Adam, Ostrogórska 12 


94
		

/097_0001.djvu

			Krawcy 


Bilski Jan, Kopernika 2 
Bomba Stanisław, Orla 3 
Blaszkiewicz Franciszek, Będzińska 
Bujakówna Michalina, Lwowska 3 
Bujnowska Stefania, 3 tv\aja 28 
Ciałkowicz Jan, Piłsudskiego 60 
Ciałkowicz Roman, Sielecka 8 
Cygankiewicz Stanisław, 3 Maja 22 
Dróźdź Wincenty, Kościuszki 
Dreźniak Stanisława, Orla 6 
Filipek Jan, Sielecka 32 
Flak Leon, Podjazdowa 
Gawron Józef, Rzymska 7 
Górski Edward, Aleja 18 
Grzybowski Kazimierz, Staropogońska 
Gołąb Józef, Rybna 
Grabowska Maria, Mościckiego 3 
Gawroński Bolesław, Podjazdowa 
Jarmundowicz Roman, Mariacka 8 
Jakubczykowa Aleksandra, Grochowa 4 
J aśko Lucyna, Nowopogońska 5 
Jurzak Michał , Zeromsldego 8 
Kalabiński Wiktor , Kaliska 43 
Kuchakówna Krystyna, Robotnicza 1 
Kubik Antoni, Sielecka 11 
Kozera Józef, Nowopogońska 12 


95
		

/098_0001.djvu

			ŁęgowU, Józef, Nowa 4 
Mrożek Franciszek, Sienkiewicza 8 
Maziarska Helena, Mariacka 4 
Matyjaszek Maciej, Aleja 17 
Milich Józef, Topolowa 3 
Motłoch Franciszek, Daleka 8 
Nowakówna Maria, Bracka 2 
Niemiec Jan, Strzelecka 2 
Orzażewski Stanisław, Piłsudskiego 14 a 
Piasecki Ludwik, 3 Maja 10 
Piętka T., Piłsudskiego 48 
Plochowa Helena, Mariacka 12 
Podsiadło Bolesław, Piłsudskiego 28 
Paluch St. "Elegancja", PiłsudskIego 
Rusek Szczepan. Sucha 24 
Stypułkowska Natalia, Piłsudskiego 14 
Sokołowski Henryk, Rzymska 
Szczepańska Anna, Wawel 8 
Smigielska Aniela, Aleja 11 
Skiba Józef, Będzińska 38 
Siwulski Marceli, Stara 3 
Szczatuba Anna, Nowopogońska 19 
Swierk, Perla 29 
Twardoch Julian, Rybna 15 
Trybulski Teofil , 3 Maja 11 
Tkacz Bolesław, Dańdówka, 11 Listo- 
pada 3 
Wróblewski Jan, Orla 9 


96
		

/099_0001.djvu

			Więcek Karol, Lwowska 
Waligórski Józef, Cicha 8 
Wszędobył Władysław, Ciepła 3 
Zając Franciszek, Chemiczna 6 
Zarański Stanisław, Zeromskiego 5 


Pralnie bielizny i farbiarnie 
chemiczne 


Pralnia chemiczna, Augustyński, Moś
 
cickiego 
Pralnia chemiczna i bielizny, "P. Prze
 
myska, 3 Maja 29 
Pralnia chemiczna "Honorata, 3 Maja 23 
Elektryczna pralnia bielizny A. Macugo- 
wa, Piłsudskiego 30 
Pralnia bielizny i chemiczna, I. Hamara 
Dęblińska 7 
Warszawska pralnia bielizny, Orla 28 
Pralnia bielizny "Pośpieszna", Orla 28 
Pralnia bielizny i farbiarnia "Z n i c z", 
. . Piłsudskiego 70 . 
Pralnia chemiczna i farbiarnia, Tatar
 
ska, Orla 


97
		

/100_0001.djvu

			Rzeźnicy i wędliniarze 
Adamczyk Franciszek, Floriańska 25 
Bogacka Kazimiera, Modrzejowska 39 
C y p l i ń s k i Władysław, Będzińska 13 
i Piłsudskiego 48 
Drożdź Jan, Barbary 20 
Dworak Andrzej, Barbary 15 
Ficińska Julia, Ciepła 4 
Górska Maria, Piłsudskiego 42 
Gęborski Tomasz, Okrzei 30 
Guzik Piotr, Matejki 16 
Hepek Maria, 1 Maja 36 
łiamankiewicz Mieczyslaw, Ciepła 4 
Jankowska Aniela, Pusta 27 
Jesionek Józef, Wyspiańskiego 20 
Jabłoński Stanisław, Nowopogońska 12 
Kantorowicz Stanisław, Ku ź n i c a 15 
i Mariacka 12 
Konieczny Bronisław, Warszawska 14 
Kołacz Jan, Piłsudskiego 72 
Kał wa k P i o t r, Nowopogońska 6 
i Perla 15 
Kleszcz Wincenty, Milowice, Złota 3 
i Kapliczna 7 
Łakomik Feliks, Piłsudskiego 65 i Pił- 
sudskiego 102 
Łakomik Antoni, Milowice, Słoneczna 13 


98
		

/101_0001.djvu

			Majchrowski Józef, Grochowa 18 
Marbs Czesław, Orla 18 
Mucha Karol, Piłsudskiego 61 
Mielczarek Wojciech, Wapienna 14 
Nowak Stanisław, Piłsudskiego 122 
Nowak Aleksander, Sielecka 2 
Nowak Marian, 1 Maja 25 
Niezgoda Józef, Staropogońska 6 
Piga Wacław, Kamienna 2 
Placek Andrzej, Walcownia Hr. Renard 
Plutecki Stanisław, Nowopogońska 3 
Placek Józef, Dańdówka 11 Listopada 
Rygał Konstanty, 1 Maja .N2
 25, 34, 1 
i Piłsudskiego 68 
Rożdżyński Andrzej, Orla 9 
Raczyński Józef, Dębowa 29 i Niwka 
Kościuszki 16 
$ w i ę c k i Marceli, Małachowskiego 10 
i Hale Rozwoju 
Struzik Antoni, Narutowicza 19 
Turlej Ignacy, Sielecka 29 
Tuszyński Oswald, Sielecka 31 
Welcel Adolf, Piaski, Klemensa 4 
"Zagłębianka" - Bolesław K"ss i S-kap 
Narutowicza 19, 1 Maja 14, Pr. Moś- 
"cickiego 8, 3 Maja 11 
Zeromskiego 14, Nowopogońsk8 15 
Żwirek Stanisław, Ciepła 4 


'.99
		

/102_0001.djvu

			Fryzjerzy 


Bonczek Michalina, Warszawska 1 
Błaszczyk Władysław, 3 Maja 32 
Bonczek Tomasz, Ostrogórska 1 
Bonczek Roman, Orla 24 
Bonczek Wojciech, Narutowicza 34 
Chmielewski C, Piłsudskiego 70 
Celniak Bronisław, Piłsudskiego 33 
Drygalak Władysław, Dęblińska 1 
Doros Władysław, Hale Rozwoju 
Góra Władysław, Brzozowa 13 
Gołąb Marian, Miła 4 
Janowicz Bolesław, Sielecka 8 
Korbella A!bert, Nowopogońska 25 
Kocel Stanisław, 1 Maja 14 
Kopeć Marian, Sielecka 15 
Kucharski Wilhelm, Będzińskd 37 
Lorenc Jan, Zeromskiego 8 
Łuckoś Henryk, Długa 19 
Łęgosz Stefania, Będzińska 39 
Musiał Stanisłą.w, Piłsudskiego 60 
Matyja Ignacy, Okrzei 16 
Mroziński Stefan, 1 Maja 26 
Nowak Wojciech, Orla 11 
Popczyk Stanisław, Staropogońska 10 
Piotrowski Antoni, Będzińska 16 
Putowski Józef, Perla 33 


100
		

/103_0001.djvu

			Pruszyński Władysław, Piłsudskiego 46 
Pytlik Wincenty, Sucha 24 
Putowski Bolesław, Dębowa 14 
Putorak Józef, Perla 31 
Ramus Zygmunt, Mościckiego 12 
Skotnicki Andrzej, Perla 2 
Snopkowski Julian, Piłsudskiego 28 
Sobczak Lucjan, Nowopogońska 20 
Siemianowa Emilia, Racławicka 21 
Stefański Bolesław, Perla 19 
Szymański Wacław, 3 Maja 30 
Tomczyk Wacław, Kościelna 16 
Urgacz Józef, Piłsudskiego 55 
Urbański Józef, 3 Maja 30 
W aligórski Zygmunt, Perla 7 
Włęsowicz Wacław, Wawel 4 
Warat Marian Jan, Nowopogońska 38 
Zięba Franciszek, Orla 16 


Piekarze 
Chodakowska Irena, Legionów 16 
Dziordziński Leon, Wawel 9 
Dziordziński Stanisław, 3 Maja 32 
Hała Julian, Piłsudskiego 82 
Jureczko Władysław, Nowopogońska 
Karlik Stanisław, Piłsudskiego 60 
Mazurek Andrzej, Narutowicza 3 


101
		

/104_0001.djvu

			Ługowoj Mikołaj, Pszenna 11 
Opalski Tomasz, Klimontowska 24 
Słupski Jan, Wschodnia 9 
$wieczka Stanisław, Rybna 17 
Śmieszniak Teodor, Floriańska 40 
Starczewski Władysław, Sielecka 27 
Wójcikiewicz Adam, Narutowicza 34 
Wróbel Władvsław, Radawicka 15 
Zgajewska Juiia, Sielecka 6 
Zurek Lucjan, Piłsudskiego 80 


Szewcy 
Banach Stanisław, Kuźnica 27 
Cyzewski Stanisław, Wiejska 32 
Dymek Henryk, Kamienna 6 
A. Farbiszewski, Konopnickiej 4 
Gotowski Edward, Słoneczna 5 
Jeleń Józef, Sielecka 13 
Janik Mieczysław, F. Perta 25 
Hutmański Franciszek, Dzika 6 
Kaczmarek Stan, Podjazdowa 8 
Kasznica Piotr, Grabowa 17 
Kot, Al. Mireckiego 
Kubik Józef, Podjazdowa 
Kwiecień Stefan, Narutowicza 25 
Ma.chajek Tadeusz, Narutowicza 17 
Niziński Jan, Nowopogońska 23 
Paciej Piotr, Narutowicza 24 


102
		

/105_0001.djvu

			Pogoda Wincenty 3 Maja 30 
Ostrowski Jan, Piłsudskiego 20 
Stępniowski Wt, Przechodnia 3 
Swiech Jan, Sielecka 28 
Ramus Jan, Dęblińska 9 
Tkacz Bolesław, Warszawska 6 
Kasznia Piotr, Orla 14 
Urbański Jan, Mościckiego 
Wojsa Stanisław, Piłsudskiego 74 
Włodno Stefan, Mariacka 4 


Ślusarze 
Drabowicz Zbigniew, Mościc!
iego 15 
Jastrzębski Julian, Kuźnica 15 
Majewski Franciszek, Lwowska 3 
Kaczor Józef, Floriańska 6 
Kozłowski Witold, Orla 16 
Sobień Jan, Piłsudskiego 36 
Wisor Marian, Racławicka 7 


W interesie polskiego 
rzemieślnika i kupca 
jest p o p i e r a n i e 
Związku Polskiego 


103
		

/106_0001.djvu

			Spis 
koncesjonowanych firm 
el ek tro - instalacyjnych 


Domański Wiktor, Lwowska 3/1 
Gleń Emmanuel, Matejki 8 
Inż. Gurtzman Tadeusz, Piłudskiego 8 
Hann Bolesław, f-ma "Prąd", Modrze
 
jowsKa 45 
Kozioł Marian, Bryniczna 8 
Krajewski Jan, Mariacka 14 
Kamiński Adolf EwaId, Mazowiecka 8 
Kowalski Jan, Sienkiewicza 1 a 
Orda Bolesław "Prądnica" zakład ele
 
ktro
mechaniczny, Narutowicza 27 
Skorek Stefan Wawrzyniec, Kaliska 24 
tel. 6.24.76 
Skorus Jan, Grochowa 13 
Węgielski Antoni, Będzińska 9 
Goetrze Józef, Szopienice, Scibors- 
kiego 1 
T. Kochanowicz, Wyspiańskiego 37 
tel. 6.24.67 
Ciechowski Mieczysław. Rogoźnik-Krzy
 
żówka 


104
		

/107_0001.djvu

			WYKAZ BRAnŻ 


Branża 


I chrześć.1 
yd. 


Apteki 
Artykuły kolonialno-spożywcze 
elektro I radio-sprzęty 
sporto\\e i fryzjerskie 


" 
Banki 
Cukiernie i sprzedaż pieczywa 
Części i przybory samochod, mo- 
tocykl. i rowerowe 
Drób, nabiał itp. 
Dodatki krawieckie inne 
Galanteria 
Herbaciarnie 
Handel żelazem j wyrobów żelazno 
samochodów i roweró N 
napojówalkocholowych 
koszyków i szczotek 
skór 
skórek i szmat 
gazet i wydawnictw 


" 


" 


" 


Hot
le 
Jadłodajnie 
Kwiaciarnie 
Księgarnie 
Mleczarnie 
Maszyny do szycia 
Meble 
Materiały piśmienne 
. " budowlane 
Naczynia kuchenne 
Przedsiębiorstwa eksped.-przewozowe 


7 
33 1 
II 
3 
4 
12 


l 
24 1 
12 
l 
6 
18 


l 
29 
3 
52 
9 
8 
2 
29 


4 
82 
9 
105 
17 
36 
I 
14 
4 
61 
10 


13 


5 
l 
7 


3 
22 
2 
3 
IQ 
I 
4 
19 
II 
12 
8 


!; 


5 
3 
I 
4 
16 
2 
3 
8 


105
		

/108_0001.djvu

			Branża ż
 


Pośrednictwo handlowe 
Piwiarnie 
Restauracje i kawiarnie 
Szkło, porcelana, fajans 
Sprzedaż ryb i śledzi 
" owoców, słodyczy i jarzyn 
trzody chlewnej 
Skup odsprzedaży bydła 
i sprzedaż pierza 
szmat, butelek, szmelcu 
. starych worków 
Sprzedaż paszy dla koni 
kapeLuszy, czapek 
mięsa i wędlin 
. instrumentów muzycznych, 
i wózki dziec. 
Sprzedaż ziemiopłodów 
drzewa budowI. i 
węgla i koksu 
mydła. past i farb 
przędzy wełny i bClwełny 
. wyrobów tytoniowych 
" soli 
Składy apteczne i kosmetyka 
Stacje benzynowe 
Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
Wyroby stolarskie, szczotkarskie 
. skórzane, gumowe itp. 
Wypożyczalnie książek 
Zakłady jubilerskie 
. pogrzebowe 


" 


7 
9 
mat. drzewno 4 
14 
7 
2 
16 
I 
8 
I 
2 
3 
7 
2 
3 
3 
996 


RAZEM 


106 


8 
3 8 
4 0 
2 
2 
139 
7 
I 


9 
16 
2 
20 
30 
9 6 


5 
3 
21 
8 
19 
14 
102 


5 
I 
9 
2 
79 


.. 
18 
16 
14 
22 
8 
7 


8 
6 
6 
l 
12 
l 
8 


1093
		

/109_0001.djvu

			Restauracja=Bar 
SILESIA 
Sosnowiec, 1=go Maja 14 
(obok Sądu OkręeoW'eeo) 
poleca się łaskawej pamięci 
Szanownych Gości 
Z poważaniem 
ST. SOLI PIWKO 
. U 
.. Handel win, wódek i likierów" 
. . . . S ' . ' . 
p. f. "ELIK IR" 
' . ' . . . . . 
Henryk Michalski 
II SOSNOWIEC II 
II ul. Nowopogońska 36 II 
..
--'--ł.""--ł..""--"""'--ł.."""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 
.....,...,...,....................,...,.........--.......-........................... 


SKŁADNICA. SPORTOWA 
"STADJON" 
Sosnowiec, 3-go Maja 29 
telefon 63053 
poleca najlepsze artykuły sportowe
		

/110_0001.djvu

			..--------------..----------------.. 
ii--------------..----------------ii 
II Zakład Krawiecki II 
II 
 
II Ludwik Piasecki 
II Sosno'Wiec. 3=go Maja 10, oficyna 
II 
II 
.1 
.1 
n 
11================================:= 


Wykonanie solidne 
- punktualne. 


::gSg.gg.Sg@g€383@8€B::g888=@g:: 
W W 

 Gprawę obrazów m 
$ uskutecznia gustownie solićJnie i nieÓcogo $ 

 pracownia ram ,,:Jlrtes" m 
w Sosnowiec, Pc. Alościckiego, obok kościoła 
 

 .. -- -- - - --- ij
 
'(L
ar

ze!o firan
k. Listwy ó

et 
..

e
C7@<:::::7@g.@g


@<::::;;II"'

 


..--------------..----------------.. 
ii--------------..----------------ii 
II KOZIOŁKOW i JĘDRYCZEK II 
II Sosnowiec, 3-go Maja 21. Telefon 61568 II 
U II 
II Wina zagraniczne od 3.20 butelka. II 
II "owocowe" 1.50 " II 
1 1 I I Miód prawdziwy, najlepsze herbaty, I I . 
kawy i towar} kolonialne. 
!!===============================I!
		

/111_0001.djvu

			El 


El 


Przedsiębiorstwo Budowlane 
Karol PękaIski 
dyplomowany mistrz mul
rski 
Sosnowiec, ul. Krakowska 5. 
Wykonywa wszelkie roboty wchodzące w za- 
kres budownictwa z własnych i powierzonych 
materiałów 


ZAKŁAD MEBLOWY 
wl.Antoni Antczak 
Sosnowiec, Nowopogońska 17 
Ceny przystępne. Obsługa solidna. 


"Nić Polska" 
Katowicka W y t wór n i a N i c i 


I KATOWICE, Lompy 2, 
111 


Janina 


Bielska 


tel. 306-68 


!:J
		

/112_0001.djvu

			- 

 


-----:.:'-" 
::
 
, 
;,,
--;. 
\",
-AV 
""'\.":'::... . 


I 
I 


I 
 


\ ". 


.-.; 


\.\.\
-- 


_':
- 
----
- . " / .tffl 
'- !!!l 
'\.,....l/j 


../ 


f

 . ,...=--2 
PRZEDSIĘBIORSTWO 
Robó
 Blacharsko - Dekarskich 
ADAM HESSE 


Sosnowiec. ul. Orla 11 


..
--.--.


-..-......--.---..-...._....--..-.. 
i . .


"'

"''''''''''''
'''''''''''''''''ii 
II Fir:rna eflzys£uje od 1905 r. II 
l. PRACOWNIA OBUWIA II 
!! Andrzej Kalista !! 
:: Sosnowiec, ul. Orla Nr. '3 :: 
i i i . Wykonuje zamówienia. wszelkie reperacje i i i .. 
w zakresie obuwia. 
II Robota solidna. Ceny przystępne. II 
......-.-.
--_....._-_.:_......................-......III.. 
................................ł..f_
_.,.....--.:__:__........
		

/113_0001.djvu

			r==$
t$::=qp==$c$:===$c$:= ' 

 Pierwszy w Zagłębil
 Cbrześcijański 

 MAGAZYN KONFEKCJI 
 
l MĘSKIEJ I p
f
ŁOPIĘCEJ i 
i Poznański t 

 Magazyn Odzieży i 

 MICHAŁ MALEWSKI ! 
):( SOSNOWIEC, 3-00 MAJA 23 
W (lokal po "Orbisie"). 
t POLECA: t 
W palta, ubrania, kurtki sk6- i 
! rzane, kurtki wełniane, sp 0- 
 
dnie długie golfy, kamizel- W 
. ki zamszowe, mundurki i 
 
ł płaszcze szkolne, kożuszki t 
i - oraz ubrania sportowe - i 
r eny niskie i stałe. 
 
Obsługa solidna W 

==$c&;:=:$c$:=ctP==$c&;:=:$c$:=4
		

/114_0001.djvu

			. 


ZAKŁAD KRAWIECKI 
Julian Twardoch 


Sosnowiec, Rybna 15 
1:el. 62-912 


w y k o n u j e wszelkie roboty w zakres 
krawiectwd wchodzące. 


Warszawska Pracownia 
ubiorów damsko.. męskich 


ST. 


ZARAŃ SKI EGO 
SOSNOWIEC, 
Żeromskiego 5. 


Mistrz krawiecki 


Jan Wróblewski 
Sosnowiec, Orla 9, tel. 6-23-25. 
Wykonuje wszelkie prace wchodzące 
w zakres krawiectwa damsko-męskiego 


01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB
		

/115_0001.djvu

			r==$c$:=:$>c$==qp==$c$====$c$==" 

 Skład Materiałów 
 
ł Aptecznych i Perfumeria ! 
t M. JAGlEUOWICl i S-ka ł 

 
 

 SOSNOWIEC ! 
ul. 3-go Maja nr. 7 
Telefon 62-6-71 

 Towary apteczne, higieniczne, ! 
8:ł kosmetyczne i t. p. Wycieracz- ! 
\'f ki, szczotki, froterki, pokosty, 
oraz artykuły gospodarczego 
t użytku. 
ł L ceny konkurencyjne. i 
c$:=$c$==qp==$C$=:$
		

/116_0001.djvu

			r,8888888 
00 
 

 SPÓlOZIEl!
dP
:

!
.C


i

aHlniSTOLARZY 
 
00 w Sosnowcu, Piłsudskiego 16. Teł. 631-34 
 
00 NA SKŁADZIE: 00 
00 M EH LE sypialnie, sto.ło
e, gab.i- 00 
00 nety, .s a 
 o n 
 kI, kuchme 
 
00 l wiele mnych. re) 

 Przyjmujemy zamówienia meblowe, budowla- 
 
O ne oraz urządzenia biurowe. 
 
. Ceny przystępne. Wylwnanie soli
ne. 00 
EJ8
8
888.:J 


l"iF3><:::::::"!IIa.
€?l 

Fc:::;;;JfI'c:::;;;JfI'c:::;;;JfI'c:::;;;JfI'c:::;;;JfI'''''':::>''''':::>''''':::>

'lł 


 Hurtow-nia 

 


 Piw-a 

 


 p d L " I L 

 


 rze s-.;aW1
1e s-.;wo 

 


 Browarow T ychy 

 


 Andrzej S
yka 

 
m Sosnow1ec

 


 Sielecka 27. fele£on 62493 UU 

L
-=::,-=::,-=::,-=::,-=::,

 


.c:::::I'

.......::::>
€J
		

/117_0001.djvu

			Zegarmistrzowska Pracownia 
Włodzimierz Niepoń 
zegarmistrz dyplomowany 
Sosnowiec, ul. 3-go Maja 23. 
(gmach hotelu . Victoria") w podwórzu 
drugie wejście od ul. Warszawskiej. 


Restauracja 
BAR SKIERNIEWICKI 
Sosnowiec, Prez. Mościckiego 19 
telef. 623 - 52. 
Poleca: wyborową kuchnię. zimny i gorący 
bufet o kaZdej porze dnia oraz dobrze pielę- 
gnowane piwa. wódki, wina i likiery krajowe 
CENY PRZYSTĘPNE. 


Wszelką galanterię 
męską i damską poleca po cenach niskich 
skład galanterii 


Zygmunt Prószyński 
Sosnowiec. ul. Modrzejowska 10.
		

/118_0001.djvu

			IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II
llIlIIlllllIlIlIIllIIlIlllIllIlIif 

 = 
 = 
 : 
 _ 
 = :
::
I!! [

;;eF:f
;
{ wyb"" 
 
C z e kol a d y-p i e r n i ki 

 Żabicka Amelia 
 
: =
 = ===_ ; :_ : =_ 
 === IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ===
:.=-=-===_ = _ 

 Drobna sprzedaz owoców, słodyczy i delikatesów 
Zofia Zalewska 
SDsnowiec, ul. ŻerlJmskiego Nr. 8, 
tel. 626-42 
obok przystanku. tramwajowego. 


. r::'f:
'
i'
"'''.'U'''.''''.''''''''''''"''! 

 _ - = S O S n O w i e c, 
 =_ 
Now opogońska 38. 
= 
 = = ==_ Chcesz dobrze, sma.cznie i tanio zjeść i wypić 
 =_= 
_ - to wstąp do restauracji T. Imioly, znajdującej się 
w Sosnowcu. ul. Nowopor;ońska 38. 
.E !'Iożna tam dostac r6żne!:o rodzaju za
ąski, wódki - 
monopoł,?,,:e i s./odk/e, mIody, wina gm nowe i owoco- 

 we na mIeJscu l na wynos - 
 - - - - - _ 
81111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS
		

/119_0001.djvu

			G'596$.9G'$9G$9G'59 
I . . . s
 
Oy,; . . .
 

 SOSNO:EC, 3.GO MAJ'\ 8, TEL. 61.901 m 

 PODZIEMIA "SA. VOY.... TEL. 61-004 
 

 "SA VOY" 
 

 TO NAJWIĘKSZY I NAJ WYTWORNIEJSZY 
 

 LOKAL W ZAG.ŁĘBIU DĄBROWSKIM 
 

 POCZĄTEK KONCERTU O GODZ. 20 M. 30 
 

 " WYSTĘPÓW ARTYSTYCZNYC J ' . 
fB O GODZ. 23 M. 30 . . G'59G$SG'59G$9
6$.9G'$9 : . . 
0aaaaaSBBBBBEI 
1!1 Przedsiębiorstwo Przewozowe 1!1 
1!1 WY G ODA." lAI 
" 
1!1 K. STRZELECKI i S-KA 1!1 
111 uskutecznia: lAI 
111 PRZEPROWADZKI IYI 
lV'1 EKSPEDYCJĘ lV'1 
W I PRZEWÓZ TOWARÓW W 
111 Sosnowiec, ut. Piłsudskiego 48111 
IYI Telefon 62014 IYI 
EJSSSSSBBBBBBEJ
		

/120_0001.djvu

			HURTOWNIA 
Chrześcijańskiego Towarzyslwa 
DObroczynności 
w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 20 
Telefon 616-60  = 
 _ 
 _ 
 - 
 - c:ll

::a 
8 1 === 
telefon 63089. 
= _ ; = E = DĄBROWA GÓRN., Sobieskiego 10 ! ==_ _ 
telefon 68285. 
ł artykuly k:ł
n
:I
spotywc... i 
: _ = = = = cukier, wyroby tytoniowe. i =-= 
 _ 
Octy Spiessa. 
: = = = _ _ 
 = : = _ Ceny przystępne. Obsługa szybka. 
 _ 
 ==== 
 
Dostawa na każde żądanie bezpłatna. 
ijjjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll]llllllllllllllllllllllll(JlIlIllIllIlIllIlIlIIllIlIlIIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiF.
		

/121_0001.djvu

			- 

.JWIĘKSZY Z ZAGŁĘ_
.

 -
 

 MAGAZYN GALANTERY JNY 
 . 

 PAWEl. 
 
! K

sKI ! 

 3-go Maja 8 
 

 Telefon 61915 @ 
@ egz. od 1907 r. @ 
! Wielki wybór wszelkich 
 
artykułów damskich, mę- 
 
- skich i dziecinnych - 
 
Ceny niskie. .
		

/122_0001.djvu

			= _ - = _ = = = =111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIł ===_ 1!: 
NARTY - SANKI - ŁYŻWY 
= _ _ =_ = - - KOMPLETY NARCIARSKIE _ 1 =_ - _ 
oraz wszelkie artykuły sportowe 
i sKi
il1
r

A I 
= _ = _ - = - _ - =_ - = = =_ "o L I M P I A D A" 1 ======_ 
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 28 
za tunelem 
!mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111 11 11111111111 11 1111 11 11 111 11111111111 IUllllllllllllliffl 
.


G>$:.9 . 
RESTAURACJA 
"GASTRONOMJA" 
Ryszard Szczerek 
Sosnowiec. ul. Krzywa 1 


S!3I!3I 


Przyjmuje zamówienia na bale, 
wesela i wszelkie uroczystości. 
1. i tS-go ŚWINIOBICIE.
		

/123_0001.djvu

			S K L E P GALANTERYJNY 
K O C h a n o w i c z Janina 
SOSNOWIEC, MODRZEJOWSKA 20, 
p o l e c a: galanterię damską, męską 
i dziecinną. 


Zakład rysowniczy, pracownia haftów artystycznych 
ł bleltzr:J.Y 
Wykonywa się wszelkie haIły ręczne I maszynowe, 
endlowanie, mereżki maszynowe, szycie wszelkiej 
bielizny. Plisowanie. Duży wybór koronek Rysunki. 
A-1. BRZOZO",,"SKA 
Sosnowiec, Małachowskiego 2 d. 


Salon krawiecki 


Waligórski Józef 
Sosnowiec, Cicha 8. 


Chrześcijańska Pracownia Gorsetów, 
biustonoszy i wszelkich pasów leczn. 
Maria Duszowa 
s o s N o W I E C, 
Prez. Mościckiego 9.
		

/124_0001.djvu

			oooooooooooooooroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
r;==0;;::;:
;::::1 
8 1 0 Feliks Łakomik 

 

 
 

 0000000000000000000000000000000000000000 8
 
88 Sosnowiec, Piłsudskiego 65, 0 8 


 filia: ul. Piłsudskiego l 02. 
8 

 . 

@ C O d Z i e n n i e świeze wędliny i wyroby mięsne. 

 


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo..JOOOOOOOo
 
C8 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOO02
 

I Pracownia nożownicza i szlifierska 
8 

8 "Szy b ko ś Ć;" 

 


 Sosnowiec, Prez. Mościckiego 12, 
g 

8 ostrzy i naprawia: brzytwy, noZyczki, łyżwy, 

 

8 noZe rzeżnickie, no Ze introligatorskie. maszyny 88 


 do strzyZenia, przybory do manicure. g
 

8oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo00000000000000000Q 
 
 

coooooooooooooooooooooooooooooooooooo(V)Qooooooooooooooooooooo8l) 

 & 

@ Piekarnia JJ Zygmunt " 

 


 Józef Król 
I 


 p o l e c a: codziennie świeże pieczywo 

 

 q 


 SOSNOWIEC, go 
gg Małachowskiego 6, tel. 61-852. 
 
 

 8 

 o 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
		

/125_0001.djvu

			:;===;::.-

;;, 
t i dodatków krawieckich 00 
t Wykonywuję roboty krawieckie męsko- 00 
damskie z materiałów własnych i po- 
t wierzonych. Kto zechce z Sz. Klienteli t 
t przysłużyć się do rozwinięcia placówek t 
t chrześcijańskich proszę mój sklep od- t 
t wiedzić. t 
t R. J arOlundowicz t 
t Sosnowiec. Mariacka 8 t 
t telefon 623-06. t 
---
  --- 


r:'/'/'\,/'/'\,/'\,/
 

 Resiauracja Ad · "
 

 Kawiarnia" r1.a 8 
I BAR COCTAIL i 

 WYSTĘPY 
 

 ARTYSTYCZNE 
 

 Sosnowiec vis a vis dworca 
 
.
;

 
 

J
		

/126_0001.djvu

			Fabryka Wód Gazowo-Owocowych I 
" Sina.lco 

 
E. K U S M A L A. 
Sosno",",iec, ul. Orla 12. 


Wykwintne i estetycznie w y k o n a n e 
u b i o r y Pań i Panów, to 
w Zakładzie Krawieckim 
T. TRYBULSKIEGO 
Sosnowiec, Orla, róg Reymonta 1. 


K a '"' i a r n i a i Pi,",iarnia 


H E L" 
" 
Sosno"",iec,, Piłsudskiego 2S 
Wydaje śniadania, o b i a d y i kolacje. 
Piwo dobrze pielęgnowane. 
ObsłuUB solidna. Cany niskie. 


Skład Szkła I Porcelany i Artykułów Kuchennych 
Czesław Ruciński 
Sosnowiec, Warszawska 2 
telef. 628-89.
		

/127_0001.djvu

			'-Vanda Drabik 


Sosno,,",iec, 3-go Maja 5, 
tel. 616-85. 


Największy chrześcijański 
skład towarów kolonialnych 
i spożywczych. 
Delikatesy - wina - wódki - likiery 
włsna elektryczna palarnia kawy, 
pod fachowym kierownictwem. 


Rest:a'L1.racja 
,,:Ba.r Polski 66 
wł. J. Zier1cikievvicz 


SOSNOWIEC, 
Modrzejowska 30. 


Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych 
Stanisław Jaskulski, Sosnowiec 
Cukiernie własne: 
3-go Maja 14, tel. 631-63, 
Piłsudskiego 42, tel. 622-88.
		

/128_0001.djvu

			M. Kowalska 


S-ka 


1111"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Sosnowiec, Dekerta 5. Tel. 6-25-82. 
Dostawy dla przemysłu, rzemiosła, szpitali i in- 
stytucyj publicznych. 
1111 


== TKANINY przemysłowe, samochodowe =:00- 
wewnątrz gumowane, na ubrania o- 
chronne, górnicze, tkaniny introligat. 
= CERATY stołowe wyściółkuwe, galan- = 
teryjne, przemysłowe, sztuczne skóry 
(dermatoidy), meblowe. 
_ 5 LINOLEUM krajowe i zagraniczne, <;t y- ; 
wany, chodniki, linoleum dla celów 
== stolarskich. =- 
-..c: = 

 :
I:
K: :r:
:;
i::
:
:
 
 = 
ne i bawełniane (buclt
), d y w a n y, 
chodniki, wycieraczki. 
WYROBY GUMOWE 
anitarne, wycie- E3' 
raczki, gąbki, dywaniki, poduszki, far- 
_ _ _ w
7

' i WŁÓCZKI P D. M. 
 
T .El.rJ.lo! SoIlc::IrJ.le! 

 lllIIlIlIlIl\lmlllllllllllllll\llllllllUnlllllllllllllll\lIllllIlIlIIlIl\lIl\IlIllIIlIlIlIllIIIIIIIIIIIIIIII
		

/129_0001.djvu

			Kajetan Ożóg 
insp. Banku Tow. Ubezp. . Vt"sta" \V Poznaniu 
załatwia wszelkie ubezpieczenia (ogniowe, kradzle:l;o- 
we. odpow. prawną, cywilną, samochodowe i wypad- 
kowe) tele£. 62.878. 
Sosnowi e c, Jagiellońska 3. 


ZAKłAD POGRZEBOWY i WYT 
 ÓR"IA TRUMIEN 
J. Rączka w Sosnowcu 
właść. Marian Giercuszkiewicz 
uilca Prezyd. Mościckiego 13, Telefon 8-38, 
Filie: Dąbrowa Górn. Kr, Jadwigi 7, Będzin, Boczna 5. 


J- KRA. WCZYK 
Sprzedaż instrumentów muzycznych, rowerów. 
Broni i AInunicji 
Sosnowiec, 3-go Maja 8, telef. 61-900. 


Wincenty Krupski 
dawniej Fabr. Sklep Tow. "Siłali I I 
Sosnowiec, Hale Rozwoju.
		

/130_0001.djvu

			_ 
 _ _ _ 
"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIJlII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJlII
 =_ 
 
Skład artykułów kosmetycznych 
ł " ug:
a:&h
::=rn " _ 
 i ===-=== : 
Sosnowiec. ul. 3 Maja 32. 
Właścicielka: A. TRZEPKE. 
- 
jjJjUlIlIllIlIlIlIlIIlIlIllIlIlIlIlIllIIlIlIllIlIlIUlIlIlllIlIllIlIIllIIllIlllIIllIIlIlIllIllIIlIl)11I1I11II1I1I11I1I1II1Ijf,j 

 I 

 Zygmunt Rudzki 

 Sosnowiec. ul. Orla Nr. 14. Z 

 P o l e c a: galanterię damską 
 

 i męską po cenach naj niższych. 
 D 


e
8BB8BBB8B8BBBBG 
IYJ Polski IYJ 
fi'] .M.a.ga.zy:n. Ob'L1 vvia. IJJ 
łYJ Sosnowiec, ul. Orla 26 IYI 
fi'] ",","I. A. KICKA IX! 
IYI Poleca obuwie własnego wyrob¥ IYI 
IYJ po cenach przystępnych. IX! 
m Kalosze i deszczow ce. lYl 
l.:JB3;itE3 

::::Sl
l23a BG
		

/131_0001.djvu

			Ola gospodarstwa domowego: I 
I 
Naczynia aluminiowe i emaliowane, 
Wyżymaczki, 
balie i kotły ocynkowane. 
Nakrycia platerowane 
i ze stali nierdzewnej, 
Galanteria platerowana, 
Łóżka metalowe, 
W y r o b y s t a lo w e. 


METALURGIA 
wf. STEFAN KLlMISIEWSKI 


Sosnowiec, 
Warszawska 8, fel. 617=90
		

/132_0001.djvu

			Pracownia wyrobów skórzanych i przyborów podróżnych 
 

 Piechocki 
 

 Sosnowiec, Warszawska 6, telefon nr. 630-52, 
 

 i Dąbrowa Górn, Sobieskiego 23, telef. 68234. 
 
 


..-.-.-......-.-.-.-.-........

.------_.. 
ii---;:.:;;.7
;;:..=I;:;:::--ii 
.. .M..ICHAL JURZ-AK .. 
.. SOSNOWIEC, Żeromskiego 8 .. 
.. telefon 94-642. .. 
n Wykonywa wszelkie roboty w zakres n 
II krawiectwa wchodzące. .. 
.....................-..:-..-......................-----......--.. 
..----------------.........--.. 


Sia.t:ki drucia.:n.e 
"T ARAN 66 
ZAKŁAD DRUCIANY 
A. Imiela i E. Kucharski 
Sosnowiec, ul. Będzińska t 7 
ł tel. 62495. _ 
1iI1UIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll1UllllllliIij
		

/133_0001.djvu

			Łożyska kulkowe, rolkowe, beczułkowe w każdej ilości 
stale na składzie. I
 aszyny, Armatury, Metale, Narzędzia 
- - Pasy. Wyroby szmerglowe, Szczeliwa itp. - - 


Hurt "EL TEMA"
D'fal 


wł. J. KOWALSKI 
Artykuly techniczne I elektrotechniczne 
Sosnowiec, Leszno 11. Cetel. 62.580. 


Dostarcza dla kopalń, hut i zakładów przemysłowych: 
Pompy odśrodkowe, motory elektryczne, spa- 
warki elektryczne, łOZyska kulkowe - rolkowe, 
łańcuchy rolkowe, przegubowe, transmisyjne 
GaU'a-Ewarts'a, manometry-wakumetry, termo- 
metry, pasy skórzane i z sierści wielbłądziej, 
siatki Zelazne i metalowe, blachy dziurkowa- 
ne, szczeliwa, nici azhestowt', płyty filcowe, 
azbestowe, gumowe, fibrowe, preszpan, narzę- 
dzia warsztatowe, tarcze szmerglowe i do stali 
u Widia", smarownice Stauffera, wentylatory 
i wentylatorki elektryczne, kołuwroty po- 
wietrzne i elektryczne, dmuchawy elektryczne 
dla kuźni, szlifierki elektryczne, pochłaniacze 
gazowe, syreny alarmowe, odlewy i armatury. 


iiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111.
		

/134_0001.djvu

			:
@Jf@

 

-CUKIERNIA.-
 

 A.K. PEUCKER! 
Sosnowiec, Modrzejowska 1. ! 

 Telefon 6-24-11. 
 
poleca hurtowo i detalicznie 
 
CUKRY - CZEKOLADY cy: 
KAKAO - BISZKOPTY 

 CIASTKA - C l A S T A 
@) HERBATĘ 
'+' oraz Kawę "PI u lon" 
T. i M. Tarasiewiczów w Warszawie 


2 r a z y t Y g o li n i owo 
transport świd;ego palenia. 
Największy wybór! Ceny fabryczne!
		

/135_0001.djvu

			""'"
- 

 


 
 
 

 

 
o 
 
 e:5 
b- "o 
.
 :JeJ' 
 .
 
.
 o ,
lł:f 

 . 
 9; '". ":). 
'" "\'V $. .
... 

 u 
 
(:j 

 
.
 

 
 
 

 -A'" 
tti 
	
			

/136_0001.djvu

			Wytworne ubiory męskie tJ 

 p o l e c a na zamówienia 
 

 ZAKŁAD KRA WIECKI 
 
m WIKTOR I{ALABIŃSKI z 

 SOSNOWIEC 

 K A L I S K A 43 TELEFON 62-206 
._
 

 
. 
· SKŁAD · 
· KOLONIALNO . DELIKATESOWY i OWOCÓW · 
: W. RADOMSKI i S KA : 
. SOSNOWIEC, 3-00 MAJA 30 . 
· DLA P. KUPCÓW - ODPOWIEDNI RABAT · 
. . 
.................................................... 
. '. Q) 
HURTOWNIA CHRZE$CIJAŃSKA '. 
SPOŻYWCZO-KOLONIALNA 
:: ANTONI BLAJER:: 

 SOSNOWIEC, TARGOWA 1 :: 

 TELEFON 61-426 J 


G$9G'S9G$9G$8G$96$86$8 : '. 


.
		

/137_0001.djvu

			0


 
m BIURO HANDLOVVE m 
I JAN SUTKO'-V"SKI 
z Sosnowiec, Wawel 4, tel. 622-13 
 
z S p r z e d a ż h u r t o w a: 

 artykułów szlifierskich, pilników, wyra- 
z bów Gillette i Grom, sprzętów kuchen- z 
nych. 

 Rury wodociągowe, żeliwne, kamion- 

 kowe, kanalizacyjne i wodomierze.  , 
ł ELEKTH. WYTWÓRNIA WYROBÓW DRUCIANYCH 
 
ł "KOLIBER" , 
HelerJ.Y S'U.t:k:ovvsk:łej 
Sosnowiec, Wawel 4, tel. 622-13 


. 


wyrabia w pierwszorzędnym ga- 
tnnku klatki na ptaki, sprzęty do- 
mowe, artykuły łazienkowe, szyny 
chirurgiczne t. zw. ....Cramera" itp.
		

/138_0001.djvu

			EI 
 
 g:
 s

 
00 00 

 "P A L A I S D E D A N S En 
 

 Reslauracja
Dancinll i 
El Spółka z Deraniczoną odpoW'iedzialnością El 

 W SOSNOWCU 
 
00 61=472 00 
00 telef.: 62=781 00 
00 00 

S 
 s


 

 
.': oi:

: 
 
OOT !\. 
.(Z A NY 
 
00 PRiE
dBKI' . 
00 _ .u.. 
00 R .' (( ZAKŁAD TAPICERSKO- . 
00. OBOT/\.. DEKORACY,INY. 

 


.

:
 J. -TOMCIYK : 

 Do " o D N E _ . SOSNOWIEC, l-go Maja 14 . 
.. "ClI, ta-Iii. Firma chndc. 
. . 
EJ E%:

 S
 Sg:
 SS
 
 SS
		

/139_0001.djvu

			BĘDZIN 


Adwokaci 
Kozarski Włodzimierz,' Małachowskego 6 
Szeniec Jerzy, Potockiego 6 


Lekarze 
Broen Artur, Kościuszki 22 
Anderman Herman, Kołłątaja 23 
Barucki Kazimierz, 23 p.a.l. (lek. wojs- 
kowy) 
Biały Czesław, Promyka 10 
Jurkow Roman, Potockiego 6 
Kosibowicz Tadeusz, Plac 3 Maja 12 
Lisowski Marian, Małachowskiego 25 
Lisowska Maria, Małachowskiego 25 
Malawski Jerzy, Sączewskiego 27 
Niemiec Józef, Koszelew, Graniczna 7 
Riedel Otton, Starostwo 
Walewski Leopold, Kołłątaja 27 
Zajączkowski Tytus. Łagisza 


" 


Lekarze-dentyści 
Blażejewiczowa Łucja, Kołłątaja 27 


107
		

/140_0001.djvu

			Banki 
Bank Ludowy, Kołłątaja 23 


Apteki, Składy apteczne 
Banasik Józef, Małachowskiego 58 
Barczyk Roman, Kołłątaja 1 
Machajski Aleksander, Małachowskiego 3 
Misiórscy, Benedykt i Antoni, Kołłąta- 
ja 24 


81111111111111111111111111Ulllilllilllllilllllllllllllillllllllllilllllilllllillllllllllll1lIIIIIIIIilllllilllllliilUlllilill 


Skład 
a1:erlałó"," ap1:eczr:l.ych 
przetworów chemicznych i środków opatrunkowych 


m8g. farm. B. M I S I Ó R S K I i SYN 


fi Ę D Z I N, 
Kołłą1:aja. 24. 1:el. '71-335 


1II1I11I11I11IIIIillllllllllll
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIII!1II1I1I1I11I111111111111111111111111111111110 


... 


108
		

/141_0001.djvu

			Sklepy spożywcze 
Adamski Felicjan, Cynkowa 7 
Adamczyk Kazimierz, 1 Maja 110 
Andrzejewska Joanna, Sielecka 55 
Aniołel
 Helena, Podzamcze 59 
Babczyński Edward, Górnicza 24 
Bacia Anna, Hale Targowe 
Bałdys Tqdeusz, Gzichowska 21 
Bąbska Helena, Kościuszki 64 
Biechońska Józefa, Okrzei 46 
Biesiak Antoni, Siemońska 8 
Bilska Stanisława 
Bober Leokadia, Przeczna 54 
Bodzi.ech Józef 
Borek Antoni, Ma-łobądzka 112 
Bulińska Lucja, Podzamcze 34 
Chróściel J;)zef, Hale Targowe 8 
Cieplak Franciszek, Okrzei 80 
Ciesielska Józefa, Krakowska 72 
Cieślowa Stanisława, Gzichowska 22 
Ciopińska Irena, Staszica 21 
Czapla Aniela, Daleka 23 
Czech Pelagia, Sielecka 73 
Dąbek Alfreda, Gzichowska 47 
Doktorowkz Zofia. Kadrowa 13 
Domagalik Genowefa, Małobądzka 36 
Duda Wiktoria, Graniczna 19 
Duda Władysław i Helena, Zagórska 50 


109
		

/142_0001.djvu

			Dura Maria, Małobądzka 111 
Dziuk Józef, Przeczna 
Famulski Jan, Hale Targowe 25 
Fisior Eleonora, Gzichowska 76 
flak Izydor, Małobądzka 58 
Flak Janina, Małobądzka 78 
fordymacki Dominik, Kamienna 8 
Frankiewicz Anna, BrzozowicKa 51 
Gamoń Tomasz, Browarna 6 
Gawęda Jan, Siemońska 44 
Gawęda Weronika, Siemońska 44 
Gawin Franciszek, Małobądzka 123 
GębsKa Władysława, Brzozowicka 52 
Grzybek Konstancja, Cynkowa 4 
Grzybek Stanisława, Grodziecka 18 
Gubała Maria, Brzozowiecka 52 
Herchold Adam, Kościuszki 118 
Jagoda Stanisław, Nowopogońska 1 
Janicka Maria, Wilcza 1 
Jelenkiewicz Marian, Podzamcze 57 
Kadłubiec Eugenia, Przeczna 22 
Kapuścik Elżbieta, Podzamcze 61 
Kasprzyk Marianna, Cynkowa 6 
Kasprzyk Stanisława, 1 Maja 37 
Kępińska Bronisława, Małobądzka 174 
Kowęzowska Stanisława, Wiejska 15 
Kisiel Bronisława, Szkolna 6 
Koch Władysława, Wiejska 5 


110
		

/143_0001.djvu

			Kołodziejczyk Antoni, Małobądzka 26 
Kołodziejczyk Zofia, Graniczna 10 
Konecka Elżbieta, Wilcza 31 
"Konsumpcja" , Sączewskiego 14 
Kopecka Agnieszka, Dable 15 
Korlacka Stanisława, Polna 32 
Kozinoga Jakub, Małobądzka 51 
Kryczek Maria, Nowopogońska 9 
Kubasik Waleria, Wiejska 3 
Kucap Stanisław, l\adrowa 6 
Lepecl
i Władysła'W, Kołłątaja 27 
Łączyńska Irena, Krakowska 35 
.Łebek Antonina, Sielecka 45 
Łebek Helena, Górnicza 38 
Łebek Stanisława, Górnicza 34 
Łukasik Władysływ, Gzicnowska 25 
Maciążek Maria, Nowopogońska 17 
Malc Marian, 1 Maja 10 
Mazur Anastazja, Gzicnowska 75 
Mazur Sabina, Przeczna-Kamienna 24 
Michałkiewicz Anna, Modrzejowska 2 
Michalski Sylwester, Brzozowicka 42 
Miśta Maria, Paryska 8 
Młynarska Antonina, Graniczna 19 
Morawski Leopold, Sielecka 95 
Moś Maria, Graniczna 8 
Nędza Maria, Cynkowa 25 
Olszewska Stanisława, Górnicza 71 


111
		

/144_0001.djvu

			Pacia Ale'<;sandra, Małobądzka 132 
Pala Michalina, Cynkowa 8 
Piaskowska Helena, Przeczna 16 
Pietras Felicj in, Małobądzka 57 
Polak Helena, 1 Maja 23 
Prysak Helena, 1 Maja 20 . 
Przybylska Janina, Ma.łachowskiego 21 
Rak Leopold. 1 Maja 58 
Rubińska Władysława, G7ichowska 66 
Sieradzka Irena, Okrzei 82 
Sikora Agnieszka. Podzamcze 32 
Skorek Emilia, Siemońska 28 
Skulski Aleksander, Małobądzka 90 
Słomka Franciszka, Szkolna 5 
Sroka Anna, 1 Maja 21 
Stępień Maria, Okrzei 31 
Szczagiel Stanisław, Kościuszki 8 
Szczukiewicz Stefania, Brzozowicka 49' 
Szewczyk Aleksander, Małobądzka 45 
Szkutnik Maria, Pierackiego 9 
Szotek Maria, Okrzei 10 
Szubert Bolesław, Szkolna 4 
Szymankiewicz Katarzyna, Mostowa 26 
Szymankiewicz Maria, Mostowa 1 
Tomasik Maria, 1 Maja 17 
Tomczyk Antoni, Małobądzka 117 
Tracz Antoni, Graniczna 25 
Waleszczyk Zofia,. Czeladzka 25 


112
		

/145_0001.djvu

			Walo Maria, Zielona 5 
Włodarska Natalia, Kolejowa 30 
Wolińska Stanisława, Okrzei 33 
Wójcik Hugon, Cynkowa 55 
Wróbel Walerian, Kościuszki 12 
Wyparło Antonina, Przeczna 
Żarska Bronisława, Promyka 6 
Żmuda Mieczysław, Zagórska 63 
ŻyłJ
a Bronisława, Sielecka 75 


Cukiernie, restauracje, piwiar- 
nie itp. 
Audzaurowa Magdalena, Małachowskie- 
go 37 
"Bar Polski" Twardowski W., Kołłąta- 
ja 44 
Czerwińska Eu genia, Sączewskiego 29 
Domagalik Piotr
lV\ałobądzka 64 
Gębski Jan, Małachowskiego 14 
Gubała Maria, Graniczna 25 
Hajkiewicz Katarzyna, Zaułek 11 
Kapuścik Władysław, Kościuszki 
Konieczek Czesława, Czeladzka 20 
Kowalska Józefa, Małachowskiego 35 
Madejska Stanisława, Modrzejowska 51 
Majchrowski Józef, Małachowskiego 40 
Mańka Franciszek, Gzichowska 28 
Mekwińska Anastazja, Nowopogońska 19 


113
		

/146_0001.djvu

			Mikulska Maria. Dworzec 
Nowak Elżbieta, Modrzjowska 42 
Nowak Natalja, Dojazdowa 9 
Olszewska Janina, Okrzei 82 
Rosińsl,a Maria, Okrzei 46 
Słomińki Andrzej, Małobądzka 198 
Walczak Franciszka, Kołłątaja 45 
Witt Józef, Hale Targowe 22 
Wojańczyk Ignacy, Modrzejowska 42 


Owoce, napoje chłodzące, sło- 
dycze itp. 
Grzesik Stefania, Okrzei 10 
Jabłońska Waleria, Miasto-Dworzec 
Kaczmarczyk Jadwiga, Gzichowska 11 
Krochmalska Elżbieta, Małobądzka 89 
Łątka Franciszek, 1 Maja 4 
Łukasik Wincenty, Okrzei 44 
Mańka Maria, Pierackiego 13 
MarczaI Józef, Potockiego 
Masło Marian, Nowopogońska 
Morawski Romuald, Polna 49 
Nacikowska Janina, Kościuszki 18 
Oparówna Jadwiga, Kołłątaja 50 
Pachoł Marian, Nowopogońska 
Radecki Edward, Małachowskiego 21 
Sęk Leokadia, Sielecka 103 
Sobolewska Janina, Kościuszki 24 


114
		

/147_0001.djvu

			Widera Kazimierz, Gzichowska 18 
Wider8k Tadeusz, Kołłątaja 50 
Wilk Aniela, Cynkowa 9 
Wojtowicz Maria, Narutowicza 8 
Zarychta Jadwiga, Szkolna 11 
Handel Win i Wódek 
Czapla Józef, 1 Maja 19 
Flak Janina, Małobądzka 78 
Hetmańczyk Władysław, Cynkowa 41 
Hudzik Teofil, Małachowskiego 46 
Klimczyk Jan, Polna 35 
Kondusz Witold. Sielecka 25 
Krzyszkowska Maria, Cynkowa 8 
Mazur Władysław, Kołłątaja 46 
Mądrzyk Józefa, Staszica 21 
Małota Wojciech, Gzichowska 40 
Majewski Bolesław, Okrzei 80 
Ociepa Franciszek, Okrzei 4 
Wójcik Hugon, Cynkowa 55 
Zając Zygmunt, Okrzei 46 
Zulichowski Józef, Okrzei 80 
Sprzedaż dewocjonalii 
Włodarczyk Stanisław, Hale Targowe 
Handel drobiu i nabiału 
Kopeć Marian, Okrzei 61 


115
		

/148_0001.djvu

			Sprzedaż mięsa i wędlin 
Apostolski Teofil, Hale Targowe 
Błaut Jan, Ohzei 80 
Cypliński Władysław, Małachowskiego 58 
Czapla Władysław. Projektowana 
Dąbek Waleri	
			

/149_0001.djvu

			Sprzedaż ubiorów męskich 
Jelonkiewicz Lucjan, Hale Targowe 
Rychel Władysław, Kołłątaja 22 
Manufaktura, materiały 
Kępiński Marian, Kołłątaja 36 
Kryczek Marta, Nowopcgońska 
Rusek Maria, Staszica 17 


Cialanteria 
Głiński Włodzimierz, Kościelna 4 
Głuszek Bronisława, Podzamcze 55 
Gryc Wincenty, Podzamcze 47 
Kowalski Szymon, Sielecka 17 
Mańka Helena, Cynkowa 21 
Misiórska Maria, Kołłątaja 30 
Niewiadomy Zygmunt, Przeczna 26 
Szymczyk Genowefa, 1 Maja 90 


Obuwie 
Dziubiński Jan, Sączewskiego 25 
Orzechowski Wincenty, Góra Zamkowa 
Sowa Maria, Kołłątaja 1 


Dodatki szewskie 
Miś Genowefa, Hale Targowe 26 


111
		

/150_0001.djvu

			Handel skór 
Lutoń Stanisław, Piaskowa 7 
Nowacki Frandszek, Potockiego 9 


Sprzedaż paszy 
Fisior Franciszek, Górnicza 38 
Oregorczyk Maria, Podzamcze 38 
Sitek Teodozja, Gzichowska 31 


Magle 
Głąbiński Franciszek, Górnicza 30 
Jędrzejek Jan, Promyka 73 


Sprzedaż mebli 
Gdesz Franciszek, Małachowskiego 21 


Sprzedaż bydła 
Nabrdalik Franciszek, Górnicza 79 
Niedbał Władysław, Małobądzka 72 
Zagrzebie c Stefan, Krakowska 34 


Sprzedaż pantofli szmac. 
Miszczyk Roman, Graniczna 25 


118
		

/151_0001.djvu

			Artykuły elektr. i radiowe 
Tyszko Halina, Piłsudskiego 9 
Części rowerowe 
Słowik Władysław, Okrzei 45 
Sprzedaż kafli wł. wyrobu 
Zieliński Franciszek, Czeladzka 31 
Przybory wojskowe 
Olko Anna, Hale Targowe 23 
Autobusy 
Dziedzic Józef, Gzichowska 92 
Artykuły piśmienne, gazety itp. 
Chwist Jan, Graniczna 8 
Ciszek Władysława, Małachowskiego 7 
Kupiec Jadwiga, 1 Maja 
Kupiec Stefan, Miasto Dworzec 
Kadula Stefan, Małachowskiego 40 
Łyko Franciszek, Gzichowska 62 
Nowakowska Małgorzata, Kołłątaja 21 
Walczak Franciszek, Modrzejowska 
Ziora Józef, Most betonowy 
"Zagłębie", Bartnik T, Kołłątaja 44 
(iaraże i stacja benzynowa 
Ciesielski Jan, Kościuszki 24 


119
		

/152_0001.djvu

			Stolarze 
Bisikiewicz Ludwik, Podjazie 5 
Głogowski Stanisław, Gzichowska 19 
Kaubitz Jan, Gzichowska 13 
Nowiński Franciszek, Narutowicza 9 
Tol Antoni, Narutowicza 


Bednarze 
Erbiński Robert, Zaułek 5 


Stelmach 
Cieśla Klemens, Gzichowska 12 


Cieśle 
Kremierz Nieczysław, Łagisza-Bory 
Papierz Józef, Przeczna 24 
Zawartka Wincenty, Małobądzka 96 


Murarze 
Hajkiewicz Wiktor, Zaułek 11 
Jędrzejek Jan, Górniczna 
Kapuścik Władysław, Jasna 
Kutermacha Józef, Promyka 6 
Nowiński, Góra Zamkowa 
Olszenko Stefan, Modrzejowska 45 
Wyleżysńki Franciszek, Krakowska 33 
Zając Edward, 1 Maja 36 


120
		

/153_0001.djvu

			Malarze 
Kłapcia Franciszek, Promyka 6 
Zdunowie 
1\erth Paweł, Małachowskiego 19 
Krawcy 
Bomba Stanisław. Kościuszki 36 
Rychel Władysław, Małachowskiego 
Szewcy 
Bzdyk Roman, Góra Zamkowa 33 
Bucki Jan, Przeczna 6 
Cybulski Stanisław, 1 Maja 2 
Dziubiński Jan, Sączewskiego 25 
Dyszkowski Antoni, Sączewskiego 9 
Gołąb Michał, Potockiego 13 
urudziński Wincenty, Podzamcze 33 
.Kula Jan, Hale Targowe 
Krzywdziński Antoni, 1 Maja 
Krzywdziński Edward, " 
Kwiatek Jakub, Promyka 4 
Nyć Stefan, Góra Zamkowa 
Piątek Franciszek, Zawale 38 
Stachowicz Franciszek, Gzichowska 54 
Służałek Józef, Modrzejowska 24 
Szymański Henryk, Góra Zamkowa 7 
Tkacz Stanisław, Małachowskiego 
Zapałowicz Jan, Góra Zamkowa 7 


121
		

/154_0001.djvu

			Cholewkarz 
Prażak Józef, Warpie 


Rymarz 
Wartak Nikodem, Zawale 16 
Powroźnik 
Dziedzic Jerzy, Browarna 17 
Ślusarze 
Andrzejewski Ignacy, Sielecka 55 
Gdesz Piotr, Zawale 7 
Kucia Julian, Małachowskiego 23 
Pogorzelski Ignacy, Kościuszki 28 
Ring Adolf, Boczna 10 
Staj no Feliks, Łagisza 
Sapiński Jan, 1 Maja 13 
Wizgacz Tadeusz, Kościuszki 20 
Elektromonter 
Rusek Józef, Kościuszki 46 
Ciiser 
Ciesielski Jan, Kościuszki 24 
Kowale 
Cieśla Wincenty, Czeladzka 24 
Wesołowski Wojciech Małachowskiego 


122
		

/155_0001.djvu

			Fryzjerzy 
Globa Stefan, Łagisza 
Sauczek Kazimierz, Małachowskiego 
Tyński Wacław, " 
Tyński Franciszek, " 


Piekarze 
Adamski Felicjan, Cynkowa 7 
Chwilczyński Konstanty, Sielecka 25 
Domagała Stefan, Sztolna 6 
Guzik Franciszek, Cynkowa 23 
Kłapcia Władysław, Siemońska 5 
Przybylski Franciszek Górnicza 24 
Sławetowa Julia, Kościuszki 10 
Szkutnik Kazimierz, Małobądzka 119 
Wojnowski Robert, Brzozowicka 30 
Werner Jan, Browarna 6 


Rzeźnicy 
Błaut Jan, Okrzei 
Gębski Jan, Potockiego 
Haberko Władysław, Czeladzka 4 
Hajkiewicz Edward, Gzichowska 
Lange Edward, Bory 
Scibich Kazimierz, Rybna 11 
Turlej Stanisław, Sztolna 6 


123
		

/156_0001.djvu

			DĄBROWA 


Adwokaci 
Chmielewski Zenon, Sobieskiego 7 
Lisiewicz Zygmunt, Kościuszki 18 
Morgulec Roman, Sobieskiego 6 
Rylman Wacław, Okrzei 20 
Sokołowski Dymitr. 1 Maja 63 
Lekarze 
Barlicki Marian, Zeromskiego 1 
Bieńkiewiczowa Zofia, Krótka 1 
Czernak Franciszek, Sobieskiego 7 
Guzowski Stefan, ,,8 
Hliniak Karol, 3 Maja 40 
Jewrejnowa Wanda, Piłsudskiego 17 
Jurow Michał, 3 Maja 13 
Kołakowski Edward, Dąbrowskiego 15 
Koczorowski Włodzim., Narutowicza 35 
Kotarski Zygmunt, Zagórze, skr. p. 10 
Kowalska Natalia, Sienkiewicza 11 
Kruszewski Klemens, Łukasińskiego 10 
Lipski Klaudiusz, Szpitalna 6 
Machoń Tytus, Sienkiewicza 11 
Niepielski Adam, 3 Maja 21 
Szaniawski Stanisław, Kr. Jadwigi 2 
Wieczorkiewicz Marian, " 2 


124
		

/157_0001.djvu

			Lekarze-dentyści 
CzubaIska Helena, Sobieskiego 8 
Jakowicka Maria, Sienkiewicza 11 
Lipska Zofia, Szpital św. Barbary 
Łepkowsk8 Mieczysława, SobiesMego 23 


Drukarnie i introligatornie 
Banasik A, 3 Maja 14 
.,Sztuka", 3 Maja 9 


Apteki i składy 
Grochowski Jan, Sobieskiego 9 
S-rów Grochowskie
o " 19 
Jackowski Z., 3 Maja 6 


Chcesz Polski bez żybów 
Zostań członkiem 
Związku Polskiego I 
125
		

/158_0001.djvu

			Branża kolonialno- spożywcza 
Dyja Mieczysław, 3 Maja 2 
Gaborski Józef, ,,9 
Suwała Wadaw, ,,14 
Majko Aniela, Okrzei 29 
Witkowska Maria, Szopena 23 
Milka Józef, Łukasińskiego 
Woźniak Emil, Sobiesl
iego 23 
Szczęsna Janina " 4 
Pajkiert Szczepan, Dąbrowskiego 4 
Cholewa Emilia, Le
ionów 109 
Zawada Andrzej, Górnicza 
Skrzypczak Władysław, Cicha 5 
Kuśmirek Waleria, Górnicza 2 
Jaros Apolonia, Szkolna 13 
Kiercz Bronisław, " 50 
Gwózdek Antonina, Limanowskiego 
Wach Wadaw, Kr. Jadwigi 45 
Drążanka Helena, " 44 
Kotuła Hipolit, Narutowicza 28 
Słowik Kazimierz, " 23 
Gołąb Antoni, Konopnickiej 9 
Oczkowicz Otylia, " 21 
Krynke Janina, Kopernika 10 
Wawrzyński Józef,,, 22 
Borek Helena, Limanowskiego 17 
Rynczak Bronisław,,, 37 
Dobrowolski Wacław, Łabędzka 13 


126
		

/159_0001.djvu

			Mazurkiewicz Jan, Robotnicza 
Wojnarowski Jan, Zielona 
Wawszczak Jan, Zielona 
Kowack8 Florentyna, 1 Maja 50 
Pater Franciszek, Staszica 
Gołąb Władysław, " 2 
Swierszcz 1'1aria, " 
Wawrzyńska Bron., Bandurskiego 35 
Wleciał Antoni, " 
Kozik Jan, Polna 11 
Buzoń Mieczysław, Staszica 
Dyja Wadaw, Dąbrowskiego 15 
Hyla Bogusław, Zielona 4 
Hajowa Stanisława, Limanowskiego 36 
Burek Marceli, Łabędzka 30 
Oajewska Stanisława, Kościuszki 50 
Domagała Jakub, 3 Maja 19 
Cieślik Aniela, 1 Mala 42 
Domagała Zofia, Konopnickiej 3 
Malec Helena, Dębowa 1 
Paliga Władysław, 1 Maja 16 
Ostaszewska Feliksa, Jaworowa 14 
Zielińska Zofia, Narutowicza 3 
Wodecki Michał, Kr. Jadwigi 28 
Hurt. Chrześcijańsko Tow. Dobrocz. D.G. 
Sobieskiego 12 
Witkowicz Aalbina, Łukasińskiego 33 
Karkos 7ofia, Olszowa 6 


127
		

/160_0001.djvu

			Stachurkowa Maria, Szopena 6 
Lejmanowa 1'1aria, Łukasikskiego 34 
Czerneda feliks, Narutowicza 56 
Wiltos Henryk, Okrzei 22 
Kaczmarczyk Bolesław, Zagórska 39 
Musiał Stefan, Robotnicza 
Farvno Edward, Okrzei 
Torbus Zenona, Pierackiego 3 
NowodworsKCI Irena, Sobieskiego 1 
Malinowska Helena, Okrzei 59 
MachaIski Alfons, Kr. Jadwigi 44 
Sikorska W., Sobieskiego 21 
Tomawska Teofila, 3 Maja 16 
Kucytowski J., Kościuszki 


Restauracje 
Bogdanowa Maria, 3 Maja 17 
Czernicka C. "Zagłębianka" Sobiesk. 1 
Hajkiewicz Ryszard, Kr. Jadwigi 44 
Pietrzak Wincenty, 3 Maja 9 
SofianowsKi Zygmun t, Kr. Jadwigi 44 
Wilczyński Stefan , 3 Maja 5 
"Zagłębie" K. Kołkiewicz, Sobieskiego 3 


Sł:tłady wódek 
Kotuła Hipolit, Narutowicza 28 
Kalarus Piotr, Okrzei 45 
Stoika Franciszek, Jaworowa 1 


128
		

/161_0001.djvu

			Piwiarnie 
Głąbowa Maria, Kr. Jadwigi 34 


Branża 
rzeźniczo -wędliniarska 
Dobrowolski Jan, 3 Maja 15 
Duchniewski Wincenty" 19 
Molicki Tadeusz, ,,4 
Gawryś Józef, Dąbrowskiego 28 
Winkiel Ludwik, Okrzei 13 
Walczak Jan, ,,45 
Niziurski Stefan, Sobieskiego 29 
Walczak Bronisław,,, 19 
Swoboda Edward, Szopena 
Szymański Aleksander, Legionów 
Torbus Roman, ,,87 
Płaczek Władysław, Robotnicza 1 
Szybecki Stanisław, Okrzei 27 
Szybecki Piotr, Kr. Jadwigi 42 
Smolarski Miecz., " 44 
Dziubdziela Józef,,, 34 
Słaszewski J., Narutowicza 
Włodarkiewicz Stefan, Okrzei 28 
Rymoński A, Legionów 50 
Bednarski R., Wiejska 2 
Nowakowski Stanisław, Kościuszki 
Rybecki Stanisław, Okrzei 27 


129
		

/162_0001.djvu

			Księgarnie 
Ludowa, Sobieskiego 7 
Branża galanteryjno-bławatna 
Sliwka Julia, 3 Maja 4 
Wartak Izydor, ,,4 
Smolarska Cec., 3 Maja 10 
"Ma!!8zyn Wśpółczesny", Kr. Jadwigi 2 
Paluchiewicz Józef, Sobieskiego 7 
Zabicki Alojzy, ,,3 
Zurawiecki Wincenty, " 13 
Owczarkowa Czesława" 27 
Rudzki Roman ,,29 
Firma "Wanda" ,,3 
Opielakowa Sabina " 27 
Rogozińska H., Sobieskiego 7 
Machura Wanda " 3 


Zakłady kosmetyczne 
Ziomkówna Henryka, 3 Maja 16 
"Katarzyna", Kościuszki, róg Krótkiej 
Orzędzielska H., 3 Maja 14 
Radia, rowery, lampy i arty- 
kuły elektryczne 
Józef Schabowski, Sobieskiego 10 
"Radio
Klinika", " 23 


" 


130
		

/163_0001.djvu

			Fabryka gilz 
A. Koziński, ks. Bandurskiego 7 


Wyroby żelazo-metalowe 
Brok Teofil, Dąbrowskiego 8 
Bolesław Pluciński, Szopena 10 
Bień Adam, Dąbrowskiego 
Panek Leon, " dom własny 
Bęczyński Jan, .. 8 
Szlompek Józef, Sienkiewicza 
Migurski Józef, Legionów 89 
Zyguła Franciszek, Narutowicza 41 
Szopa Jakób. Kościuszki 17 
Pająk Władysław, Piłsudskiego 19 
Nowicki Adam, Kościuszki 19 
Furman Stanisław, Okrzei 
Kulawik Józef, Kołłątaja 3 
Imieliński Wincenty, Kościuszki 45 
Kowacki Bernard, Konopnickiej 3 
Bucki Kazimierz, Warszawska 78 
Bocianowski Stanisław, 3 Maja 10 


Składy żelaza 
Czerneda Stanisław, Sobieskiego 7 
Skup i sprzedaż starego żelaza W. Moś, 
Zerom ski ego 17 


131
		

/164_0001.djvu

			Tapicerzy 
Filipski, Szopena 16 
Poduch, 3 Maja 
Kasprzyk Stanisł., Narutowicza 40 arszłaty stolarskie 
Dudziski Bronisław, 3 Maja 17 
Adamczyk Piotr, Szopena 30 
Cembrzyński Roman, Dębowa 10 
Chycki Wojciech, Łukasińskiego 15 
Gawron Jan, Traugutta 11 a 
Kowalski Bronisław, Kr. Jadwigi, 9 do- 
my kolejowe 
Łatała Jan, Jaworowa 27 
Paszta Tadeusz, 3 Maja 7 
Samek Karol, Kr. Jadwigi 61 
Staniszewski Adam, Sobieskiego 4 
Trzcionka Ludwik, Dąbrowskiego 32 
Tkaczyk Franciszek, 3 Maja 16 
Wicher Józef, " 12 
Stanek Andrzej, Kościuszki 
Bontor Stanisław, 3 Maja 12 


Krawcy 
Pachlewski Wincenty, Sobieskiego 19 
Sagan Bronisław, " 7 
Sliwowa Emilia, " 7 


132
		

/165_0001.djvu

			HinkC'wa Julia, 3 Maja 4 
Olejarczyk Wład., " 14 
Matyja Sylwester,,, 7 
Łykowski I
nacy, Narutowicza 6 
Puchała Władysław, Kopernika 12 
Mucha Józef, Okrzei 2 
Kot Ignacy, ,,2 
Jawor Stanisław, Legionów 99 
Machurowa Kazim., Łukasińskiego 3 
Zaborowska Maria, Kościuszki 7 
Słupski Antoni, Konradowicza 5 
Kucubowa franciszka, Kościuszki 35 
Grudzińska Maria, Legionów 129 
Tuszyńska Antonina, Krótka 5 
Malus Antoni, Robotnicza 6 
Trafiaf Bolesław, Reymonta 2 
Hulist Bronisław, Limanowskiego 24 
Wewerko Albert. Hiromińska Do!. 
Zapolsk Genowefa, Kościuszki 33 
Katorska Maria, Rejmonta 20 
Bzdurówna, " 
Ziemniak owa, ,,20 
Zawidzka Helena, Wołowa 2 
Piłkowa Stefania, Kościuszki 33 
Łypącz Piotr, Okrzei 45 
Liś Józef, Limanowskiego 38 
Biesiada, 
egionów 60 


133
		

/166_0001.djvu

			Fryzjerzy 
Tyński Feliks, Sobieskiego 12 
Opielankowa Sabina, Sobieskiego 27 
Piekarski Szymon, 3 Maja 8 
Sauczek Jan, 7 a 
Ziomek Mieczysław, " 16 a 
Maj franciszek, ,,18 
Adolfowa Stanisława, Okrzei 
Rogala Marian, " 
Miś Stanisław, " 
Lorens Tadeusz, " 
Gryń Mieczysław, " 
Bałdys Antoni, Zerom ski ego 11 
Grygier Franciszek, Łukasińskiego 
Tylcowa Zelma, Legionów 
Danecki Jerzy, Kościuszki 
Bieniek Stanisław, Konopnickiej 
ZwoIiński Edward, Piłsudskiego 
Wroński Jerzy, KrÓl. Jadwigi 
Kremblewski Zygmunt, Narutowicza 
Sauczek Józef, Narutowicza 42 
Błaszczeć, Narutowicza 


Piekarze i cukiernicy 
Domagała Zygmunt, Dąbrowskiego 38 
Przedmolski Adam, Piłsudskiego 9 
Wojas Stanisław, Konopnickiej 23 
Sznorowska Stanisława, 1 Maja 52 


134
		

/167_0001.djvu

			Gucwa Józef, Dębowa 2 
Wojciechowski Michał, Szopena 56 
Biernat Antoni, 3 Maja 10 
Król Aleksander, Sobieskiego 7 
KosmaIski Franciszek, Okrzei 13 
Jędrzejczak Edward, Kościuszki 18 
Kwapisz Tadeusz, Wesoła 
Baszkowski, 3 Maja 4 


Pracownie i sklepy 
szewsko-cholewkarskie 
Traska Stanisław, 3 Maja 28 
Kula Jan, Kr. Jadwigi 20 
. Piotrowski Józef, Sobieskiego 19 
Bisiekiewicz Józef, Narutowicza 56 
Zurek Marcin, 3 Maja 17 
Janicki Stanisław, Kościuszki 
Grabowski Stanisław, Okrzei 27 
Ociepka Jan, Sobieskiego 7 
Blicharski Antoni, 3 Maja 4 
Kicka Anna, 3 Maja 4 
Przedsiębiorstwa budowlane 
murarskie i ciesielskie 
Woźniak Wincenty, Dąbrowskiego 35 
Majak Feliks, Kol. Feliks 
Sielańczuk Józef, Jaworowa 20 
Malewski Antoni, Piłsudskiego 19 


135
		

/168_0001.djvu

			Liercz Piotr, Szkolna 15 
Lange Otton, Sienkiewicza 11 
Kaniecki, kol. Legionowa 12 
Nawrocki Wawrzyniec, kol. Staszyc 32 
Adamczyk Stanisław, Krótka 6 
Elektromonterzy 
Bargieła Szczepan, Konopnickiej'; 
Cyzmer Zygmunt, f
a "Prąd", Wiejska 2 
Cyzmer Eward, Sobieskiego 2 
Janikowski Bolesław, Wesoła 3 
Kowalski Stanisław, Kr. Jadwigi 40 
Mosna Andrzej, Kościuszki 35 


ZAGÓRZE 


Branża rzeźniczo wędliniarska 
Placek Józef, Miraszewskiego 
" Wojciech " 
"Wiktor " 
Oiersz Stefan, " 
Ozner Franciszek, Kościelna 
" Bolesław, Józefów 
Gruszczyński Józef, Kościelna 
Piwiarnie 
Bielsko Maria, Kościelna 
Kowalski Stefan, " 
Stolarz 
Bromboszcz Tadeusz, Kościelna 21 


136
		

/169_0001.djvu

			Elektromonter 
Mrówka Ignacy, Leśna 10 
Wyroby żelazo-metalowe 
Sitko Stanisław, Miraszewskiego 
Pracownie i sklepy 
szewsko-cholewkarskie 
Marian Jan, Kościelna 48 
Kmuda Władysław, Kościuszki 
Domagała Jan, Okrzei 22 
Wyciągłowski Michał, Kościuszki 
Krężel Andrzej, Konopnickiej 28 
Cwiertnia Cyprian, Narutowicza 40 
Chmiel Jan, Szopena 20 
Kasperek Leon, 3 Maja 10 


GOŁONÓG 


Sklepy spożywcze 
Tłustochowicz Piotr, Pogoria 
Gajewska Aniela, " 
Wieczorek Józef, Kolejowa 16 
Koziński Gustaw, Florowska 28 
Pań szczyk Halina " 
Kunowski Antoni, Stara Wieś 
Dudzik Józef, ,,65 
Józef Łańcuch, kol. Dzie wiąty 
Stolarze 
Łuckoś Władysław, kol. Laski 57 


137
		

/170_0001.djvu

			Elektromonter 
Miller Mieczysław, Starowiejska 5 
Krawcy 
Polaczek Wincenty, Nowa Wieś 
Piekarze i cukiernicy 
Wichliński Adam, Kościelna 5 


KLIMONTÓW 


Sklepy spożywcze 
Kołodziej A. 
Grabda Jadwiga, Główna 
Czepczyk Feliks, " 
Chytry, " 
Spółdz. Spoż. "Społem", Główna 
Rodek Piotr, 
Kijewski Jan, 
Wyszyńska Apolonia 
Goszczowa Kornelia 
Miklasińska Maria 
Rodak Stanisław, 
Sprewka Mieczysław 
Fabian Domicela, 
Kosma Helena 


» 


" 


" 


» 


" 


.. 


» 


" 


Piekarze i cukiernicy 
Jurczyński Walerian 


138
		

/171_0001.djvu

			BĘDZIN 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPl1lllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111 
Res
aura cja 
"P O d Strzechą" 
wł. Bogdalin Ignacy 
8ędzin, Małachowskieeo 14. fele£. 719-75. 


Dom Techniczny 
przeInyslo","o-handlo","y 


w. T Y S Z K O 
BĘDZIN, PIŁSUDSKIEGO g 
Tel. 71-261 
RADIO-APARATY 
BETONIAK - ŻELBET 


Piwiarnia 
HAR DWORCOWY 
B Ę D Z I Nt 


ulica Kościuszki 4. lIl1ll1lllłlllnllllllll
11I11111II11111111I11111I1I1111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
		

/172_0001.djvu

			1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111 
Zakład. Kra vviecki 
WładysłaW' I-l y c h e l 
Będzin, ul. Kołłątaja 22. Telef. 71.62? 
wykonuje futra, palta, fraki, smokingi 
u h r a n i:J męskie, płaszcze damskie 
j' kostiumy. 
1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII111111111111111111111111(111111" 


Rełiłauracja "ADRI.A" 
Będzin, Małachowskiego 40 
te I e f. 71.878 
poleca smaczne obiady, Iwlacje i śnia- 
dania. Dobrze pielęgnowane w ó d k i, 
w i n a i likiery krajowe i zagraniczne. 
C e n y p r z y s t ę p n e. 


łlllllllll1l11ll1l1lł1II1UHIIIIIIIIIIIIIIIIIJHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIJlłlIIIIJIIłIlIll11I11II1I1I11I1I11I1I1II1j 


Wy4:wórnia Ins4:rumen4:ów MUZY.C:;P;Dy"ch'" 
BOLESŁAWA LEMAŃSKIEGO 
. Będzin, Gzichowska 74, 4:elefoD 71.216 
Wykonuje wszelkiego rodzaju bania - gitary, bania- 
mandoliny, t.enory, mandole, itp., oraz wszystkie 

nstrumenty w skład orkiestr mandolinowych wcho- 
dzące. - - - - _ _ _ _ 
Wszęłkie reperacje ins1lume/łtów wykonuje szybko 
i solidnie. CENY NISKIE! 
11I1nl,iiilir/l'illllllllllllll(lllltiIJlIl'illmJIIIIIIIIIIIIllIufllłlninljllltllillllllllllll1ll1ll1l1l1lllll1l1lłlllllilll
		

/173_0001.djvu

			K . " 

, onsumcJa Spółka zQllr.Qdp. 
dawno Z. S A L S K l 
Będzin, Sączewskiego 13 
Rozlewnia o c t u spirytusowego 
Wytw6rnia s o k 6 w owocowych 
Hur(owa sprzedaż d r o ż d ż y Lubańskich. 


° Rest:a "LIracja. 


"N I ES PO OZ I A N KA" 


-- - Będzin, 
Malacho'\Vskiego 39 (przy dworcu). 
Tel. 71a577 


Ubiory męskie, dziecinne, mundurki 
..uczniowskie oraz palta 
poleca najtani'ej 
lucjan Jełonkiewicz 


BĘDZIN, Modrze.iowska 
Hale Targowe - sklep 28.
		

/174_0001.djvu

			. 

 Polski M a fil a z y n U b rań 
. Władysław Rychel 

 Będzin, Kołłątaja 43, telef. 716-22 
I. P o I e c a: konfekcję damską, męską 
i dziecinną, oraz m n n d u r k i szkolne 

 do w s z y s t k i c h t Y P Ó w s z k 6 ł 2) 

 Ceny przystępne! Ceny przystępne! G5 
e

 


01111111111..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111'111118 
I SPRZEDAŻ SKÓR i PRZYBORÓW SZEWSKICH I 
! Franciszek Nowacki I 

 B Ę D Z I N, 
 

 po"tockiego 9. 
 
81111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIhlllllllllllll18  
Wszelkie t o war y kolonialno - spożywcze 
i nabiał 
najtaniej do nabycia w firmie 
Jan FalDulski 
B ę d z i n, 
Hale Tarflovve 
Nr. 24 i 25.
		

/175_0001.djvu

			11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


Wytwórnia M e b l i Giętych 
Piofr Nowak 
Będzin, Gzichowska 22, telefon 710-57 
wyrabia: 
fotele, półfoteliki, krzeo;ła wiedeńskie różnych fa- 
sonów, oraz stoliki, kwietniki, wieszaki, etażerki, 
.stoliki pod radia oraz ramowanie obrazów, portre- 
tów i sprzedaż gotowych mebli. 
Wykonanie solidne! Ceny niskie' 
F i l i a : Będzin. Piłsudskiego 11 
przy Ubezpieczalni Społ. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 111111111111111111111111111 


MAGAZYN BŁAWATny 
M. KĘPIŃSKI 
B Ę D Z I n, KOŁŁĄTAJA 36 
tel. 717-88 


poleca: materiały wełniane, jed- 
wabne i bawełniane. P ł 6 t n a, 
ręczniki, obrusy, chustki, firanki, 
kapy itp., oraz koł d r y watowe 
własnego wyrobu.
		

/176_0001.djvu

			1111111111111111111111111111111111""1111111111:1" 11 111111111111111111111111111"111111111111111 111 11111 111 11111""1111"1111 


Sprzedaż materiałów piśmiennych 
H. Ciszek, Będzin 
Małachowskiego 7, tel. 71
391 


!t.::]c r..a s!
!.
dz
c: przybory szkolne. wieczne pióra, druki 
handlowe. Dostawy do biur. 


Ill)jllll""IIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""IIIIIIIIIIIII"IIIIII"111111111111""IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


RESTAURACJA 
.Andrzej Słomiński 
Będzin, ulica Małobądzka 198 
przystanek tramw. 
poleca rM:ne zimne zakąsld. DetalIczna sprzedat 
napojów alkoholowych na wynos i n a m i e j s c u 
z wyszynkiem. Ceny przystępne. 


Cukierni'a. 
E. CZERWIŃSKIEJ 
U ę d Z i u.. Sącze'W'skiego 29 
poleca znane ze swej dobroci: 
pączki, chrósty, torty, herbatniki; 
biszkopty, babki, strucle, pier- 
niki, oraz wszelkie słodycze 
W zakres c u k i e rn i c t w a wchodzące.
		

/177_0001.djvu

			DĄBROWA 


Galanteria 
I Z Y D O R 
Wart ak 


Dąbrowa G., 3 Maja 4, fel. 683.83 
poleca: 
bieliznę męską i damską; 
serwety, bluzki, pończochy, 
rękawiczki, krawaty o r a Ż 
wszelką drobną galanterię, 


Skład Materiałow Aptecznych 
Z
 Jackowski 
Dąbrowa Górn., 3 Maja 6, tel. 692-62 
kosmetyka, aparaty fotograficzne, 
farby, PQkosty oraz chemikalia. 


Hurtownia cukru 
Mieczysław D y j .! 
D ą b r o waG ó r n., Sobieskiego 11
		

/178_0001.djvu

			Drukarnia i introligatornia 
"SZTUKA u 
Sp61ka firmowa 
wł. Bolesław Lis i Wacław Wójcik 
DĄBROW A GÓRNICZA, 3 MAJA 9 
wykonuje wszelkie roboty w zakres drukars- 
twa wchodzące. Ceny. konkurencyjne. 
F'irIT1fi c h r:z e ś c i I fi ń s li;:: B. 


U L 
II 


R

rn


'ieSkiegO 7 II 
, , ' , I I " 
posiada na s kła d z i e książki szkolne, 
II materiały piśmienne ,mapy, nuty i t. p. II 
. , W Y P o ż y c z a 1 n i a książek. I ' 
U U 
..'-''-'--'''--''''--''

.:....--.......--......--..........-..-...... 
..---ł.
""
""
"''''

'''",,,,,,,,,,,,,,,,,
--,,,,,,.. 


Magazyn 
galanteryjno- bla""atny 
R. R U d Z k ił Dąbrowa Górn. 
poleca artykuły damskie 
bieliznę, swetry, pończochy, parasolki itp. 
artykuły męskie 
bieliznę, kapelusze, krawaty, szale itp.
		

/179_0001.djvu

			r: 

 1 
7. "MAGAZYN 7. 
WSPÓŁCZESNY" 
7. 
 
Dąbrowa Górnicza 
. 
ul. Kr. Jadwiei 2 
 
telefon 68=440 


Największa firma chrześcijańska 
gałęzi włókienniczej w Zagłębiu 


p O L E C A: 


Materiały męskie 

 Materiały damskie 

 Materiały bieliźniane 
I Kapy w różnych gdtunkach 
7. z Firanki, chodniki, gobeliny, ceraty 
Kołdry watowane, 'gotowe i na zamówienia 
i wiele, wiele innych artykułów. 


;)  
"Magazyn W SPółczesny :j ' 7. 
- to najkorzystniejsze źródło zakupu. 
..-...;: 
 
 ;:000.,;: .......
		

/180_0001.djvu

			Emil Woźniak 


H a n d e l w i n, wódek 
i towarów kolonialnych 
.Dąbrowa G., Sobieskiego 28 
Tel. 684 42 


CUKIERNIA i RESTAURACJA 
Wincenfy Pietrzak 
Dąbrowa Górno, 3=go Maja 9 
Tel. 683
72 
Lokal otwarty do godz. 2-ej 


Rest:a....racja , 
R. Hajkie
icz 
Dąbro-W'a Oórn_.. Kr. )adW'igi 44. 
Wódki, wina krajowe i zagraniczne, o r a z 
dobrze pielęgnowane piwo. ; 
Z ak ą s k i gorące i zimne. ; 
Specjalność kawa czarna bezkonkurencyjna 
.
		

/181_0001.djvu

			_ = _ :llrn

I=
;;I:I
I
I=I::I
llłlł = ł= 
Dąbrowa Górn., ul. Sobieskiego 10 
: = ; = - = = =_= " . posiada aparaty radiowe firml "Ele'<1rit. : _ 
 ==::.=_=- " 
.Telefunken", "Echo",'P. Z. T. "Estrok", 
gramofony, płyty, przybory kuchenne, 
.garnki aluminiowe, broń krótką i my- 

 śliws
ą oraz amunicję. żyrandole i żarówki 
 
== Tel. 68-376 =- 

llIlllIlIlmlJllIllIlIlIlIlIllIllIlIlllIllIlIlllIlIlIllllIllIlllIllllllllmlllll11111111111111 11111111 1IIIIIIIIIIIIIIIiffi 


! 


 J ' 
Z Zakład jubilersko- f. 
zegarm i s t r z owski 

 mechaniczny i optyczny z 
1) J. 8 O G I A N U W S K I i S Y N 
 
@ Dąbrowa Górn. @ 

 3 Maja 10 tel. 683 86 
 
(9 


Sklep spoży""czy 
elektryczna p a l a r n i a k a wy 
Jan Domagała 
Dąbrowa Górn., Konopnickie.i 3 


01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118
		

/182_0001.djvu

			G"i9G'S.9


6$965SG$9G'S.9
 
Skład Apteczny 
S - row J A N A G R O C H O W S K I E G O 
Dąbrowa Górn.. Sobieskiego 19 
poleca kosmetykę, perfumy, przybory foto- 
graficzne, farby, lakiery, pokosty. 


 
Sklep spożywczo-kolonialny 
wyroby tytoniowe i manufaktury 
H, KOTUlA, Dąbrowa Górn" 
ul. Narutowicza 28 
poleca towary kolonialno:spożywcze, wyroby 
tytoniowe, oraz wina, wódki, likiery krajowe 
i zagraniczne. 

(3;)(9 
Sklep galanteryjny 
C., Słn.olarska 
Dąbro'W'a Oórn.
 3 Maja 10 
poleca 
bieliznę męską, damską, oraz swetry, poń- 
czochy, rękawiczki, paski skórkowe, krawaty 
oraz wszelką galanterię.
		

/183_0001.djvu

			4  Radioodbiorniki 
przodujących ID a rek 
nabyć m o i n a w firmie 


Radio 


. 
l 


Technika 


Dąbrowa Górn., ul. 3..uo Maja 10 
T e l e £ o n 68.049 


fACHOWA OBSŁUGA 
DOGODNE RATY 


Res1:a 1..Iracja - 
Z. SIFIJANOWSKI 
Dąbrowa Gór., Król. Jadwiei 42 
poleca zimne i gorące zakąski w wielkim wyborze 
dobrze pielęgnowane piwa, o. ąz wszelkie gatunki 
alkoholowe po niskich cenach. 


Fabryka Mydła ,,0 Z W O N" 
Dąbrowa Dórn., Szopena 5 
KaMy chrześci"ański dom - 
Kupuje mydło z zapachem - 
"DZWON"
		

/184_0001.djvu

			Odlewnia Wszelkich Metali 
BOLESŁAW PLU
łNSKI 
Dąbrowa Górnicza, Chopina 10 
specjalność: precyzyjne, drobne odlewy, 
- bronzowe, mosiężne, miedziane. aluminio- 
we. Itp. w-g modeli, rysunków lub wzoróy.r. 
Odlewy wykonujemy ściśle p-g własnych 
lub 
ąr1anych- składników metali. . 


'Praco
nia: obu
ia 

Leon Kasperek 
Dąbro
a Góro., 3 Maja tO 
ma na składzie obuwie gwaranto- 
wane wszelkiego rodzaju i przyjmu- 
je wszelkie obstalunki. 


K'W'iaciarnia i O'W'ocarnia 


-_ttA. R A U K A. R I A.
' 
Dąbro'W'a Górn., 3 Mi30ja 10 . L 
J. PIEPRZYK OWA 
poleca kwia1y doniczkowe, cięte, o w o c e 
południowe i krajowe oraz wsz€lkie słodycze.
		

/185_0001.djvu

			.. 


,... 


 
. Galanteria m 
z Józef Paluchiewicz 
 
Dąbrowa Górn., ul.' Sobieskiego 7 !3 
z posiada stale na składzie konfekc 
 .ę . 

 damską, męską i dziecinną, oraz za- 

 bawki dziecinne. Ceny umiarkowane. z 


: : 
Chrześć. dom obuwia ludowego 
Ociepka Jan 
Dąbrowa Górn., Sobieskiego 7 b 
poleca śniegowce, kalos;;o;e, obuwie damsl	
			

/186_0001.djvu

			ZAGÓRZE 

UllllllllllmlUlllllllllllllllllllllllllllmUlllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllll11111111 111111111 111 
:.. 


F abry ka Mydła Rdzenioweeo 
"B A S K A" . 


oraz R o z 1 e w n i a Octów, Esencji 
i wytwórnia soków 


J. SYBIRSKI 
Zagórze, ulica Krakowska 4 a 


Chrześcijańska F a b ryk a Mydła 
"Żubr" i .,Halka" 
oraz wytwórnia soków naturalnych 
i rozlewnia octów 
H. ŻYŁKA 
ZAGÓRZE, Krakowska 4 
T E L E F O N NR. 68.447. 


. UlllllllllllllmlllllllllllmllUllIllllIlIlllllllIllIUllIlllllIlIIllllIIllIIlllIlllI1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllm
		

/187_0001.djvu

			GRODZIEC 


Lekarze 
Karsz Stanisław, Konopnickiej 24 
Zurkowski Józef, Pierackiego 30 
Lekarze-dentyści 
Ciur aj Stanisław, Kościuszki 6 
Felczerzy 
Czarnecki Aleksander, Reymonta 4 
Janicki, Konopnickiej 
Drukarnia 
Pisuła Piotr, Narutowicza 37 
Zakłady fotograficzne 
Kwietniewski Wiktor, Limanowskiego 1- 
Michna Franciszek, Zwirki i Wigury 3 . 
Sklepy spożywcze 
Bednarek Wincenty, Pierackiego 18 
Bacia Aurelia, 1 Maja 26 
Bień Ludwik, 1 Maja 1 
Flak Stefania, Okrzei 43 
Gontkiewicz Stanisław, 1 Maja 32 
Jędrusik Emilian, Limanowskiego 66 
" Józef, 1 Maja 98 


139
		

/188_0001.djvu

			Karcz Antoni, Okrzei 3 
Klikowicz Sebastian, Zwirki i Wigury 3 
Kowalczyk Antoni, Kościuszki 7 
Kokoszka Marian, Kolonia Huta 
Łucki, Jan, Limanowskiego 61 
Mańka Ludwik, Pierackiego 21 
Mikoś Stanisław, Kościuszki 2 
Makola Stanisław, Narutowicza 9 
Rojek Agnieszka, Żeromskiego 27 
Stowarzyszenie Spoż., Limanowskiego 89 
" "Legionów 2 
" 0'0 " "Narutowicza 52 
" "Kon	
			

/189_0001.djvu

			Restauracje 
Matusiak Antoni, Legionów 9 
Matusiakowa Zofia, 1 Maja 18 
Składy wódek 
Kubica Stefan, Okrzei 51 
Makola Stanisław, Narutowicza 9 
Uranowski Jan, Kościuszki 3 


Piekarn ie 
Lidak Dyonizy, 1 Maja 20 
Sęka la Felil_s, Pier6chiego 20 
Zawartko Jan, Legionów 9 
Mleczarnie i owocarnie 
Filipczyk Stefan, Legionów 5 
Prasiówna Jadwiga, " 7 
Filipczyk Marian, Narutowicza 5 
Gajdzik Jacenty, 1 Maja 85 
Majchrzak Antoni, Piłsudskiego 22 
Piła Stanisława, Narutowicza 
Stelmach Jan, Piłsudskiego 25 
Wierzbicka Domicela, 1 Maja 27 
Walichnowski Józef, Kościuszki 3 
Wieczorek, Limanowskiego 93 
. Zagórna Stefania, 1 Maja 37 
Zych Stanisław, Limano
skiego 77 


141
		

/190_0001.djvu

			Sklepy r::leźnicze 
Brymora Antoni, Narutowicza 2 
Jędrysek Stanisław, Konopnickiej 10 
i 1 Maja 18 
Kowalczyk Witold, Limanowskiego 118 
Kowalczyk Antoni i Julian, Kościuszki 7 
Koterwa Stanisław, 1 Maja 24 
Mańka Ludwik, Pierackiego 21 
Machoń Stanisław, Limanowskiego 15 
Szczupider Mieczysł., Limanowskiego 85 
Stelmach Jan i Aleks., Kościuszki 5 
" Piotr, Narutowicza 13 
" "Zwirki i Wigury 3 
Tomecki Julian, Narutowicza 89 
Wierzbicki Ludwik, Limanowskiego 60 
i Zwirki i Wigury 9 
Zawartko Marian, Legionów 4 
Zawartko Euzebiusz, Legionów 9 
Wyrób soków i octu 
Żebro Edmund, Okrzei 15 
Sklepy bławatne 
Borkowska D. Maria, Legionów 15 
Ciążyńska L., Limanowskiego 7 
Kaczman
k Maria, Piłsudskiego 11 
Obuwie 
Blichowski Antoni, Narutowicza 9 


142
		

/191_0001.djvu

			Zegarmistrz 
Szadórski Aleksander, Narutowicza 17 
Przybory do rowerów i galanteria 
żelazna 
Flak Stefan, Legionów 3 
Pietrzykowski Leon, Narutowicza 9 
Przybory elektryczne i radio 
Kubica Stefan, Legionów 3 
Księgarnie 
Badowska Irena, Limanowskiego 7 
Badowski Mieczyslaw, Kościuszki 7 
Produkty rolne, sprzedaż cementu 
i pasz treściwych 
:Kó
ko Rolnicze 
Skład farb i skór 
Bednarek E., Legionów 3 
Magle 
Bacia Agnieszka, Limanowskiego 49 
Filipczyk Roman, Szopena 10 
Robak Maria, Limanowskiego 16 
Radosińska Antonina, 1 Maja 16 
Zebro Maria, Kołłątaja 14 
M ły n y 
Kowalczyk, Limanowskiego 118 
Kanalizacja i wodociągi 
Orpych Julian, Szopena 14 


143
		

/192_0001.djvu

			Pralnie 
Bobiega Anna Władysława, Narutowi- 
cza 7 
Cypry janowicz, Legionów 15 
Madejska Maria. 1 Maja 34 
Wierzbicka Maria, ,,3 
Stolarze 
Cichy Franciszek Mickiewicza 20 
Domański Jan, Okrzei 59 
Filipczyk Józef, Zeromskiego 36 
Golenia Stanisław, Limanowskiego 22 
Heród, Limanowsl
iego 27 
Izydorczyk Lech, Narutowicza 59 
Ogłódek Stanisław. Kołłątaja 3 
Solipiwko Jan, Okrzei 80 
Wikicza Stefan, 1 Maja 10 
Zwolański Józef, Okrzei 11 
Rymarze 
Dawid Jan, Narutowicza 3 
Szewcy 
Buła Bolesław, 1 Maja 34 
Cieślik Jan, Piłsudskiego 45 
Cegielski Stanisław, Narutowicza 7 
Dyczkowski Ludwik, 1 Maja 31 
Jaworek Ignacy, Piłsudskiego 43 
Kurczyk Jan, Kołłątaja 10 
Morak Stanisław,. Narutowicza 36 


i44
		

/193_0001.djvu

			Solipiwko Edmund, Okrzei 30 
Szadórski Stefan, Limanowskiego 116 
" Mikołaj, " 84 
Wieczorek Ludwik, " 95 
Zerek Piotr, 1 Maja 20 

alarze 
Borkowski D., Legionów 
Lis Marian, Narutowicza 38 
Sojka Władysław, Konopnickiej 12 
Wolniak Józef, Kowackiego 4 
Zaganiacz Wojciech, Kołłątaja 17 
Fryzjerzy 
Grzyb Wiktor, Piłsudskiego 11 
Miś Mieczysław, Narutowicza 9 
" " Limanowskiego 85 
Mitko Wiktor, Zwirki i Wigury 3 
Przybyłek Stanisław, Limanowskiego 47 
Polak Dyonizy, Kościuszki 4 
Zagórny Stanisław, 1 Maja 37 
Zarębski Jan, Legionów 2 
Ślusarze 
Flak Józef, Limanowskiego 12M 
Lisowski Stanisław, Mickiewicza 12 
Wierny Karol, Narutowicza 65 
Blacharz 
Karcz Wincenty, Okrzei 55 


145
		

/194_0001.djvu

			Kowale 
Braszczyński Bolesław, Mickiewicza 18 
Jędrusik Jan, Narutowicza 
Kaczorowski Jan, Limanowskiego 64 
Orpych Władysław, Limanowskiego 40 
Stelmach Wincenty, Legionów 17 
Stanowski Edward, Piłsudskiego 11 
Instalatorzy elektryczni 
Elektrownia Okręgowa, Legionów 
Mlonka, Limanowskiego 
Wieczorek Marian, Narutowicza 48 


STRZEMIESZYCE 


Kino "Paw" 
Bagiński, Piłsudskiego 
Apteki i składy apteczne 
Ajzerman, Piłsudskiego 
Małek, " 


Zakłady fotograficzne 
Brodzina, Piłsudskiego 
Kwietniewski, Warszawska 


146
		

/195_0001.djvu

			Artykuły kolonialno-spożywcze 
Barczyński Jan, Kolejowa 8 
Bonchur, Dąbrowska 31 
BukaIska, Szosowa 
Blaher, Szosowa 
Czerna Maria, Sławkowska 
Cwiertniak, Szosowa 
Deja, Pilicka 
Gniewkowska, Szosowa 
Kroch, Stacyjna 
Kuc, Piłsudskiego 
Łuckoś, Aleja 
Mental Wincenty, Warszawska 
Molisak, Piłsudskiego 
Milka C., Pilicka 
Nowak, Szosowa 
..Ogniwo", Spółdzielnia, Pilicka 
Porc, Szosowa 
Papierniak, Szosowa 
Pałka, Szosowa 
Posich, Kościelna 
Sośnierz, Warszawska 
Samsonowicz T., Piłsudskiego 69 
Sulińska Zofia, Kościelna 18 
Syguła, Szosowa 
Socha, 11 Listopada 
\
'alotek, Szosowa 


147
		

/196_0001.djvu

			Wędliny i mięso 
Boba, Szosowa 
CiecieIski, Piłsudskiego 
Girek, " 
Juszczyk, Stacyjna 
Kędzior, Aleja 
Kluczny, 11 Listopada 
Kawina, Szosowa 
Lisowa, Piłsudskiego 
Piekarska, .. 
Szczepanik. Stacyjna 
Sośnierz, Warszawska 
Wilk, Szosowa 
Ziembik, Pilicka 
Restauracje, 
piwiarnie, cukiernie itp. 
Bubel, Stacyjna 
Kasprzyk, Pilicka 
Loręc, Piłsudskiego 
Molecka, " 
Nędza, Stacyjna 
Walugowa, Piłsudskiego 
Zygmuntowa J. " 
Składy wódek 
Budna, Piłsudskiego 
Szczęsny, " 
Witek, Szosowa 


148
		

/197_0001.djvu

			Owocarnie 
Strójwąs Franciszek. Piłsudskiego 84 
Zygmuntowa Janina, " 46 
Octownia 
Zygmunt, Piłsudskiego 
Piekarnie 
Ociepka, Kościelna 
Pelipejczenko, Stacyjna 6 
Magazy:o mód 
Różycka Janina, Piłsudskiego 58 
Kolektura loterii 
Kupczewska, Warszawska 
Księgarnia 
Bagińska, Piłsudskiego 80 
Galanteria i Bławaty 
Bałaziński Zygmunt, Piłsudskiego 76 
GaIIotówna Maria, Kolejowa 8 
Hanowa Jadwiga, Piłsudskiego 
Radolińska, " 
Smutek, " 
Skład aparat6w radiowych 
Lisowa "Radiotel" , Piłsudskiego. 


149
		

/198_0001.djvu

			arsztaty ślusarskie 
Cabaj, Kościelna 
Smółka Teofil, Piłsudskiego 81 
Ogrodnicy 
Lis, Pilicka 21 
Nowak, Czernice, 
Składy trumien 
Łukasikowski, Kościelna 
Orda M., Piłsudskiego 
Obuwie 
Pałka B., Piłsudskiego 46 
Biuro podafl 
Jądrusik Daniel, Piłsudskiego 25 

ytw6rnia gilz 
Szumowski L., Piłsudskiego 58 
Zakłady wapiennicze 
Borowiecki, Szosowa 
Dobrzański, " 
Łuckoś, " 
Naczynia, garnki, porcelana 
Smutek, Piłsudskiego 
Fabryka szczotek 
.,S pój n i a" Michalski Korneliusz, Róg 
Stacyjnej i Kolejowej 


150
		

/199_0001.djvu

			Fabryka wyrob6w cementowych 
"Carbower" sp. z o. o., Piłsudskiego 25 
Młyn i tartak 
Kasprzyk, Pilicka 
Pralnia 
Papierniak, Piłsudskiego 
Zegarmistrz 
Leslca, Piłsudskiego 
. Skład sk6r 
$liwa, Piłsudskiego 
Fryzjerzy 
Galot, Zwirki i Wigury 
Mroczkowski, Kolejowa 
Malaga, Szosowa 
Popiołek, " 
Targowski, Piłsudskiego 
Tomczyk, Szosowa 
Wolski, Kolejowa 
Szewcy 
Hesse, Piłsudskiego 
Liguziński, Szosowa 
Pałka, Piłsudskiego 
Wroński, Pocztowa 
Zwolski, Kościelna 


151
		

/200_0001.djvu

			CZELADŹ 


.. 


Lekarze 
Fomenko Piotr, Szpitalna 3 
Wiśniewski Marian, Szpitalna 5 
Wengrisówna Maria, kolonia Saturn 
Apteki i materiały apteczne 
Mieczysław Kostw, Bytomska 2 
Józef Herszkiewicz, pl. 11 Listopada 17 
Piwiarnie 
Marian Król, ...Zagłębianka" Bytomska 12 
Księgarnie 
J. Cieśliński, plac 11 Listopada 4 
Piekarze 
Józef Szkoc, Reymonta 56 
" Pilarek, Staszica 29 
Rzeźnicy 
Antoni Gąsior, Reymonta 47 
Szewcy 
Michał Ucieklak, MiIowicka 89 
Ant. Nowakowski, Bytomska 1 
Fryzjerzy 
Makowski Stefan, Bytomska 8 
Machoń Roman, Staszica 13 


152
		

/201_0001.djvu

			Elektromonterzy 
Mokrski Antoni, Bytomska 19 
Pałucha Ludwik, Milowicka Górna 3 
Woźniak Zygmunt, plac 11 Listopada 6 
tel. 719-93 
fijałkowski Henryk, MiIowice, 
l9s
- 
wa 4 
Bazar Śląski, Bytomska 65 
Zegarmistrze 
W6jcikowski, Zabia 4 
Skład rower6w 
J. Herman, warsztaty ślusarsko-mećha- 
niczne, plac 11 Listopada 10 . .' 
Odlewnia metali 
5tajno Feliks, Milowicka 79 


ZĄBKOWICE 


Lekarze 

zu1c Rudolf, Dom Kolejowy 13 
Skład apteczny 
Franciszek Potępa, Kościelna 20 


153
		

/202_0001.djvu

			Owocarnia 
Adam Knop, 11 Listopada 4 
Składy rzeźnicze 
K. Kmiecik, Kościelna 4 
Adamiecki Jerzy, Kościelna 4 
Czarnecki Adam, Kościelna 18 
Józef Wróbel, Kościelna 22 
Stanisław Piątek, Bielowizna 44 
Pracownie obuwia 
S. Baldy, Kościelna 3 
Skład drzewa i papy 
Tomeczek , Będzińska 9 
Restauracje 
Helena Stepanek, Kościelna 3 
Antoni Sączewski, Kościelna 2 
Pracownie krawieckie 
Stan. Klimczak, Kościelna 19 
A. Czarnecki, Kościelna 18 
Towary łokciowe i galanteria 
M. Grzybek, 11 Listopada 6 


. 1 


154 


MIE
SKA 
BIBlIOTEKA PUBliCZNA 
''l DĄBROWIE GÓRNICZEI